Show simple item record

dc.contributor.authorMasierek, Edyta
dc.date.accessioned2019-05-14T13:31:56Z
dc.date.available2019-05-14T13:31:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28221
dc.description.abstractDue to its unique character and industrial history, in Lodz, there are many post-industrial buildings and spaces within the urbanized area of the city, which are located most often in very attractive settings. Following the private and public sector investments many of those places are being restored and play a new role in urban landscape. Many of those “industrial-areas-revitalisation” projects ongoing in Lodz are associated with locations inextricably associated with the local identity and scenery of the city. One of those projects was the revitalization of the Scheibler factory area. Within this undertaking the buildings of the 19th century yarn factory were turned into housing estate (lofts “U Scheiblera”) with additional commercial facilities (2005–2010). The paper summarises the results of the questionnaire research undertaken in 2017 amongst residents living in the area of 500 m away from the lofts “U Scheiblera” and presents their opinions and feedback about the influence of this revitalization project on the surrounding of the old factory.en_GB
dc.description.abstractŁódź ze względu na specyfikę i historię posiada w swej przestrzeni wiele obszarów i obiektów poprzemysłowych, które często znajdują się w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach w mieście. Dzięki inwestycjom prywatnym i publicznym, część z nich otrzymuje „nowe życie” i znaczenie w tkance miejskiej. W Łodzi zrealizowano wiele projektów, przedmiotem których jest zagospodarowanie terenów pofabrycznych, nierozerwalnie związanych z tożsamością i krajobrazem miasta. Jednym z nich były lofty „U Scheiblera”, czyli adaptacja zabytkowej XIX-wiecznej przędzalni na cele mieszkaniowe z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową (2005–2010). Artykuł ma na celu zaprezentowanie opinii mieszkańców na temat ww. projektu i jego wpływu na najbliższe otoczenie. Przedstawia wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w 2017 roku wśród osób zamieszkujących w odległości do 500 m od loftów.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy; 26
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectPost-industrial urban areasen_GB
dc.subjectrevitalizationen_GB
dc.subjectloftsen_GB
dc.subjectLodzen_GB
dc.subjectObszary poprzemysłowepl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectloftypl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleLofty „U Scheiblera” w Łodzi z perspektywy mieszkańców najbliższego otoczeniapl_PL
dc.title.alternativeLofts „u Scheiblera” in Lodz from the perspective of the inhabitants of the immediate surroundingsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number85-102
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesDenis M., 2017, Tereny poprzemysłowe w dobie zrównoważonego rozwoju, „Studia Miejskie”, 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: 25–37.pl_PL
dc.referencesGroeger L., Dzieciuchowicz J., 2016, Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGruszczyński L.A., 2003, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesGubański J., 2008, Obszar poprzemysłowy w strukturze miasta, „Czasopismo Techniczne Architektura”, 105 (6-A), Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej: 332–337.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2010, Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych a organizacja przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, „Studia KPZK PAN”, 132, Warszawa: 7–17.pl_PL
dc.referencesKobojek G., 1997, Łódź. Promocja Miasta, Informator Miejski, „Marrow” S.A. Autorska Agencja Promocji, Łódź: 22–23.pl_PL
dc.referencesKotlicka J., 2008, Atlas Miasta Łodzi, Plansza LXIII: Rozwój terenów poprzemysłowych Łodzi.pl_PL
dc.referencesLatosińska J., 2010, Rozmieszczenie obszarów poprzemysłowych na terenie Łodzi i ich wartość kulturowa, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, „Studia KPZK PAN”, 132, Warszawa: 19–40.pl_PL
dc.referencesMaciejewska A., Turek A., 2012, Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych jako kierunek zrównoważonego rozwoju miast, [w:] Maciejewska A. (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, „Studia KPZK PAN”, 142, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN: 465–476.pl_PL
dc.referencesPalicki S., Rącka I., 2016, Influence of Urban Renewal on the Assessment of Housing Market in the Context of Sustainable Socioeconomic City Development, [w:] Garcia L. i in. (red.), Smart City 360°, Part of the Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering Book Series LNICST, 166, Springer, Cham: 851–860.pl_PL
dc.referencesPiech M., 2004, Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988–1996 (w granicach kolei obwodowej), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesPopławska I., 1973, Architektura przemysłowa Łodzi w XIX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 21–39.pl_PL
dc.referencesSieracka-Nowakowska B., 1999, Rozwój przestrzenny Łodzi przemysłowej u progu XXI wieku w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, Monografie Politechnika Łódzka, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2010, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi w opinii mieszkańców miasta, [w:] Markowski T., Kaczmarek S., Olenderek J. (red.), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, „Studia KPZK PAN”, 132, Warszawa: 41–67.pl_PL
dc.referencesSzewczyk M., Ciesielska M., 2010, Podstawy statystyczne badań marketingowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole: 99–102.pl_PL
dc.referencesTurek A., 2013, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe, Kwartalnik Problemy Rozwoju Miast, 1/2013, Instytut Rozwoju Miast: 71–86.pl_PL
dc.referencesZbiegieni A., 2009, Wyzwanie czasu – od adaptacji i rewitalizacji do tworzenia centrów interpretacji dziedzictwa przemysłowego, [w:] Januszewski S. (red.), Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, cz. I, Materiały z konferencji, Warszawa, 4–5.06.2009 r., Fundacja Hereditas, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XLV/843/12 rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna”.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2015, poz. 1777).pl_PL
dc.referenceshttps://loftaparts.pl/historia_pl/pl_PL
dc.contributor.authorEmailedyta.masierek@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.26.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.