Show simple item record

dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.date.accessioned2019-05-30T06:26:25Z
dc.date.available2019-05-30T06:26:25Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28753
dc.description.abstractThe author defines the concept of a metropolitan tourism region and presents a general model showing the trends and intensity of tourism and the development of tourism space. This is followed by the setting out of a general model using the example of the metropolitan tourism region of Łódź, and describing five development phases: initial, institutional, infilling, saturation and regression.pl_PL
dc.description.abstractW pracy zdefiniowano pojęcie metropolitalnego regionu turystyczno-wypoczynkowego oraz opracowano uniwersalny model tego regionu. Model ten prezentuje region w dwóch aspektach: kierunków i natężenia ruchu turystycznego 0|,az rozwoju przestrzeni turystycznej. W dalszej części pracy Przeprowadzono identyfikację tego ogólnego modelu na przykładzie turystyczno-wypoczynkowego regionu metropolitalnego Łodzi, wyróżniając pięć faz jego rozwoju: faza inicjalna, instytucjonalna, wypełniania, nasycenia i regresji.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1-2
dc.subjecttourism regionpl_PL
dc.subjectmetropolitan recreational-tourism regionpl_PL
dc.subjectregion turystycznypl_PL
dc.subjectmetropolitalny region turystyczno-wypoczynkowypl_PL
dc.titleA Metropolitan Tourism Region: The Example of Łódźpl_PL
dc.title.alternativeMetropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number121-138pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBacharov M., 2003. Region turystyczny - nowa treść w starej formie?, „Turyzm". t. 13, z. 1, s. 5-19.pl_PL
dc.referencesDurydiwka M., Kowalczyk A., 2003, Region turystyczny a procesy globalizacji. „Turyzm". t. 13, z. 1. s. 21-42.pl_PL
dc.referencesDziegieć E., Liszewski S.. 1984, Zones suburbaines en tantque terrains de recreation pour les habitants des grandes villes Polonaises, „Problemy Turystyki", z. 2, s. 11-21.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1987, Geneza t rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Turyzm, nr 3, s. 33-54.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2002, Przestrzeń tunjstyczna i osadnictwo turystyczne, [w:] G. Golembskl (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa-Poznań, s. 77- 103.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2003, Region turystyczny, „Turyzm", t. 13, z. 1, s. 43-54.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1984, Próba wykorzystania analizy morfologicznej do określenia funkcji wypoczynkowe] osiedli w strefie podmiejskiej Łodzi, „Problemy Turystyki", z. 2, s.'93-97.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1985. Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi .Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, z. 5. s. 299-312.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1987, Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny, „Acta Universitatis Lodziensis", Turyzm, nr 3, s. 55- 85.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1991, Przemiany przestrzenne wsi położonych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie rejonu Grotnik, „Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica, z. 14, s. 33-46.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 2002, Efektywność wykorzystania rejestrowanych obiektów noclegowych w Łodzi w latach 1979- 2000, „Turyzm”, t. 12, z. 2, s. 65-78.pl_PL
dc.referencesRadkowska B., 2004, Turystyka polska w 2003 roku. Wielkie miasto, Inst. Turystyki, Warszawa, ss. 60.pl_PL
dc.referencesStefański K., 1991, „Miasta-ogrody" i.,kolonie letniskowe" w strefie podmiejskiej aglomeracji łódzkiej w latach 1925-1939. Zamierzenia i realizacja na wybranych przykładach: Łagiewniki, GrotnikL Sokolniki, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej", nr 553, Budownictwo, z. 42, s. 99-115.pl_PL
dc.referencesStefański K., 1998, Łódź ogrodami otoczona, Materiały sesji naukowej, Warszawa 22-23 maja 1997, Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, red. B. Wierzbicka, Warszawa, s. 201-215.pl_PL
dc.referencesStejskał J., 1992, Podmiejskie rezydencje burżuazji łódzkiej i ich funkcje wypoczynkowe dawniej i obecnie. „Turyzm", t. 2, z. 2, s. 25-44.pl_PL
dc.referencesSzkup R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 200.pl_PL
dc.referencesWiluś R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, „Szlakami Nauki", nr 24, ŁTN, Łódź, ss. 218.pl_PL
dc.referencesWiluś R., 1998, Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych, „Turyzm”, t. 8, z. 2, s. 57-74.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład Krawędzi Wyżyny Łódzkiej, „Szlakami Nauki", nr 29, ŁTN, Łódź, ss. 191.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych. „Szlakami Nauki", nr 26, LTN, Łódź, ss. 158.pl_PL
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record