Show simple item record

dc.contributor.authorMichalczyk, Joanna
dc.date.accessioned2019-05-23T09:16:19Z
dc.date.available2019-05-23T09:16:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28387
dc.description.abstractInternational security is one of the main areas of interest of European Union countries. It results from intensifying global phenomena such as population growth, degradation of the natural environment or the growing interdependence between countries, which is an effect of closer cooperation. The progressive liberalization of international activities has also forced member states to take greater control over the flow of agri-food products in increasingly developed supply chains. It is connected with, among others, the deterioration in their nutritional value and healthful quality, which could be prejudicial to people’s health. Hence, it has become extremely important to develop solutions to ensure not only physical and economic access to food, but also that its quality meets certain standards. Not ensuring it may reduce access to food products and, in extreme situations, can even lead to the death of consumers. The aim of the study is to indicate the essence of the problem of food security and to identify how member states are dealing with it. The essence and outline of the evolution of the concept of food security and its current perception will be presented. In addition, factors which destabilize food security and the actions of EU countries aimed at preserving it will be indicated. The study uses a descriptive method and a critical analysis of the literature.en_GB
dc.description.abstractBezpieczeństwo międzynarodowe należy do głównych zainteresowań państw Unii Europejskiej. Wynika to m.in. z nasilania się globalnych zjawisk takich jak: dodatni przyrost liczby ludności, degradacja środowiska naturalnego czy coraz większa współzależność między krajami, będąca efektem pogłębianej kooperacji. Postępująca liberalizacja działalności międzynarodowej zmusiła państwa członkowskie do skrupulatniejszej kontroli przepływów produktów rolno-spożywczych w coraz bardziej rozbudowanych łańcuchach dostaw. Ma to związek m.in. z zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu ludzi pogorszeniem ich jakości odżywczo-zdrowotnej. Dlatego niezmiernie ważne stało się opracowanie rozwiązań skupiających się nie tylko na zapewnianiu fizycznego i ekonomicznego dostępu do żywności, lecz również na spełnianiu przez nią określonych standardów gwarantujących jej jakość. Celem opracowania jest wskazanie istoty problemu bezpieczeństwa żywnościowego oraz przedstawienie sposobu, w jaki kraje członkowskie zaangażowały się w jego rozwiązywanie. W związku z tym zarysowano ewolucję koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego oraz jego percepcję, a także wskazano czynniki destabilizujące bezpieczeństwo żywnościowe oraz działania państw UE mające na celu jego zachowanie. W opracowaniu posłużono się metodą opisową oraz krytyczną analizą literatury.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa; 25
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectfood securityen_GB
dc.subjectfood safetyen_GB
dc.subjectEuropean Unionen_GB
dc.subjectbezpieczeństwo żywnościowepl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo żywnościpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.titleBezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy państw Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeFood Security from the Perspective of European Union Member Statesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number18-45
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesScience Daily: 1.02 Billion People Hungry: One Sixth of Humanity Undernourished, More Than Ever Before (2009), „Science Daily”, www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090619121443.htm (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesFAO: 108 mln cierpiało głód lub ciężkie niedożywienie. Więcej niż rok wcześniej (2017), www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/fao-108-mln-osob-cierpialo-glod-lubciezkie-niedozywienie-w-2016-r,728481.html (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesBrzostek-Kasprzak B. (2011), Systemy bezpieczeństwa żywności w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej [w:] Kwasek M. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym ( 13). Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie konsumenta, IERiGŻ, Warszawa, s. 71–90.pl_PL
dc.referencesBush L., Lacey W. B. (red.) (1984), Food Security in the United States, Westview Press, Boulder–London–Colorado.pl_PL
dc.referencesCiobanu V.V. (2017), EKES: UE potrzebuje kompleksowej polityki żywnościowej, www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/news/ekes-ue-potrzebuje-kompleksowej-polityki-zywnosciowej (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesEvans A. (2009), The Feeding of the Nine Billion. Global Food Security for the 21st Century, Chatham House, Londyn.pl_PL
dc.referencesETO (2016), Zwalczanie marnotrawienia żywności – szansą dla UE na poprawę efektywności gospodarowania zasobami w łańcuchu dostaw żywności, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg.pl_PL
dc.referencesFAO (2005), Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security, FAO, Rzym.pl_PL
dc.referencesFAPA (2011), Wspólna Polityka Rolna jako europejska polityka żywnościowa, FAPA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (2018), http://bzsos.pl/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020 (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesGrudziecka L., Goszczyński W. (2010), Alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności – doświadczenia polskie i europejskie, UMK, Toruń–Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakóbowska M. (2008), Ustawodawstwo Unii Europejskiej – prawo żywnościowe, https://ikmj.com/ustawodawstwo-unii-europejskiej-prawo-zywnosciowe (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesKapusta F. (2012), Agrobiznes, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2010), Lepsza polityka unijna pomoże skuteczniej informować o jakości produktów żywnościowych, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1692_pl.htm (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesKomorowski Z. (2011), Możemy być rolną potęgą, „Rzeczpospolita”, 18.07.2011, s. B12.pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (2010a), KOM (2010) 672 z 18.11.2010 (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010b), KOM (2010) 2020 z 3.03.2010.pl_PL
dc.referencesKowalczyk S. (2010), Bezpieczeństwo żywności – moda czy konieczność?, „Biuletyn Informacyjny ARR”, nr 9–10, s. 100–112.pl_PL
dc.referencesKowalczyk S. (red.) (2009), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKsiężopolski K.M. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwasek M. (2013), Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie. Współczesne problemy, „Przemysł Spożywczy”, nr 3, s. 2–7.pl_PL
dc.referencesLeśkiewicz K. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 1 (10), s. 179–198.pl_PL
dc.referencesMałysz J. (2008), Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, Almamer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarnotrawienie żywności w UE: miliony ton jedzenia do kosza (2017), www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170505STO73528/marnowanie-zywnosci-w-ue-miliony-ton-jedzenia-do-kosza-infografika (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesMarnotrawstwo żywności będzie opodatkowane (2018), http://wiescirolnicze.pl/newsy/marnotrwastwo-zywnosci-bedzie-opodatkowane/ (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesMichalczyk J. (2014), Systemy jakości żywności i inne formy wyróżnienia produktów wysokiej jakości w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „International Business and Global Economy”, nr 33, s. 113–124.pl_PL
dc.referencesMichalczyk J. (2016), Międzynarodowe znaczenie żywności genetycznie modyfikowanej i jej rola w rozwiązywaniu ekonomiczno-społecznych problemów świata, „Ekonomia XXI wieku”, nr 1 (9), s. 100–115.pl_PL
dc.referencesMRiRW (2013), Wstępny zarys. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, MRiRW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNiebawem na Ziemi będzie 8 mld ludzi. Wzrost liczby ludności można śledzić w Internecie (2018), www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-03/niebawem-na-ziemi-bedzie-8-mld-ludzi-wzrost-liczby-ludnosci-mozna-sledzic-w-internecie (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesNowe sankcje USA i Unii Europejskiej wobec Rosji (2014), https://wiadomosci.wp.pl/nowe-sankcje-usa-i-unii-europejskiej-wobec-rosji-6027736293470849a (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesNowosielska D. (2014), Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślinpl_PL
dc.referencesdla wyżywienia i rolnictwa, www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/aktualnosci/content/1250_Miedzynarodowy_Traktat_o_zasobach_genetycznych_roslin_dla_wyzywienia_i_rolnictwa-Nowosielska.pdf (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesObiedzińska A. (2016), Wybrane aspekty zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej, „Studia BAS”, nr 4 (48), s. 123–161.pl_PL
dc.referencesObiedzińska A. (2017), Wpływ strat i marnotrawstwa żywności na bezpieczeństwo żywnościowe, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 17 (XXXII), z. 1, s. 125–141.pl_PL
dc.referencesObiedziński M. (2011), Obszary ryzyka w łańcuchu rolno-żywnościowym [w:] Kwasek M. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym ( 13). Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie konsumenta, IERiGŻ, Warszawa, s. 43–62.pl_PL
dc.referencesOECD (2017), Obesity Update 2017, www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesOstaszewski J. (2017), Raport RASFF 2016 – podsumowanie działalności systemu, https://foodfakty.pl/raport-rasff-2016-podsumowanie-dzialalnosci-systemu (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesParlament Europejski (2016), Sprawozdanie w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności, 2016/2223(INI) z 28.04.2017.pl_PL
dc.referencesQS – System (2018), www.bestquality.pl/qs-system (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesRASFF (2017), The Rapid Alert System for Food and Feed. 2016 Annual Report, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.pl_PL
dc.referencesRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnym (2011), 2011/2051(INI)),pl_PL
dc.referencesDz.U. UE C 390 E/49 z 18.12.2012.pl_PL
dc.referencesRobles M., Torero M., von Braun J. (2009), When speculation matters, „IFPRI Issue Brief”, nr 57, s. 1–8.pl_PL
dc.referencesRogalska Z. (2016), Co w RASFF-ie piszczy? Przegląd powiadomień z 2016 roku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 461, s. 188–198.pl_PL
dc.referencesRuta Ch., Pawlak A. (2012), Szokujące marnotrawstwo jedzenia. Liczy są zastraszające, https://wiadomosci.onet.pl/szokujace-marnotrawstwo-jedzenia-liczby-sa-zastraszajace/bpy29 (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesSklepy wyrzucają żywność? Niech płacą (2017), www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sklepy-wyrzucaja-zywnosc-niech-placa,nId,2362032 (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesStankiewicz D. (2001), Reforma prawa żywnościowego w Unii Europejskiej – Biała Księga dotycząca bezpieczeństwa żywności, „Informacja BSiE”, nr 782, s. 1–11.pl_PL
dc.referencesTomaszkiewicz M. (2016), Codziennie niemal miliard ludzi cierpi z powodu głodu, http://www.newsweek.pl/swiat/glod-na-swiecie-ktore-kraje-najbardziej-dotkniete-sa-glodem-raport,artykuly,377357,1.html (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesTony jedzenia na unijnych śmietnikach. Europosłowie walczą z marnotrawstwem żywności (2017), www.tvp.info/29904645/tony-jedzenia-na-unijnych-smietnikach-europoslowie-walcza-z-marnotrawstwem-zywnosci.pl_PL
dc.referencesTrziszka T. (red.) (2009), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.pl_PL
dc.referencesUTZ Certified (2018), www.millano.com.pl/standardy-jakosci.pl_PL
dc.referencesWawryszuk B. (2017), Europosłowie za ograniczeniem marnowania jedzenia. Darowizny żywności zwolnione z podatku?, www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/marnowanie-zywnosci-europoslowie-darowizny,155,0,2319515.html (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesWięcej GMO w Europie? KE chce dać krajom większą swobodę (2015), https://tvn24bis.pl/prawo,82/wiecej-gmo-w-europie-ke-chce-dac-krajom-ue-wiecej-swobody-ws-importu,535772.html (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesWiśniewska M., Malinowska E. (2011), Zarządzanie jakością żywności, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWróblewska-Łysik M. (2011), Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności [w:] Żukrowska K. (red.) Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, IUSatTAX, Warszawa, s. 453–464.pl_PL
dc.referencesWspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (2018), https://europa.eu/europeanunion/about-eu/agencies/cpvo_pl (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.referencesZimowska S. (2015), Największa na świecie farma wertykalna stanie w USA jeszcze w tym roku, www.chip.pl/2015/07/najwieksza-na-swiecie-farma-wertykalna-stanie-w-usa-jeszcze-w-tym-roku (data dostępu: 5 sierpnia 2018).pl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.michalczyk@ue.wroc.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.25.02
dc.subject.jelF52pl_PL
dc.subject.jelO13pl_PL
dc.subject.jelQ18pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.