Show simple item record

dc.contributor.authorTołkacz, Michał
dc.date.accessioned2019-05-24T11:59:45Z
dc.date.available2019-05-24T11:59:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28660
dc.description.abstractNumerous studies prove that stress and burnout have become a significant problem among people who have everyday contact with other people at work. For years, research on the threats of excessive stress and occupational burnout has focused on healthcare sector and the circle of medical professions. In addition to the well-recognized working conditions of doctors, nurses, midwives and physiotherapists, relatively few analyses have so far been conducted among employees of the pharmaceutical sector – an industry accompanying healthcare and closely cooperating with it. Among the professions whose representatives are exposed to constant stress, one can point out independent managers, scientific and medical representatives and pharmacists. The aim of the undertaken research was to determine the degree to which the level of experienced stress affects the appearance of occupational burnout among people employed in pharmaceutical companies and in pharmacies. Seeking answers to the research questions related to both groups, three standardized tools were used: Perceived Stress Scale (PSS-10), Mini-COPE Inventory for Measuring Coping with Stress and Maslach Burnout Inventory (MBI).en_GB
dc.description.abstractLiczne badania dowodzą, że stres i wypalenie zawodowe stały się istotnym problemem wśród osób mających w pracy codzienny kontakt z innymi ludźmi. Od lat obszarem badań nad zagrożeniami nadmiernym stresem i wypaleniem zawodowym jest szeroko rozumiana opieka zdrowotna i krąg zawodów medycznych. Obok dobrze rozpoznanych warunków pracy lekarzy, pielęgniarek, położnych czy fizjoterapeutów stosunkowo niewiele analiz prowadzono do tej pory wśród pracowników sektora farmaceutycznego – branży towarzyszącej służbie zdrowia i ściśle z nią współpracującej. Wśród zawodów, których przedstawiciele są narażeni na ciągły stres, wskazać można samodzielnych menedżerów, przedstawicieli naukowo-medycznych oraz farmaceutów. Celem podjętych badań było ustalenie stopnia, w jakim poziom odczuwanego stresu wpływa na pojawienie się zjawiska wypalenia zawodowego wśród osób zatrudnionych w firmach farmaceutycznych oraz w aptekach. Poszukując odpowiedzi na związane z oboma grupami pytania badawcze, wykorzystano trzy standaryzowane narzędzia: Skalę Odczuwanego Stresu (PSS-10, Perceived Stress Scale), Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Mini-COPE) oraz Inwentarz Wypalenia Zawodowego (MBI, Maslach Burnout Inventory).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 68
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectoccupational stressen_GB
dc.subjectstressoren_GB
dc.subjectburnouten_GB
dc.subjectcoping strategiesen_GB
dc.subjectpharmacyen_GB
dc.subjectstres zawodowypl_PL
dc.subjectstresorpl_PL
dc.subjectwypalenie zawodowepl_PL
dc.subjectstrategie radzenia sobie ze stresempl_PL
dc.subjectfarmacjapl_PL
dc.titleStres i wypalenie zawodowe wśród kobiet pracujących w różnych segmentach rynku farmaceutycznegopl_PL
dc.title.alternativeAssessment of stress level and level of burnout in women working in different segments of the pharmaceutical marketen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number107-123
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi, Międzywydziałowa Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii, Zakład Psychodermatologii, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBańka A. (2001), Psychopatologia pracy, Gemini, Poznań.pl_PL
dc.referencesBartkowiak G. (1999), Psychologia zarządzania, Wydawnictwo AE, Poznań.pl_PL
dc.referencesBartkowiak G. (2002), Stres i wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia w świetle wyników badań, „Menadżer Zdrowia”, nr 4, s. 15–19.pl_PL
dc.referencesChmiel N. (2002), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesFreudenberger H. J. (1974), Staff burn-out, „Journal of Social Issues”, t. 30 (1), s. 159–165.pl_PL
dc.referencesGólcz M. (2007), Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJabłkowska K., Borkowska A. (2005), Ocena nasilenia stresu w pracy a cechy zespołu wypalenia zawodowego u menedżerów, „Medycyna Pracy”, nr 56 (6), s. 439–444.pl_PL
dc.referencesJanowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.) (2005), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJudge T.A., Klinger R. (2008), Job Satisfaction, [w:] M. Eid, R. J. Larsen (eds.), The Science of Subjective well-being, The Guilford Press, New York.pl_PL
dc.referencesKato T. (2013), Frequently Used Coping Scales: A Meta-Analysis, „Stress and Health”, t. 31 (4), s. 315–323.pl_PL
dc.referencesKowal E. (2002), Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska U., Pszczelińska M., Ormaniec E., Serzysko B. (2014), Stres i jego konsekwencje w pracy personelu medycznego, „Humanizacja Pracy”, nr 4, s. 93–104.pl_PL
dc.referencesMaslach C. (2000), Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13–31.pl_PL
dc.referencesMaslach C., Schaufeli W. B. (1993), Historical and Conceptual Development of Burnout, [w:] W. B. Schaufeli, C. Maslach, T. Marek (eds.), Professional Burnout. Recent Developments in Theory and Research, Routledge, London, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesMcCann L., Hughes C. M., Adair C.G., Cardwell C. (2009), Assessing Job Satisfaction and Stress among Pharmacists in Northern Ireland, „Pharmacy World & Science”, t. 31, s. 188–194.pl_PL
dc.referencesMikołajewska E. (2014), Stres związany z pracą i wypalenie zawodowe u fizjoterapeutów – przegląd literatury, „Medycyna Pracy”, nr 65 (5), s. 693–701.pl_PL
dc.referencesMruk H., Pilarczyk B., Michalik M. (2014), Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNajder A., Merecz-Kot D. (2014), Stres zawodowy a ryzyko psychospołeczne w grupie dziennikarzy, „Medycyna Pracy”, nr 65 (1), s. 85–97.pl_PL
dc.referencesOgińska-Bulik N. (2006), Stres zawodowy w zawodach usług społecznych, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOgińska-Bulik N. (2008), Stres zawodowy i jego konsekwencje w grupie pracowników sektora usług społecznych – rola inteligencji emocjonalnej, „Przegląd Psychologiczny”, nr 51 (1), s. 69–85.pl_PL
dc.referencesOgińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008), Osobowość, stres a zdrowie, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPasikowski T. (2009), Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 135–149.pl_PL
dc.referencesPerek M., Kózka M., Twarduś K. (2007), Trudne sytuacje w pracy pielęgniarek pediatrycznych i sposoby radzenia sobie z nimi, „Problemy Pielęgniarstwa”, nr 15 (4), s. 223–228.pl_PL
dc.referencesPłotka A. (2005), Badania nad uwarunkowaniami syndromu burnout u położnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. LX (XVI), s. 12–18.pl_PL
dc.referencesRamuszewicz M., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Łukaszuk C., Kułak W. (2005), Problem wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek operacyjnych, „Chirurgia Polska”, nr 7 (4), s. 244–251.pl_PL
dc.referencesRogozińska-Pawełczyk A. (2018), Satysfakcja z pracy a stres zawodowy – wyniki badań ilościowych w 3 jednostkach organizacyjnych urzędu, „Medycyna Pracy”, nr 69 (3), s. 301–315.pl_PL
dc.referencesRothmann S. (2007), Occupational Stress of Hospital Pharmacists in South Africa, „International Journal of Pharmacy Practice”, nr 15, s. 1–8.pl_PL
dc.referencesSygit-Kowalkowska E., Weber-Rajek M., Porażyński K., Goch A., Kraszkiewicz K., Bułatowicz I. (2015), Samokontrola emocjonalna, radzenie sobie ze stresem a samopoczucie psychofizyczne funkcjonariuszy służby więziennej, „Medycyna Pracy”, nr 66 (3), s. 373–382.pl_PL
dc.referencesŚwieczkowski D., Bandurska E., Merks P., Krysicki D. (2015), Badanie jakości życia farmaceutów i ryzyka wypalenia zawodowego jako istotny element farmacji społecznej, „Farmacja Polska”, nr 71 (7), s. 2–6.pl_PL
dc.referencesTarczoń M., Beck-Krala E. (2016), Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek anestezjologicznych w województwie małopolskim, „Humanizacja Pracy”, nr 4, s. 73–85.pl_PL
dc.referencesTaylor J. M. (2015), Psychometric Analysis of the Ten-Item Perceived Stress Scale, „Psychological Assessment”, t. 27 (1), s. 90–101.pl_PL
dc.referencesWalkiewicz M., Sowińska K., Tartas M. (2014), Wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego – przegląd literatury, „Przegląd Lekarski”, nr 71 (5), s. 263–269.pl_PL
dc.referencesWilczek-Rużyczka E. (2008), Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesZajchowski W., Sapilak B., Bujnowska-Fedak M. (2015), Stres zawodowy w grupie przedstawicieli firm farmaceutycznych – doniesienie wstępne, „Forum Medycyny Rodzinnej”, nr 9 (3), s. 255–257.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtolkacz@qah.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.68.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.