Show simple item record

dc.contributor.authorGłodek, Paweł
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.date.accessioned2019-09-11T10:54:40Z
dc.date.available2019-09-11T10:54:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGłodek P., Uwarunkowania powstawania i finansowania firm technologicznych, [w:] Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Trzmielak D. M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 45-80, doi: 10.18778/922375-5-6.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-922375-5-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30129
dc.descriptionNiniejszy artykuł podejmuje problematykę analizy uwarunkowań towarzyszących procesom tworzenia małych firmy technologicznych. Szczególny nacisk położony zostanie na dwa obszary. Pierwszy z nich to zagadnienie ryzyka i relacji ryzyka tworzenia firmy z jej charakterystyką. W tym kontekście analizie poddane zostaną czynniki składowe ryzyka, tj. czynnik nowości (wpływający na prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zjawisk) oraz czynniki kształtujące zapotrzebowanie kapitałowe firmy (wpływające na wysokość ewentualnej straty). Drugi obszar to konsekwencje charakterystyki tworzącej się małej firmy technologicznej (w tym ryzyka) na uwarunkowania jej finansowania ze źródeł zewnętrznych. Pomimo że przedstawione rozważania posiadają głównie charakter teoretyczny, to zawarte są w nich odwołania empiryczne, które dotyczą przedsiębiorstw z branży biotechnologicznej.pl_PL
dc.description.abstractThe chapter examines the problems of new company creation and how various different factors as risk and capital access relate to start-ups management. We use basically theoretical description based on world literature but the practical examples are often indicated. The major issues are summarized as follows. First, risk and its influence on start-up creation is being analyzed based on novelty and capital firm’s needs. Second, it is found that, consequences of the value of new start-up external financial need is also the future investment loses. Additionally, the new firms perspectives are affected by new knowledge and new technologies used in company development and the characteristics profiles of technology company owners.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTrzmielak D. M. (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpowstawanie firm technologicznychpl_PL
dc.subjectfinansowanie firm technologicznychpl_PL
dc.titleUwarunkowania powstawania i finansowania firm technologicznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number45-80pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAbernathy W. J., Clark K. B., Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction, “Research Policy”, vol. 14, 1985.pl_PL
dc.referencesAggarwal R., Technology, Globalization as Mutual Reinforces in Business: Reorienting Strategic Thinking for the New Millennium, “Management International Review”, 2, 1999.pl_PL
dc.referencesAng J. S., On the Theory of Finance for Privately Held Firms, “Journal of Small Business Finance”, 1(3), 1992.pl_PL
dc.referencesvan Auken H. E., Neeley L., The Impact of Planning on the Acquisition of Start-up Capital, raferat wygłoszony na International Council of Small Business Conference, 1998.pl_PL
dc.referencesBehrens W., Hawranek P. M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa, 1991.pl_PL
dc.referencesBerry M. M. J., Taggart J. H., Combining technology and corporate strategy in small high tech firms, “Research Policy”, 26, 1998.pl_PL
dc.referencesBester H., Screenings vs. Rationing in Credit Markets with Imperfect Information, “American Economic Review”, vol. 75, 1985.pl_PL
dc.referencesBinks M. R., The Relationship Between UK Banks and their Small Business Customers, [in:] Cressy R., Gandemo B., Olofsson C. (ed.), Financing SMEs – a comparatiwe perspective, Stockholm, NUTEK, 1996.pl_PL
dc.referencesBinks M. R., Ennew C. T., Financing Small Firms, [in:] Burns P., Dewhurst J., Small Business and Entrepreneurship, Chippenham, MacMillan, 1996.pl_PL
dc.referencesBinks M., Vale Ph., Entrepreneurship and Economic Change, McGraw-Hill Book Company, London, 1990.pl_PL
dc.referencesBrigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1996.pl_PL
dc.referencesDeakins D., Graham L., Logan D., Sullivan R., Understanding the Entrepreneurship Process in High Technology Small Firms, referat wygłoszony na 20th ISBA National Small Firms and Research Conference, Belfast, 1997.pl_PL
dc.referencesDouglas E., Shepherd D., New Venture Survival: Ignorance, External Shocks and Risk Reduction Strategies, Proceedings of the 43rd ICSB World Conference, 1997.pl_PL
dc.referencesDuhamel M., Franzetti P., Heese Ch., Research into the financing of new technology based firms, European Commission, 1995.pl_PL
dc.referencesGardner D. M., Johnson F., Lee M., Wilkinson I., A contingency approach to marketing high technology products, “European Journal of Marketing”, vol. 34, no. 9/10, 2000.pl_PL
dc.referencesGarnsey E., A New Theory of the Growth of the Firm, Proceedings of the 41st ICSB World Conference, Stockholm, 1996.pl_PL
dc.referencesGeroski P., Market Structure, Corporate Performance, and Innovative Activity, Clarendon Press, Oxford, 1994.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Łobacz K., The risk in strategic decisions of small innovative companies – model approach from the perspective of the entrepreneurial process, artykuł wygłoszony na 35th DRUID Celebration Conference 2013, Barcelona, Spain, June 17–19, 2013.pl_PL
dc.referencesGłodek P., Pietras P., Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2011.pl_PL
dc.referencesHughes A., Moore B., High-Tech Firms: Market Position, Innovative Performance and Access to Finance, [in:] Cosh A., Hughes A. (ed.), Enterprise Britain, ESRC Centre for Business Research, Cambridge, 1998.pl_PL
dc.referencesJones-Evans D., Technical Entrepreneurship, Strategy and Experience, “International Small Business Journal”, vol. 14, no 3, 1996.pl_PL
dc.referencesKeasey K., Watson R., Investment and Financing Decisions and the Performance of Small Firms, National Westminster Bank, 1993.pl_PL
dc.referencesŁobacz K., Koncepcja oceny procesu komercjalizacji przedsięwzięć gospodarczych w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, rozprawa doktorska, Szczecin, 2012.pl_PL
dc.referencesŁuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1997.pl_PL
dc.referencesŁukasik G., Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, Wydawnictwo Uczelniane AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 1998.pl_PL
dc.referencesMarch J. G., Shapira Z., Managerial Perspectives on Risk and risk Taking, “Management Science”, vol. 33, no 11, 1987.pl_PL
dc.referencesMason C. M., Harrison R. T., The Supply of Equity Finance in the UK: a Strategy for Closing the Equity Gap, “Entrepreneurship & Regional Development”, 1992.pl_PL
dc.referencesMazzarol T., Entrepreneurship and innovation. Readings and cases, second ed., Tilde University Press, 2011.pl_PL
dc.referencesMoore B., Financial constrains to the growth and development of small high-technology firms, [in:] Hughes A., Storey D. J. (ed.), Finance and the Small Firm, Routledge, London, 1994.pl_PL
dc.referencesMoore I., Garnsey E., Funding for innovation in small firms: the role of government, “Research Policy”, 1992.pl_PL
dc.referencesOakey R. P., High Technology New Firms: Variable Barriers to Growth, PCP, London, 1995.pl_PL
dc.referencesOakey R., Mukhtar S. M., United Kingdom High Technology Small Firm in Theory and Practice: a Review of Recent Trends, referat wygłoszony na SME Conference, Mikkeli, Finland, 1998.pl_PL
dc.referencesPolska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PFPiRMiŚP), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997–1998, Warszawa, 1999.pl_PL
dc.referencesPorter M., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa, 1996.pl_PL
dc.referencesRoberts E. B., Entrepreneurs in High-technology, Oxford University Press, Oxford, 1991.pl_PL
dc.referencesShane S., A general theory of entrepreneurship. The individual-opportunity nexus, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton USA, 2004.pl_PL
dc.referencesSmallbone D., Leigh R., North D., The characteristics and strategies of high growth SMEs, “International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, 1(3), 1995.pl_PL
dc.referencesSpann M. S., Adams M., Seed Funding form High Technology Ventures: the Role of the Bridge Business, referat wygłoszony na ICSB Conference, 1997.pl_PL
dc.referencesStankiewicz R., Spin-off companies from universities, “Science and Public Policy”, vol. 21, no. 2, 1994.pl_PL
dc.referencesStiglitz J., Weiss A., Credit Rationing In Markets With Imperfect Information, “American Economic Review”, vol. 71, 1981.pl_PL
dc.referencesStorey D. J., Understanding the small business sector, Routledge, London, 1994.pl_PL
dc.referencesStorey D. J., Tether B. S., New technology-based firms in the Europe, European Commission, Directorate General XIII, 1996.pl_PL
dc.referencesStos D., Wybrane aspekty ‘know-how’ jako czynnika wartości niematerialnych i prawnych w strukturze majątku podmiotu gospodarczego, referat wygłoszony na sympozjum „Finansowanie małych firm innowacyjnych”, Centrum Transferu Technologii, Łódź, czerwiec, 1998.pl_PL
dc.referencesWilliamson O. E., Markets and Hierarchies. Analysis and Antitrust Implications. The Free Press, New York, 1975.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/922375-5-6.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe