Show simple item record

dc.contributor.authorKwiecień, Kamil
dc.date.accessioned2019-04-03T09:48:50Z
dc.date.available2019-04-03T09:48:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27351
dc.description.abstractIn the modern economy, innovation, at both the state and the enterprise level, is important. It is a factor that has a significant influence on the economic situation and development. The most important measures of the level of innovation include indicators concerning research and development activity. Due to their essence, R&D has a key role in enterprises. The purpose of the article is to analyse the structure and volume of expenditures on research and development in Poland, in relation to the European Union, with particular emphasis on the enterprise sector.en_GB
dc.description.abstractWe współczesnej gospodarce innowacyjność, zarówno na poziomie państw, jak i przedsiębiorstw, ma istotne znaczenie. Jest to czynnik znacząco wpływający na koniunkturę i rozwój gospodarczy. Do najważniejszych mierników poziomu innowacyjności zalicza się wskaźniki dotyczące działalności badawczo-rozwojowej. Ze względu na swoją istotę działalność badawczo-rozwojowa odgrywa kluczową rolę w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest analiza struktury i wielkości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przedsiębiorstw, w odniesieniu do Unii Europejskiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;24
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectresearch and development activityen_GB
dc.subjectenterpriseen_GB
dc.subjectEuropean Unionen_GB
dc.subjectdziałalność badawczo-rozwojowapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.titleDziałalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeResearch and development in Polish enterprises against the background of the European Unionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number133-147
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Finanse i rachunkowość
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBarańska-Fischer M. (red.), Blażlak R., Szymański G. (2016), Innowacje w biznesie. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzerniak J. (2013), Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEurostat, Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdtot&lang=en (data dostępu: 3.04.2018).pl_PL
dc.referencesEurostat, Intramural R&D expenditure (GERD) by source of funds, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_fundgerd&lang=en (datapl_PL
dc.referencesdostępu: 3.04.2018).pl_PL
dc.referencesGasz M. (2014), Strategia Europa 2020 – założenia i perspektywy realizacji, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 38 (2).pl_PL
dc.referencesGeodecki T. (2014), Metodyka pomiaru działalności innowacyjnej (w:) Geodecki T., Mamica Ł. (red.), Polityka innowacyjna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2017), Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r., https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/15/1/1/dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa_w_polsce_w_2016_r.pdf (data dostępu: 1.12.2018).pl_PL
dc.referencesJanasz W. (2005), Zmiany aktywności innowacyjnej Polski w okresie transformacji (w:) Janasz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJasiński A.H. (2014), Innowacyjność polskiego przemysłu, 2006–2012: Był postęp czy nie? (w:) Kamińska A. (red.), Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A. (2014), Zarządzanie innowacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.pl_PL
dc.referencesOECD (2010), Podręcznik Frescati 2002. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.pl_PL
dc.referencesTidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeresa M.A. (2014), Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻmuda M. (2011), Strategia Europa 2020 jako plan rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, „Ekonomia” nr 4(16).pl_PL
dc.contributor.authorEmailkamilkwiecien94a@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.24.02
dc.subject.jelO31
dc.subject.jelO32
dc.subject.jelO39


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.