Show simple item record

dc.contributor.authorStolarczyk, Tomasz
dc.contributor.editorWałkówski, Andrzej
dc.date.accessioned2019-04-01T11:49:16Z
dc.date.available2019-04-01T11:49:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-83-65741-15-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27294
dc.description.abstractCelem mojego artykułu będzie omówienie przede wszystkim źródeł do historii bibliotek dominikańskich, bernardyńskich, reformackich i karmelitańskich znajdujących się na terenie obecnej Polski Centralnej w średniowieczu i XVI-XVIII w. (Gidle, Kłodawa, Łęczyca, Łowicz, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Wieluń, Złoczew), przede wszystkim inwentarzy bibliotecznych, kronik klasztornych. Przedstawię także zachowane dzieła, znajdujące się dzisiaj w wielu bibliotekach polskich i to nie tylko kościelnych. Zamierzam również omówić profile treściowe klasztornych bibliotek interesujących nas zakonów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBPpl_PL
dc.relation.ispartofBibliotekarz – biblioteka – historia. Materiały pokonferencyjne z okazji Setnej Rocznicy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
dc.relation.ispartofseriesPropozycje i Materiały;99
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbiblioteki klasztornepl_PL
dc.subjectźródłapl_PL
dc.subjectksięgozbiory zachowanepl_PL
dc.subjectprofile treściowepl_PL
dc.subjectGidlepl_PL
dc.subjectKłodawapl_PL
dc.subjectWieluńpl_PL
dc.subjectZłoczewpl_PL
dc.titleBiblioteki konwentualne dominikanów, karmelitów, reformatów i bernardynów na terenie obecnej Polski Środkowej od średniowiecza do XVIII wieku – źródła do ich dziejów, zachowane księgozbiory, profile treściowe. Komunikatpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number73-87pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAkta Prowincji Wielkopolskiej Matki Bożej Anielskiej zakonu bernardynów, sygn. W-13: Archiwum Polskiej Prowincji Bernardynówpl_PL
dc.referencesArchivum conventus Łanciciensis Fratrum Minorum Observantium S. P. Francisci ad. B. V. M. Immaculate Conceptam in arcchiddioecesi Gnesnensi, sygn. W-52: Archiwum Polskiej Prowincji Bernardynów;pl_PL
dc.referencesArchivum conventus Złoczeviensis ad. B. Mariam Natam ab anno Domini 1611 quo fundatio coepit sub guardianatu A. R. P. J. Nepomuceni Modlibowski anno 1790 comparatum et descriptum, sygn. W-71: Archiwum Polskiej Prowincji Bernardynów;pl_PL
dc.referencesBłażewicz Paweł, Katalog Biblioteki Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście jako źródło do badań nad księgozbiorami historycznymi na Warmii, „Studia Warmińskie” t. 43, 2006, s. 275-287pl_PL
dc.referencesBłażewicz Paweł, Katalog Biblioteki Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście jako źródło do badań nad księgozbiorami historycznymi na Warmii, „Studia Warmińskie” t. 43, 2006, s. 275-287pl_PL
dc.referencesCopiarium privilegiorum et aliorum documentorum Conventus Lanciciensis Ordinis Praedicatorum 1387-1616 – Kopiariusz przywilejów i innych dokumentów konwentu łęczyckiego Zakonu Kaznodziejów 1387-1616, opr. Tomasz Stolarczyk, wsp. Dariusz Gwis, Łęczyca 2009pl_PL
dc.referencesCopiarium privilegiorum et aliorum documentorum Conventus Lovicensis ab Anno 1600-1644, sygn. Łw2: Archiwum Polskiej Prowincji Dominikańskiej w Krakowiepl_PL
dc.referencesCopiarium privilegiorum Summorum Pontificum, regum, actumiudicalium et aliorum documentorum conventus Siradiensis Ordinis Praedicatorum spectantia 13771692, sygn. Sd2: Archiwum Polskiej Prowincji Dominikańskiej w Krakowiepl_PL
dc.referencesCzapnik Marianna, Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy, [w:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, pod red. Marka Derwicha, T. 3, Wrocław 2014, s. 207-220pl_PL
dc.referencesInventarium supellectilis ecclesiae conventus Klodaviensis conscriptum [1681], sygn. AKKr 301/51: Archiwum OO. Karmelitów na Piasku w Krakowipl_PL
dc.referencesInventarium supellectilis ecclesiae conventus Klodaviens isconscriptum [1709], AKKr, 303/42: Archiwum OO. Karmelitów na Piasku w Krakowiepl_PL
dc.referencesKochanowicz Piotr, Inwentarze bibliotek jezuickich 1570-1820. Próba rekonstrukcji, [w:] Librorum amatori. Księga pamiątkowa ofiarowana ks. Czesławowi Michalunio SJ na 50-lecie ofiarnej pracy w Bibliotece Filozoficznej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków 2004, s. 163-175pl_PL
dc.referencesKopiarz dokumentów dotyczących klasztoru OO. Dominikanów w Piotrkowie 14711610, sygn. Pt2: Archiwum Polskiej Prowincji Dominikańskiej w Krakowiepl_PL
dc.referencesKosiński Józef Adam, Biblioteka konwentu dominikanów w Sieradzu na przełomie XVI i XVII w., [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, pod. red. Jerzego Kłoczowskiego, t. 2, Warszawa 1975, s. 391-408pl_PL
dc.referencesMsze odprawiane w 1775 r. i rachunki klasztoru w Gidlach z lat 1636-1670: Libri 85 Biblioteki konwentualne dominikanów, karmelitów, reformatów i bernardynów... Conuentus Gidlensis conscripti in Anno Domini 1639 Die 20 Januarii, sygn. Zak. 16(291): Archiwum Diecezjalne we Włocławkupl_PL
dc.referencesPaszkiewicz Urszula, Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku. Cz. 1, Księgozbiory instytucjonalne w układzie topograficznym, Warszawa 1990pl_PL
dc.referencesPaszkiewicz Urszula, Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku. Cz. 2, Warszawa 1990; taż, Księgozbiory prywatne w układzie abecadłowym nazwisk właścicieli. Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej : (spis za lata 1553-1939), Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesPaszkiewicz Urszula, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej : (spis za lata 1510-1939), Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesPaszkiewicz Urszula, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 1, Warszawa 2000; taż, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku, Suplement 2, Poznań 2006pl_PL
dc.referencesPaszkiewicz Urszula, Cathalogus cathalogorum : inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku : spis scalony, poprawiony i uzupełniony, 1-2, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesPidłypczak-Majerowicz Maria, Inwentarze bibliotek zakonnych w białoruskich zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Mińsku, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” t. 1, 2006, s. 9-16pl_PL
dc.referencesRulka Kazimierz, Księgozbiory historyczne w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku, „Kronika Diecezji Włocławskiej” t. 75, 1992, s. 269-291pl_PL
dc.referencesScrutinium antiquitatissive nova revisioveteris archiviiconventus ad Annutiationem BVM Vielunensis PP. S. Francisci Reformatorum in II librosdivisa… Libro II Descriptio Authoritate A R.P. Januarij Kowalkowski, Archiwum klasztoru Franciszkanów w Wieluniupl_PL
dc.referencesStolarczyk Tomasz, Analecta dominiciana. Szkice z dziejów Zakonu Braci Kaznodziejów w Polsce środkowej (XIII-XVIII w.), Wieluń 2016pl_PL
dc.referencesStolarczyk Tomasz, Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów, [w:] Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje („Nauka, Dydaktyka, Praktyka”, t. 154), pod red. Grzegorza Czapnika, Zbigniewa Gruszki, Jacka Ladoruckiego, Łódź-Warszawa 2014, s. 13-27pl_PL
dc.referencesStolarczyk Tomasz, Inwentarze biblioteczne XVII-XX w. środkowopolskich klasztorów dominikańskich i bernardyńskich, w: Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015, pod red. Bernadetty Iwańskiej-Cieślik, Elżbiety Pokorzyńskiej, wsp. Zdzisław Kropidłowski, Dariusz Spychała, Bydgoszcz 2017, s. 79-94pl_PL
dc.referencesStolarczyk Tomasz, Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim w XVI-XVIII wieku, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” t. 17, 2016, cz. 2, s. 71-91pl_PL
dc.referencesStolarczyk Tomasz, Siedemnastowieczne inwentarze biblioteczne klasztorów dominikańskich w Gidlach, Łęczycy, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 106, 2016, s. 219-279pl_PL
dc.referencesSzostek Irena, Biblioteka dominikanów lwowskich w świetle katalogu z roku 1776, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, pod. red. Jerzego Kłoczowskiego, t. 2, Warszawa 1975, s. 409-465pl_PL
dc.referencesTopographica de Conventu Fratrum Minorum Regularis Observantiae vulgo Bernardinorumnarratio... Louiciensifacta per Fratrum Ludovicum Zbąszynium Provinciae Majoris Poloniae S. Mariae Angelorum Diffinitoremactualem, Praedicatorem generalem olim dicta Conventus Guardianum Anno Domini 1647, sygn. W-53: Archiwum Polskiej Prowincji Bernardynówpl_PL
dc.referencesWałkówski Andrzej, Wpływ skryptorium klasztoru cystersów w Pforcie na dokument lubiąski do końca XIII wieku, „Nasza Przeszłość” t. 83, 1994, s. 203-247pl_PL
dc.referencesWałkówski Andrzej, Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim do końca XIII w. Zarys dziejów, w: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. Anny Pobóg-Lenartowicz, Marka Derwicha, Opole 1995, s. 239-261pl_PL
dc.referencesWałkówski Andrzej, Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII wieku, Zielona Góra – Wrocław 1996;pl_PL
dc.referencesWałkówski Andrzej, Piśmiennictwo sakralne skryptoriów klasztorów cysterskich w Lubiążu i Henrykowie do końca XIII wieku, w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, pod red. Andrzeja M. Wyrwy, Józefa Dobosza, Poznań 2000, s. 378-390pl_PL
dc.referencesWałkówski Andrzej, Biblioteka klasztorna jako miejsce pracy średniowiecznego uczonego. Rozważania na tle badań piśmiennictwa cystersów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 83, 2005, s. 105-138pl_PL
dc.referencesWałkówski Andrzej, Z badań nad skryptorium mogilskim do końca XIII wieku, w: Ingenio et humanitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich, pod red. Andrzeja M. Wyrwy, Katowice 2007, s. 267-277pl_PL
dc.referencesWałkówski Andrzej, Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku, Łódź 2009;pl_PL
dc.referencesZawadzka Krystyna, Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226-1810), w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, pod. red. J. Kłoczowskiego, t. 2, Warszawa 1975pl_PL
dc.referencesWarda Kazimierz, Inwentarze bibliotek klasztornych jako źródło do dziejów książki polskiej w XIX w., „Studia o Książce” t. 15, 1985, s. 115-124;pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe