Show simple item record

dc.contributor.authorLasek, Mirosława
dc.contributor.authorNowak, Ewa
dc.contributor.authorPęczkowski, Marek
dc.date.accessioned2019-05-27T06:19:21Z
dc.date.available2019-05-27T06:19:21Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28668
dc.description.abstractThe article presents a comparative analysis of the tourist attractiveness of powtals in the Świętokrzyskie Województwo carried out by the PROMETHEE method. It is one of the multi-criterion analytical methods based on graph theory and preference relation. The evaluation criteria were divided into eight groups: natural environment, monuments, accommodation, service infrastructure, transport accessibility, technological infrastructure, population and finances. From these eight groups 17 subcriteria were used to analyse 14 powiats. As a result the powiats were ranked according to their tourist attractiveness, and classes were established with their 'power of attractiveness’ diagnosed.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawiono analizę porównawczą atrakcyjności turystycznej powiatów województwa świętokrzyskiego, przeprowadzoną za pomocą metody PROMETHEE, należącą do metod analiz wielokryterialnych, opartych na teorii grafów oraz teorii relacji preferencji. Kryteria decydujące o atrakcyjności powiatów podzielono umownie na osiem grup: przyrodnicze, zabytki, baza noclegowa, infrastruktura usługowa, dostępność komunikacyjna, infrastruktura techniczna, stosunki ludnościowe, finanse powiatów. Rozpatrywano 17 kryteriów oceny do analizy 14 powiatów, W wyniku jej zastosowania otrzymano uporządkowanie powiatów według atrakcyjności turystycznej, klasy atrakcyjności turystycznej oraz diagnozę „siły atrakcyjności” ze względu na przyjęte kryteria.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1
dc.subjecttourist attractivenesspl_PL
dc.subjectmulti-criterion analysispl_PL
dc.subjectpreference relation modelpl_PL
dc.subjectevaluation graphspl_PL
dc.subjectprincipal component analysispl_PL
dc.subjectatrakcyjność turystycznapl_PL
dc.subjectanaliza wielokryterialnapl_PL
dc.subjectmodel relacji preferencjipl_PL
dc.subjectgrafy oceniającepl_PL
dc.subjectanaliza głównych składowychpl_PL
dc.titleAn Analysis of Tourist Attractiveness of the Powiats (Districts) in the Świętokrzyskie Województwo using the PROMETHEE methodpl_PL
dc.title.alternativeAnaliza atrakcyjności turystycznej powiatów województwa świętokrzyskiego za pomocą metody PROMETHEEpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number81-104pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Geografii, Akademia Świętokrzyskapl_PL
dc.referencesBrans J. P., Mareschal B„ 1994, The PROMCALC and GAIA decision support system, „Decision Support Systems”, no 12(4), p. 297-310.pl_PL
dc.referencesBrans J. P.. Mareschal B., 1990, The Prontethee methods for MCDM. The PROMCALC, GAIA and bankadvisor software, [w:] Bana e Costa, A. Carlos (eds.), Readings in multiple criteria decision aid, Springer, Heidelberg, p. 216— 252.pl_PL
dc.referencesBrans J. P., Vincke P. H„ Mareschal B„ 1986, How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method, „European Journal of Operational Research”, no 24, p. 228-238.pl_PL
dc.referencesGołembski G. (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa-Poznań.pl_PL
dc.referencesKasprzak T., 2002, Modelowanie preferencji - podstawy relacji przewyższania, [w:] M. LASEK (red.), Metody analiz porównawczych kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, ser. Studia Informatyki Gospodarczej, UW. Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostrowicki A. S., 1975, Podejście systemowe w badaniach nad rekreacją, „Przegląd Geograficzny”, nr 47, 2.pl_PL
dc.referencesKrzymowska-Kostrowicka A., 1980, Terytorialny system rekreacyjny, „Prace Geograficzne IGiPZ PAN”.pl_PL
dc.referencesLasek M., 1996, Wielokryterialna ocena kondycji ekonomicznej firm - klientów banku, Wyd. UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeeneer I. De, Pastijn H„ 2002, Selecting land mine detection strategies by means of outranking MCDM techniques, „European Journal of Operational Research”, no 139, p. 327-338.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm", t. 5, z. 2, s. 87-103.pl_PL
dc.referencesMareschal B., Brans J. P., 1988, Geometrical representations for MCDA, „European Journal of Operational Research”, no 34, p. 69-77.pl_PL
dc.referencesMileska M. I., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, „Prace Geograficzne”, IG PAN, nr 43.pl_PL
dc.referencesMityk J., 1993, Tereny rekreacyjne w rejonie Kielc, WSP, Kielce.pl_PL
dc.referencesPęczkowski M., 2002, Analiza wrażliwości rozwiązania na zmiany wag przypisanych kryteriom, [w:] M. LASEK (red.), Metody analiz porównawczych kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, ser. Studia Informatyki Gospodarczej, UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesProgram operacyjny rozwoju regionalnego województwa świętokrzyskiego 2001-2002, 2001. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego, 2001, Urząd Statystyczny. Kielce.pl_PL
dc.referencesRoy B., 1990, Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju województwa świętokrzyskiego, 2000, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.pl_PL
dc.referencesVincke Ph., 2000, (P. Q, I, J) - Preference Structures, [w:] J. Fodor, B. De Baets, P. Perny (eds.), Preferences und Decisions under Incomplete Knowledge, Physica-Verlag, A Springer-Verlag Company, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesVincke Ph., 1992, Multicriteria Decision-Aid, John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., Jackowski A., 1987, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarszyńska J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie woj. krakowskiego), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCCL, Prace Geograficzne, z. 36, Prace Instytutu Geograficznego, z. 58.pl_PL
dc.relation.volume13pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record