SPIS TREŚCI - CONTENT

  Artykuły - Articles

 1. Between acceptance and dislike: the intricacy of cross-cultural contacts while travelling
  Jacek Kotus
 2. Pomiędzy akceptacją a niechecią, czyli o złożoności kontaktów międzykulturowych w podróży
  Jacek Kotus
 3. The influence of the revitalization of former industrial urban areas on new urban and tourism spaces: case studies of Manchester and Lyon
  Jarosław Kazimierczak
 4. Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie nowej miejskiej przestrzeni turystycznej. Przykład Manchesteru i Lyonu
  Jarosław Kazimierczak
 5. An attempt at an integrated assessment of the tourism attractiveness of a region: the example of north Karelia (Finland)
  Katarzyna Kowalska
 6. Próba syntetycznej oceny atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie Karelii Północnej (Finlandia)
  Katarzyna Kowalska
 7. Sea cruises as a new branch of the tourism industry
  Danuta Ptaszycka-Jackowska
 8. Morskie rejsy turystyczne nową gałęzią przemysłu turystycznego
  Danuta Ptaszycka-Jackowska
 9. Tourism in Moscow after the ‘Perestroika’ transformations
  Anna Aleksandrova
 10. Turystyka w Moskwie po przemianach „pieriestrojki”
  Anna Aleksandrova

  Notatka naukowa - Scientific note

 11. Natężenie ruchu turystycznego na szlakach Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2010 roku
  Justyna Gąsiorek, Konrad Leja, Maciej Liro
 12. Tourism intensity on trails in the Pieniny National Park: summer season 2010
  Justyna Gąsiorek, Konrad Leja, Maciej Liro

  Recenzja - Review

 13. Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, M. Jędrusik, J. Makowski, F. Plit, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 383
  Beata Krakowiak
 14. ‘Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne’ [A Tourism Geography of the World: New Trends, Tourism Regions’] Maciej Jędrusik, Jerzy Makowski & Florian Plit Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2010, pp. 383
  Beata Krakowiak

  Sprawozdanie - Report

 15. Sprawozdanie z dorocznej konferencji Tourism and Hospitality Research in Ireland [Badania w dziedzinie turystyki i hotelarstwa w Irlandii] pt. „Mądre myślenie w turystyce”, Athlone, 14–15 VI 2011 r.
  Agnieszka Rozenkiewicz
 16. Report on the Annual ‘Tourism and Hospitality Research in Ireland’ Conference (Thric) – ‘Smart Thinking in Tourism’ – Athlone, Co. Westmeath, Ireland, 14-15 June 2011
  Agnieszka Rozenkiewicz

Recent Submissions