Show simple item record

dc.contributor.authorKretek-Kamińska, Agnieszka
dc.contributor.editorPsyk-Piotrowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-11-19T15:15:58Z
dc.date.available2019-11-19T15:15:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKretek-Kamińska A., Aktywność społeczna młodych mieszkańców wsi (na przykładzie członków LGD), [w:] Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich, Psyk-Piotrowska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 159-180, doi: 10.18778/7969-498-3.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-498-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30777
dc.description.abstractFramework documents referring to effective management at different levels of public administration, making use of the theory of democracy, strongly point out the meaning and importance of participation of citizens in public decision making. The attention is also drawn to the growing role of social and human capital in the concepts of knowledge-based society and economy based on knowledge and information. They are expressed in social activity and become one of the key factors of development and competitiveness of contemporary societies and economies (local, regional or national). Obviously, this kind of capital is crucial and demanded in the rural areas where their deficit is really visible (especially when it is accompanied by the deficit of other resources which can potentially generate the development of a given area). This chapter is an attempt to analyze the level and scope of social activity among young inhabitants of rural areas, perceived as the notion of social capital of this category. Its aim is a description of the main areas and character of this activity together with the diagnosis of, at least, some most vital correlates of it.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPsyk-Piotrowska E. (red.), Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsocial activitypl_PL
dc.subjecthuman capitalpl_PL
dc.subjectsocial capitalpl_PL
dc.subjectvolunteeringpl_PL
dc.subjectyoung inhabitants of rural areaspl_PL
dc.subjectaktywność społecznapl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.subjectwolontariatpl_PL
dc.subjectmłodzi mieszkańcy obszarów wiejskichpl_PL
dc.titleAktywność społeczna młodych mieszkańców wsi (na przykładzie członków LGD)pl_PL
dc.title.alternativeSocial Activity of Young Inhabitants of Rural Areas. (The Case of the LAGs Members)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number159-180pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod i Technik Badań Społecznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-499-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteZainteresowania: metodologia badań społecznych, społeczeństwo obywatelskie, socjologia edukacji. Ukończyła studia socjologiczne w Uniwersytecie Łódzkim, od roku 2004 pracuje jako asystent w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje pracę doktorską, pt. Strategie metodologiczno-badawcze młodej socjologii polskiej. Analiza rozpraw doktorskich z lat 1993–2013, pod kierunkiem dr hab. Anny Kubiak, prof. UŁ. Nagrodzona w 2014 r. przez Rektora UŁ za monografię Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania (nagroda zespołowa Rektora III stopnia). Jest autorką lub współautorką dziesięciu artykułów i współautorką trzech książek.pl_PL
dc.referencesBudzich-Szukała U., 2008, Program LEADER w Polsce – sposób na aktywizację wsi, [w:] Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawapl_PL
dc.referencesCBOS, 2012, Pokolenie przyszłych wyborców – preferencje partyjne niepełnoletnich Polaków, Raport BS/79/2012pl_PL
dc.referencesCBOS, 2014, Postawy mieszkańców wsi wobec polityki, Raport nr 30/2014pl_PL
dc.referencesCzapiński J., 2013, Stan społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport (Special issue), „Contemporary Economics”, 7: 285–297pl_PL
dc.referencesDziałek J., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Krakówpl_PL
dc.referencesDziarmakowska K., Olesińska J., 2011, To jest wolontariat. Raport z badania „Kodeks kluczowych wartości wolontariatu”, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” dla Fundacji Dobra Sieć – http://www.projektor.org.pl/uploads/184_1.pdf (dostęp: 10.09.2014)pl_PL
dc.referencesFlorida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawapl_PL
dc.referencesFukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesFurmankiewicz M., 2013, Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1 (51): 71–89pl_PL
dc.referencesGórniak J. (red.), 2013, Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, Raport z badań realizowanych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce (BKL), Warszawapl_PL
dc.referencesGrabowska I., Węziak-Białowolska D., Kotowska I. E., Panek T., 2013, Warunki życia gospodarstw domowych. Edukacja i kapitał ludzki. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport (Special issue), „Contemporary Economics”, 7: 84–102pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, 2013, Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym – 2011. Studia i analizy statystyczne, Warszawapl_PL
dc.referencesHerbst J., 2005, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesHerbst J., 2008, Wieś obywatelska, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa: 159–179pl_PL
dc.referencesHerbst M. (red.), 2007, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesKaźmierczak T., 2011, Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawapl_PL
dc.referencesMatusiak K., Kuciński J., Gryzik A., 2009, Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5266.pdf (dostęp: 6.12.2013)pl_PL
dc.referencesPerspektywa uczenia się przez całe życie, 2013, dokument programowy Międzyresortowego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, http://bip.men.gov.pl/images/stories/Karolina/plll2011_02_04.pdf (dostęp: 10.11.2013)pl_PL
dc.referencesPsyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Duraj D., 2013, Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesPutnam R, 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawapl_PL
dc.referencesSartori G., 1998, Teoria demokracji, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesStrzelecki P., Saczuk K., Grabowska I., Kotowska I. E., 2013, Warunki życia gospodarstw domowych. Rynek pracy. Diagnoza Społeczna 2013, Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport (Special issue), „Contemporary Economics”, 7: 122–152pl_PL
dc.referencesSułek A., 2013, Stan społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie. Diagnoza Społeczna 2013, Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport (Special issue), „Contemporary Economics, 7: 275–284pl_PL
dc.referencesTNS Polska, 2013, Zaangażowanie społeczne Polaków, Raport dla Groupon Polska http://media.groupon.pl/pr/248685/razem-mozemy-wiecej-polacy-wola-dzialacw-grupie-niz-w-pojedynke (dostęp: 10.09.2014)pl_PL
dc.referencesTriglia C., 2001, Social Capital and Local Development, „European Journal of Social Theory”, 4 (4): 427–442pl_PL
dc.referencesWilkin J., 2008, Samoorganizacja i ożywienie społeczno-gospodarcze na wsi. Przegląd najważniejszych zjawisk, [w:] Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawapl_PL
dc.referencesZaangażowanie społeczne Polek i Polaków – raport z badania 2013, 2014, Stowarzyszenie Klon/Jawor http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/978536.html (dostęp: 10.09.2014)pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-498-3.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe