Show simple item record

dc.contributor.authorGroeger, Lidia
dc.date.accessioned2019-05-14T13:31:54Z
dc.date.available2019-05-14T13:31:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28218
dc.description.abstractIn the publications of geographers, sociologists and architects, dealing with housing issues, commonly used terms are: housing environment and housing space. At the same time, the authors in their publications generally do not specify the scope of used concepts and dependencies between these terms. While in the literature there are definitions of the housing environment, there is no such conceptual scope for the term of residential space. Therefore, the aim of the study is to illustrate the approaches to understanding the scope of these basic concepts in literature, how to interpret the relationship between the two terms –housing environment and housing space and to propose a definition of the concept of housingspace and attributes characterizing it.en_GB
dc.description.abstractW publikacjach geografów, socjologów i architektów zajmujących się zagadnieniami mieszkalnictwa, powszechnie stosowanymi terminami są: środowisko mieszkaniowe i przestrzeń mieszkaniowa. Jednocześnie autorzy w swych publikacjach, generalnie nie precyzują zakresu używanych pojęć i zależności występujących między tymi określeniami. O ile w literaturze występują definicje środowiska mieszkaniowego, to brak jest takiego zakresu pojęciowego dla terminu przestrzeni mieszkaniowej. Celem opracowania jest ukazanie różnego podejścia w literaturze do zrozumienia zakresu tych podstawowych pojęć oraz interpretacja relacji między środowiskiem mieszkaniowym i przestrzenią mieszkaniową, a także zaproponowanie definicji pojęcia przestrzeni mieszkaniowej i atrybutów ją charakteryzujących.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy; 26
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectHousing environmenten_GB
dc.subjecthousing spaceen_GB
dc.subjectŚrodowisko mieszkaniowepl_PL
dc.subjectprzestrzeń mieszkaniowapl_PL
dc.titleŚrodowisko mieszkaniowe a przestrzeń mieszkaniowapl_PL
dc.title.alternativeHousing environment; housing spaceen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number7-36
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBańka A., 2002, Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartkowski T., 1969, Koncepcja środowiska geograficznego jako idea generalna geografii, „Przegląd Geograficzny”, 41 (3): 537‒540.pl_PL
dc.referencesBartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy. Studium geografii percepcji, „Dokumentacja Geograficzna”, 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.pl_PL
dc.referencesBartoszek A., Gruszczyńska L.A., Szczepański M.S., 1997, Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości, Katowice.pl_PL
dc.referencesBierwiaczonek K., 2008, Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice.pl_PL
dc.referencesButtimer A., 1979, Erewhon or nowhere land, [w:] Gale S., Olsson G. (red.), Philosophy in Geography, Reidel, Dodrecht.pl_PL
dc.referencesButtimer A., 1993, Geography and the human spirit, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.pl_PL
dc.referencesCesarski M., 2006, Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej – możliwości i bariery, [w:] Żukowska K. (red.), Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa: 167–181.pl_PL
dc.referencesCesarski M., 2012, Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania – rola infrastruktury osadniczej, „Studia i Prace KES”, 2 (10): 125–149.pl_PL
dc.referencesCesarski M., 2014, Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej – kontrowersje wokół perspektywy Unii Europejskiej, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 35.pl_PL
dc.referencesChmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Milewska G., 2010, Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych – wybrane zagadnienia, „Architecturae et Artibus”, 2: 17–31.pl_PL
dc.referencesDegórski M., 2004, Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna w badaniach środowiska geograficznego, [w:] Chojnicki Z. (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesDegórski M., 2005, Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesDomański R., 1982, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDouglas I., Hugget R., Robinson M., 2004, Companion encyclopedia of geography: the environment and humankind, Routledge.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011a, Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Łodzi – rozwój, zasoby mieszkaniowe i ich użytkownicy, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, „Space ‒ Society ‒ Economy”, 10, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 115–141.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011b, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta: przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1–219.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Groeger L., 2017, Nowa przestrzeń mieszkaniowa, lofty i rezydencje Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1988, Teoretyczne problemy gospodarki przestrzennej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia powszechna PWN, 1996, T. 1–6, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFlis J., 1985, Szkolny słownik geograficzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFolta M., 2004, Metodyka heurystyczna w projektowaniu organizacji przestrzeni środowiska mieszkalnego, Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, „Architektura Mieszkaniowa”, 4 (4): 67–71.pl_PL
dc.referencesGale N., Golledge R.G., 1989, O subiektywnym dzieleniu przestrzeni, [w:] Bartnicka M. (red.), Geografia percepcji, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2: 29–50.pl_PL
dc.referencesGeorgantis N., Barreda-Tarrazona I., 2000, Spatial economics and ecosystems. The interaction between economics and the natural environment, Wit Press, Southampton, Boston.pl_PL
dc.referencesGolka M., 1992, Egalitarne i elitarne postawy wobec przestrzeni mieszkalnej, [w:] Jałowiecki B., Libura H. (red.), Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGolledge R.G., 1976, Reality, process and the dialectical relation between man and environment, [w:] Gale S., Olsson G. (red.), Philosophy in geography, Reidel, Dordecht.pl_PL
dc.referencesGottdiener M., 1994, The Social Production of Urban Space, 1–340.pl_PL
dc.referencesGregory K., 2000, The changing nature of physical geography, Arnold, London.pl_PL
dc.referencesGregory K., Johnston D., Pratt R.J., Watts G., Whatmore M., 2009, The Dictionary of Human Geography, Blackuel, Oxford‒Mald.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2004, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej (w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2016, Zagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 24: 29–43.pl_PL
dc.referencesGronostajska B., 2007, Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesHaggett P., 1983, Geography: a modern synthesis, Harper Int. Edition, New York.pl_PL
dc.referencesHamm B., 1990, Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, tłum. A. Rosłan, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., 1974, Budować, mieszkać, myśleć, „Teksty”, 6.pl_PL
dc.referencesHuguet M., 1983, Środowisko zamieszkania, [w:] Reuchlin M. (red.), Psychologia życia codziennego: 148–231.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaszczuk-Skolimowska B., 2009, Jakość struktur przestrzennych terenów wiejskich i małych miast w systemie planowania gminnego i lokalnego, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2004, Geografia humanistyczna miasta, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, „Szlakami Nauki”, 23, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesKlima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKobylarczyk J., 2013, Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie „transformacji” w pierwszej dekadzie XXI wieku, Politechnika Krakowska, Kraków.pl_PL
dc.referencesKostrowicki A.S., 1992, System „człowiek – środowisko” w świetle teorii ocen, „Prace Geograficzne”, 156, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostrowicki A.S., 1997, Przestrzeń – jej istota i zróżnicowanie, [w:] Kułtuniak J. (red.), Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia, VI, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1972, Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce, [w:] Secomski K. (red.), Elementy teorii planowania przestrzennego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 5–32.pl_PL
dc.referencesLibura H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej, „Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny”, 31, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2007, „Przestrzeń” i „percepcja” w transdyscyplinarnych badaniach miast – spojrzenie geografa, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5 (2): 87–103.pl_PL
dc.referencesLynch K., 1960, The image of the city, MIT Press, Cambridge MA.pl_PL
dc.referencesŁukasiuk M., Jewdokimow M., 2014, Socjologia zamieszkiwania, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadurowicz M., 2004, Absolutny wymiar przestrzeni miejskiej, [w:] Jędrzejczyk D. (red.), Humanistyczne oblicze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2004, Główne płaszczyzny między geografią fizyczną a geografią społeczno-ekonomiczną, [w:] Chojnicki Z. (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesMajer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 2012, Miasto innowacyjne – koncepcja i uwarunkowania rozwoju, [w:] Makieła Z., Szromnik A. (red.), Miasto innowacyjne. Wiedza. Przedsiębiorczość. Marketing, „Studia KPZK PAN”, 141, Warszawa: 7–18.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 2014, Problematyka mieszkalnictwa w badaniach Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, „Space – Society – Economy”, 13: 107–126.pl_PL
dc.referencesMayhew S., 1997, A Dictionary of Geography, Oxford University Press, Oxford‒New York.pl_PL
dc.referencesMisiak W., 1993, Jakość życia w osiedlach miejskich, (No. 1424), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesMoore W.G., 1989, The Pengu in dictionary of geography, Penguin Books, New York.pl_PL
dc.referencesNiezabitowska E., Bartoszek A., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., 2012, Środowisko zamieszkania polskich seniorów – rozpoznanie problematyki w badaniach interdyscyplinarnych. Studia przypadków na wybranych przykładach, Katowice.pl_PL
dc.referencesNorberg-Schulz Ch., 2000, Bycie, przestrzeń i architektura, tłum. B. Gadomska, Murator, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowicki J., 2004, Środowisko mieszkaniowe, cz. 1: Podstawy teoretyczne i aksjologiczne projektowania, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania: 1–154.pl_PL
dc.referencesNurek S., 1982, Waloryzacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 387, Katowice.pl_PL
dc.referencesPaasi A., 1991, Deconstructing regions: notes on the scale of spatial life, „Environment and Planing A”, 23: 239–256pl_PL
dc.referencesPrzewoźniak M., 1999, O badaniach struktury przestrzennej środowiska przyrodniczego w polskiej geografii fizycznej, [w:] Domański B., Widacki W. (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesRelph E., 1976, Place and placeressness. Pion, Brondesbury Park, London.pl_PL
dc.referencesRembarz G., 2010a, Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego, [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo Urbanista, Politechnika Gdańska, Gdansk: 138–156.pl_PL
dc.referencesRembarz G., 2010b, Niemiecki współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych, „Architecturae et Artibus”, 2 (3): 43–51.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2000, Tożsamość lokalna i regionalna. Region Łódzki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 3–9.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1–302.pl_PL
dc.referencesRunge J., 2017, Przestrzeń społeczna miasta – dylematy geograficzno-metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 27: 99–109.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., Pirveli M., 2005, Przestrzeń a środowisko w geografii. Ujęcie krytyczne, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSchmieder A.A. (red.), 1970, A dictionary of basic geography, Allyn and Bacon Inc., Boston.pl_PL
dc.referencesSchneider-Skalska G., 2000, Czym było, czym jest i będzie środowisko mieszkaniowe?, [w:] Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków, „Zeszyty Naukowe”, 7/00, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchneider-Skalska G., 2012, Zrównoważone środowisko mieszkaniowe, społeczne – oszczędne – piękne, Kraków.pl_PL
dc.referencesSimmel G., 2008, Socjologia przestrzeni, [w:] Pisma socjologiczne, tłum. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkibniewska H., 1994, Modele mieszkalnictwa dla osób starszych i niepełnosprawnych, [w:] Środowisko zamieszkania a niepełnosprawni, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa: 24–38.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN, 1978–1981, T. 1–3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStachura E., 2014, Zrównoważone środowisko mieszkaniowe i jego wpływ na wzorce konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój”, 3 (8): 61–72.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Wójcik M., 2016, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTuan Y.F., 1987, Przestrzeń i miejsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurowski J., 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Zaklad Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka, podejścia behawioralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWejchert K., 1993, Przestrzeń wokół nas, Fibak Noma Press, Katowice.pl_PL
dc.referencesWilczyński W., 2005, Ewolucja poglądów geograficznych na środowisko, [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWojtanowicz J., 1998, Geografia a ochrona środowiska, „Przegląd Geograficzny”, 70 (1‒2): 3‒10.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 2010, Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1–198.pl_PL
dc.referencesWódz J., 1989, Przestrzeń w teorii i badaniach psychologicznych, [w:] Wódz J. (red.), Przestrzeń znacząca, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.pl_PL
dc.referencesWódz K., 1991, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesZaniewska H., 2006, Środowisko mieszkaniowe w Polsce w latach 1991–2005, [w:] Zaniewska H., Tokajuk A. (red.), Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Białystok.pl_PL
dc.referencesZiółkowski J., 1972, Środowisko mieszkalne a cywilizacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZrałek M., 2000, Mieszkalnictwo i środowisko zamieszkania: polityka społeczna w okresie transformacji, Akademia Ekonomiczna, Katowice.pl_PL
dc.referencesZrałek M., 2002, Środowisko mieszkalne współczesnego miasta, [w:] Słodczyk J. (red.), Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesŹróbek-Różańska A., Źróbek-Sokolnik A., Dynowski P., 2017, Czy mieszkańcy miast preferują tereny cenne przyrodniczo pod budowę domu pod miastem? Studium strefy podmiejskiej Olsztyna, „Prace Geograficzne”, 149: 123–139.pl_PL
dc.referenceswww.arch.pk.edu.pl.pl_PL
dc.contributor.authorEmaillidia.groeger@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.26.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.