Show simple item record

dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.date.accessioned2019-07-03T10:53:24Z
dc.date.available2019-07-03T10:53:24Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29196
dc.description.abstractThis article is a review and its aim is to present research lnto urban areas by Polish tourism geographers. In presenting the main research trends. the author has discussed work on the following issues: the tourism assets and functlon of urban areas, urban tourism space, the market analysis of a tourism urban area. the leisure time of urban inhabitants, and the study of urban tourism landscapes. In the conclusion the author presents the most important issues, in his opinion, awaitlng study by Polish tourism geographers.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł ma charakter przeglądowy, a jego celem jest przedstawienie kierunków badań polskich geografów turyzmu nad miastami. Prezentując główne kierunki badań autor omówit prace dotyczące: walorów turystycznych miast, funkcji turystycznej miast, miejskiej przestrzeni turystycznej, analizy rynkowej miasta turystycznego, czasu wolnego mieszkańców miast oraz badań krajobrazów turystycznych miast. Na zakończenie pracy autor przedstawił, jego zdaniem, najważniejsze problemy badawcze miast czekające na podjęcie przez polskich geografów turyzmu.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectthe tourism function of urban areaspl_PL
dc.subjecturban tourism spacepl_PL
dc.subjectsupply and demand of an urban tourism areapl_PL
dc.subjectthe spatial organization of the leisure time of urban inhabitantspl_PL
dc.subjectfunkcja turystyczna miastpl_PL
dc.subjectmiejska przestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectpodaż i popyt miasta turystycznegopl_PL
dc.subjectorganizacja przestrzenna czasu wolnego mieszkańców miastpl_PL
dc.titleUrban Areas as a Subject for Polish Tourism Geographypl_PL
dc.title.alternativeMiasto jako przedmiot badań geografii tuiyzmu w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008pl_PL
dc.page.number27-38pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesBachvarov M., Dziegieć E., 2005, Relacje między pojęciami „rekreacja" i „turystyka ”, Turyzm, 15/1-2, 79-93 s.pl_PL
dc.referencesBartnik B., 2008, Rozwój przestrzeni turystycznej Lublina w XX wieku w oparciu o analizę treści przewodników turystycznych, mps. pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDerek M., Kowalczyk A., Swianiewicz P., 2005, Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości). Prace i Studia Geograficzne, 35, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, s. 199-217.pl_PL
dc.referencesDziewoński K.. 1971, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studia rozwoju pojęć metod i ich zastosowań, Prace Geograficzne, IG PAN. 87, s. 3-110.pl_PL
dc.referencesGroch J., 1983, Użytkowanie przestrzeni uzdrowiskowej Szczawnicy i Krynicy, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 56.pl_PL
dc.referencesGroch J., 1991, Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, Rozprawy habilitacyjne UJ, Kraków, 220 s.pl_PL
dc.referencesGroch J., 1996, Miastotwórcza funkcja sanktuarium Jasnogórskiego, Peregrinus Cracoviensis, 3, s. 205-218.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1996, Jasna Góra. Międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego, Podyplomowe Studium Pielgrzymki Turystyka religijna. Skrypt, nr 1, Częstochowa, 83 s.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 268 s.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., Liszewski S., 1989, Funkcja turystyczna Kartuz, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 5, s. 67 -93.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, 35 , Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 155-197.pl_PL
dc.referencesKowalczyk-Anioł J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowowakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Monografia naukowa ser. „Szlakami Nauki", nr 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 131 s.pl_PL
dc.referencesKrahel S., 2005, Atrakcyjność turystyczna Giżycka, Prace i Studia Geograficzne, 35, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 219-238.pl_PL
dc.referencesKrakowiak B., 2008, Muzeum jako miejski walor turystyczny, referat na XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 3-4 kwietnia 2008 r.pl_PL
dc.referencesLatosińska J., 1998, Przestrzeń urlopowo-wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, ser. „Szlakami Nauki", nr 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 159 s.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1989, Klasyfikacja i typologia osadnictwa turystycznego. Założenia teoretyczne, Rocznik CPBP 08- .06., Instytut Turystyki, Warszawa, s. 93-103.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1991, Osadnictwo turystyczne. Problemy Turystyki R. XIV, 1/2, s. 65-74.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1992, The industrial city as a tourist centre. The example of Łódź, Turyzm 2/1, s. 9-24.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5/2, s. 87-103.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna Augustowa, Instytut Turystyki, Warszawa, 193 s.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2007, Miasto jako obszar podaży i popytu turystycznego. Studium z geografii turyzmu, Turyzm, 17/1-2, s. 77-92.pl_PL
dc.referencesMadurowicz M., 2008, Kto jest turystą w wielkim mieście? Poszukiwania badawcze, [ln:] Turystyka kulturowa Spojrzenie geograficzne, A. Kowalczyk (red.), Geografia Turyzmu, 1, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, s. 59- 84.pl_PL
dc.referencesMajcher J., 2005, Geneza i rozwój przestrzeni turystycznej Górnośląskiego Zespołu Miejskiego, mps. pracy doktorskiej wykonanej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 225 s.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 5. s. 27-39.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1998, Identyfikacja obszarów rynkowych w zakresie usług turystycznych przy wykorzystaniu metod analizy geograficznej, Zeszyty Naukowe AWF, Kraków, 75 s. 161-173.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1999, Segmentacja przestrzenna krajowego rynku turystycznego Ustki, Turyzm, 9/1, s. 105-136.pl_PL
dc.referencesMileska M.I. (red.), 1983, Słownik geograflczno-krajoznawczy Polski PWN, Warszawa, s. 935.pl_PL
dc.referencesMrozińska J., 2006, Rozwój przestrzeni turystycznej Warszawy z XX wieku w świetle treści przewodników. mps. pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 102 s.pl_PL
dc.referencesMurzyn M.A., Gwosdz K., 2003, Dtlemmas encountered ln the development of tourism ln a degraded town. The case of Chełmno Śląskie ln Lower Silesia, Prace Geograficzne, 111, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 183-199.pl_PL
dc.referencesOlszewska B., 1989, Funkcja turystyczno-wypoczynkowa Mrągowa, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 5, s. 41-65.pl_PL
dc.referencesOlszewska B., 1991, Rola turystyki w życiu małego miasta na przykładzie Kazimierza Dolnego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 14, s. 135-170.pl_PL
dc.referencesPrzybyszewska Gudelis R., Iwicki S., 1973, Turystyczne zagospodarowanie przestrzenne Torunia jako wielkiego centrum krajoznawczego, Instytut Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPtaszycka-Jackowska D., Jackowski A., 1998, Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy, Instytut Geografii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 144 s.pl_PL
dc.referencesStachowski J., 1992, The touristic function of Toruń, Turyzm, 2/1 , s. 37-47.pl_PL
dc.referencesSzczepaniak A., 2004, Rozwój przestrzeni turystycznej Krakowa na podstawie analizy treści przewodników turystycznych, mps. pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesŚwiszczak M., 2007, Przestrzeń turystyczna Heidelbergu, mps. pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J ., J ackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa, 333 s.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., 1992, Cracow as the centre of tourist traffic, Turyzm, 2/1, s. 25-35.pl_PL
dc.referencesWiluś R., 1998, Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych, Turyzm, 8/2, s. 56-74.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2008, Miasto w przestrzeni turystycznej - przestrzeń turystyczna miasta, referat na XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 3 - 4 kwietnia 2008 r.pl_PL
dc.referencesWyrzykowski J. (red.), 2000, Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystanie na rekreację ruchową i turystykę, Akademia Wychowania Fizycznego. Wrocław.pl_PL
dc.referencesŻebrowska A., 1996, Obraz turystyczny Łodzi w świetle analizy zawartości treści przewodników, mps. pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.relation.volume18pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record