Show simple item record

dc.contributor.authorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T16:24:46Z
dc.date.available2019-03-14T16:24:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSuliborski A., Wójcik M., Geografia społeczna w Polsce – geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno‐miejskich w ośrodku łódzkim, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 17-48, doi: 10.18778/7969-240-8.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27146
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040). Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titleGeografia społeczna w Polsce – geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno‐miejskich w ośrodku łódzkimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number17-48pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesAdamczewska M., Szkurłat E., 2008, Związki pomiędzy wiedzą o Polsce i regionie a postawą młodzieży, „Prace i Studia Geograficzne”, s. 11-22.pl_PL
dc.referencesBaraniak A., 2005, Konflikt lokalny na przykładzie Nowosolnej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio‐Oeconomica, 6, s. 145-157.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1986, Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie dzielnicy Ochota, „Przegląd Geograficzny”, 58, s. 165-190.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy. Studium geografii percepcji, „Dokumentacja Geograficzna”, 2.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1991, Społeczna percepcja stanu zagospodarowania przestrzennego Warszawy, [w:] Z. Rykiel (red.), Studia z geografii społecznej, „Dokumentacja Geograficzna”, 3–4, s. 29–41.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., 2013, Geograficzno‐polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBlunt A., 2003, Geography and the humanities tradition, [w:] S. Holloway, S. Rice, G. Valentine (ed.), Key Concepts in Geography, Sage Publications, London‐Thousand Oaks‐New Delhi, s. 73-94.pl_PL
dc.referencesBraudel F., 1971, Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1988, Koncepcja terytorialnego system społecznego, „Przegląd Geograficzny”, 60, 4, s. 491-510.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 2000, Filozofia nauki. Orientacje, koncepcje, krytyki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesCloke P., Philo Ch., Sandler D., 1991, Approaching Human Geography, Paul Chapman Publishing, London.pl_PL
dc.referencesDmochowska‐Dudek K., 2010, Konflikty społeczne wokół inwestycji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 51-68.pl_PL
dc.referencesDmochowska‐Dudek K., 2013, Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., 1948, Dynamika krajobrazu kulturowego, „Przegląd Geograficzny”, 21, 3-4, s. 151–204.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., 1958, Badania nad geografią osiedli południowej Małopolski, „Rocznik Naukowo‐Dydaktyczny WSP w Krakowie”, 8, s. 93–124.pl_PL
dc.referencesDomański B., 1991, Park narodowy w świadomości społecznej, [w:] Z. Rykiel (red.), Studia z geografii społecznej, „Dokumentacja Geograficzna”, 3–4, s. 93-105.pl_PL
dc.referencesDomański B., Libura H., 1986, Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji, „Przegląd Geograficzny”, 58, s. 143-164.pl_PL
dc.referencesDomański B., Prawelska‐Skrzypek G., 1986, Przestrzenne zróżnicowanie wyobrażeń o mieście na przykładzie Jarosławia, „Folia Geographica”, Seria Geographica‐Oeconomica, 19, s. 131-140.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1976, Szczegółowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności Łodzi w roku 1970, „Acta Universitatis Lodziensis”, ser. II, 7, s. 3-40.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1980, Kompleksowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności wielkiego miasta (przykład Łodzi), „Acta Universitatis Lodziensis”, ser. II, 22, s. 21-38.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1983, Z badań nad strukturą geodemograficzną wielkiego miast: segregacja przestrzenna płci i wieku ludności Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, 2, s. 29-63.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1989, Proces redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji wielkomiejskiej (przykład aglomeracji łódzkiej), „Przegląd Geograficzny”, 61, 4, s. 505-522.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Klima E., Mordwa S., Retkiewicz W., 2004, Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Stolarczyk B., Suliborski A., 1972, Warunki mieszkaniowe centrum Kielc w ujęciu przestrzennym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, ser. II, 49, s. 37-65.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1990, Geografia osadnictwa i ludności w Polsce (1945–1989). Mechanizmy rozwoju, [w:] K. Dziewoński, Koncepcje i metody badawcze w dziedziny osadnictwa, „Prace Geograficzne”, 154, s. 264–285.pl_PL
dc.referencesGaczek W. M., 1979, Struktura przestrzeni rezydencjalnej Poznania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesGolachowski S., 1975, Geografia a socjologia, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 237, Prace Instytutu Geograficznego, B, Wrocław, s. 5-10.pl_PL
dc.referencesGregory D., 1981, Human agency and human geography, “Transactions of the Institute of British Geographers”, 6, s. 1‐18.pl_PL
dc.referencesGwosdz K., 2001, Dynamika wyobrażeń i stereotypów Górnego Śląska w latach dziewięćdziesiątych, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 45-52.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 1973, Social Justice and the City, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 1989, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesJackson P., 1983, Social geography: convergence and compromise, “Progress in Human Geography”, 7, 1, s. 116-121.pl_PL
dc.referencesJagielski A., 1978, Struktura społeczno‐ekologiczna miast polskich a koncepcje szkoły chicagowskiej, [w:] J. Turowski (red.), Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX‐lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowe, Ossolineum, Wrocław, s. 111-133.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk‐Gryszkiewicz J., 2004, Wyjazdy łodzian do pracy w Warszawie. Przykład dążenia do poprawy warunków życia, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 237-244.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk‐Gryszkiewicz J., 2007, Łódź w opinii studentów geografii, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 231-241.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk‐Gryszkiewicz J., Liszewski St, 1993, Badania geograficzne nad osadnictwem i zaludnieniem prowadzone w łódzkim ośrodku geograficznym, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 38 I. Zagadnienia wstępne 1918‐1993. Ośrodki naukowo‐badawcze i ich dorobek, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1982, Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej, [w:] Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 64-112.pl_PL
dc.referencesJanc K., 2006, Human and social capital – spatial diversity and relations, [w:] T. Komornicki, K. Czapiewski (red.), Core and the peripheral regions in Central and Eastern Europe, “Europe 21”, 14, s. 39-55.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., 2007, Dobór przestrzenny i demograficzno‐społeczny małżeństw zawieranych w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaroszewska‐Brudnicka R., 2002, Struktura społeczno‐przestrzenna Torunia, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 155-164.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2004, Warunki życia w Brzezinach, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 157-168.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., Frykowski M., 2006, Popularność Samoobrony a potencjał społecznoekonomiczny i kapitał społeczny gmin wiejskich województwa łódzkiego w 2005 roku, [w:] Studia Wyborcze, t. I. Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 111‐130.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., Frykowski M., 2008, Środowisko społeczne gmin wiejskich jako czynnik zróżnicowania kapitału społecznego, [w:] F. Byloka, A. Kwiatek (red.), Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczne i empiryczne, Monografia nr 13. Wyd. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, s. 71-84.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., Frykowski M., 2009, Rozwój gospodarczy gmin a aktywność obywatelska mieszkańców wsi i małych miast województwa łódzkiego, [w:] E. Psyk‐ Piotrowska (red.), Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 104-128.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJohnston R., 2003, Geography and the social science tradition, [w:] S. Holloway, S. Rice, G. Valentine (red.), Key Concepts in Geography, Sage Publications, London‐Thousand Oaks‐New Delhi, s. 51-71.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 1996, Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście, „Szlakami Nauki”, 22, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2001, Miejsce – w poszukiwaniu właściwej miary, [w:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowania metod badawczych w geografii społeczno‐ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 73-81.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2003, Ponad geografią humanistyczną – ku regionom myślenia, [w:] E. Orłowska, J. Klementowski (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, PTG, Oddział Wrocławski, IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 3-17.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2004a, Dublin – labirynt nad rzeką, [w:] D. Jędrzejczyk (red.), Humanistyczne oblicze miasta, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 301-348.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2004b, Od koncepcji miejsca do geografii wykluczenia, [w:] E. Orłowska, (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, 4, PTG, Oddział Wrocławski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 3-15.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, „Szlakami Nauki”, 23, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2001, Społeczność miejska a proces rewitalizacji, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 121-126.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2004, Sprawiedliwość społeczna w przestrzeni a warunki życia w mieście, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 31-35.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2010, Aksjologia przestrzeni miejskiej – w stronę geografii moralności, [w:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa, s. 31-45.pl_PL
dc.referencesKlima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKlima E., Janiszewska A., Rochmińska A., 2010, Wieżowiec jako habitat, [w:] S. Liszewski (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 1, Wydawnictwo Triada, Łódź, s. 195-201.pl_PL
dc.referencesKlima E., Sekerdej K., Sekerdej M., 2006, Postrzeganie mniejszości – raport z badań, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio‐Oeconomica, 7, s. 53‐72.pl_PL
dc.referencesKnox P, Pinch S., 2010, Urban Social Geography, Sixth edition, Pearson.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2001, Społeczności lokalne wybranych gmin Wielkopolski wobec zagadnień rozwoju społeczno‐gospodarczego, Wydawnictwo PTPN, Poznań.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw, Seria Geografia, 77, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesKukliński A. (red.), 1983, Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Wstępne wyniki badań, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN”, 123.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1975, Geografia jako nauka i wiedza stosowana, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLibura H., 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, „Dokumentacja Geograficzna”, 1.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2004, Zbiorowości regionalne i lokalne w okresie reterytorializacji, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno‐przestrzennych, Regionalny wymiar integracji europejskiej, 8, 1, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2008a, Stan i perspektywy rozwoju geografii społecznej w Polsce, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2008b, Geografia społeczna, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia polskiej geografii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1988, Geograficzno‐ekonomiczne i społeczne problemy badania miast w Polsce, Seria Geografia, 42, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, s. 153-163.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, 20, s. 207-219.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1999, Elity intelektualne w przestrzeni miasta: przykład Łodzi, [w:] Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 9-21.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2001, Model przemian przestrzeni miejskiej miasta postsocjalistycznego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne ‐ organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 303-309.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2004, Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 7-17.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2008, Łódzki ośrodek badań geograficznych, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia polskiej geografii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadurowicz M. (red.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1988, Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadnictwa, Seria Geografia, 37, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2005, Wprowadzenie, [w:] S. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały IGiGP WSG w Bydgoszczy, 1, Bydgoszcz, s. 917.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2012, Podstawy teoretyczno‐metodologiczne studiów geograficznomiejskich. Studium z metodologii geografii miast, Wydawnictwo Uczelnianie WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2005, Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 1, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2006, Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 2, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2007, Geografia a przemiany współczesnego swiata, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 3, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2008, Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 4, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2011a, Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2011b, Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 5, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2012, Związki geografii z innymi naukami, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 7, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaik W., Stachowski J., 1995, Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno‐przestrzennych, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, 19, s. 5-20.pl_PL
dc.referencesMałuszyńska E., 1991, Poziom życia a rozwój przemysłu w zagłębiu konińskim, [w:] Z. Rykiel (red.), Studia z geografii społecznej, „Dokumentacja Geograficzna”, 34, s. 57-66.pl_PL
dc.referencesMarcińczak Sz., 2004, Ocena warunków zamieszkania w opinii mieszkańców Osiedla im. Montwiłła Mireckiego w Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 199-208.pl_PL
dc.referencesMarcińczak Sz., 2006, Struktura społeczna i warunki życia – przykład dwóch łódzkich enklaw mieszkaniowych wybudowanych w latach 1930‐1944, [w:] M. Czepczyński (red.), Przestrzenia miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk–Poznań, s. 177-193.pl_PL
dc.referencesMarcińczak Sz., 2007, The socio‐spatial structure of post‐socialist Łódź, Poland. Results of National Census 2002, Bulletin of Geography (socio‐economic series), 8/2007, s. 65-82.pl_PL
dc.referencesMarcińczak Sz., 2009, Przemiany struktury społeczno‐przestrzennej Łodzi w latach 1988‐2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarcińczak Sz., 2013, Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa i Tallin na początku XXI w., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarcińczak Sz., Siejkowska A., 2003, Percepcja miejsc niebezpiecznych w Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 203-208.pl_PL
dc.referencesMarcińczak Sz., Siejkowska A., 2004, Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Łodzi w latach 1988‐2001 a percepcja obszarów niebezpiecznych, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miasta w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 363-375.pl_PL
dc.referencesMatykowski R., 1986, Preferencje regionalne turystów i mieszkańców Szczyrku w zakresie warunków pracy i życia, Sprawozdania Komisji Geograficzno‐Geologicznej Poznańskie Towarzystwa Przyjaciół Nauk za 1984 r., 103, s. 72-76.pl_PL
dc.referencesMatykowski R., 1996, Rola świadomości regionalnej w kształtowaniu granic regionu poznańskiego, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 127-140.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2003, Przestępczość w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi), [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 209-217.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2007, Przestępczość w Tomaszowie Mazowieckim, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio‐Oeconomica, 8, s. 171-184.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2010a, Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio‐Oeconomica, 10, s. 89-98.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2010b, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi, [w:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa, s. 307-316.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMularska‐Kucharek M., 2013, Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesNowakowski S., 1928, Marksizm a geografia gospodarcza, Biblioteka Ruchu Prawnego, Ekonomicznego i Socjologicznego, t. 12, Poznań.pl_PL
dc.referencesNowakowski S., 1934–1935, Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych, Wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOtok S., 1987, Geografia społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPanelli R., 2009, Social Geography, International Encyclopedia of Human Geography, Kitchin R., Thrift N. (red.), s. 185-194.pl_PL
dc.referencesPawłowski S., 1938, O znaczeniu geografii i jej stanowisku w rzędzie nauk, [w:] Geografia jako nauka i przedmiot nauczania, Wydawnictwo Książnica‐Atlas, Lwów–Warszawa.pl_PL
dc.referencesPhillips D., Wiliams A., 1985, Rural Britain. A social geography, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesPiotrowski W., 1966, Społeczno‐przestrzenna struktura miasta Łodzi: Studium ekologiczne, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPióro Z., 1977, Procesy rozwojowe aglomeracji. Z badań nad zachowaniami przestrzennymi mieszkańców aglomeracji warszawskiej, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrawelska‐Skrzypek G., 1990, Miasta o niezharmonizowanym rozwoju w świadomości mieszkańców, Rozprawy Habilitacyjne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrawelska‐Skrzypek G., 1991, Życie w Krakowie w ocenie jego mieszkańców, [w:] Z. Rykiel (red.), Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, 3-4, s. 42-56.pl_PL
dc.referencesPublikacje 2001‐2010. X‐lecie WNG, 2011, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 1990, Wsie depopulacji w oczach ich mieszkańców, [w:] W. Michalski (red.), Wyludnianie się wsi w Polsce centralnej (na przykładzie województwa piotrkowskiego), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 206–222.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2002a, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2002b, Tożsamość regionalna mieszkańców województwa łódzkiego, [w:] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno‐gospodarczy, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, s. 61‐76.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2006a, Człowiek w geograficznych obrazach świata. Próba rekonstrukcji, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 2, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 27–46.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2006b, Transformacja i jej społeczna percepcja. Przypadek Łowicza, [w:] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno‐gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 183-215.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2013, Geografia w ujęciu humanistycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., Ślipek A. 2002, Zróżnicowanie społeczno‐przestrzenne mieszkańców Sieradza, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio‐Oeconomica, 4, s. 91-103.pl_PL
dc.referencesRydz E., 2001, Problem bezdomności w Polsce na przykładzie miast Pomorza Środkowego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne: organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 121-134.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2011, Mniejszości religijne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1985, Badanie świadomości regionalnej – przykład regionu katowickiego, „Przegląd Geograficzny”, 57, s. 37-58.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1988, The Functioning and the Development of Polish Human Geography, „Progress in Human Geography”, 12, s. 391–408.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1989, Główne struktury społeczno‐przestrzenne regionu katowickiego, [w:] Z. Rykiel (red.), Struktury i procesy społeczno‐demograficzne w regionie katowickim, „Prace Geograficzne”, 151, s. 107-120.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1991a, Koncepcje geografii społecznej, [w:] Rykiel Z. (red.), Studia z geografii społecznej, „Dokumentacja Geograficzna”, 3–4, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1991b, O wyobrażeniach i stereotypach przestrzennych – na przykładzie Śląska, [w:] Z. Rykiel (red.), Studia z geografii społecznej, „Dokumentacja Geograficzna”, 3–4, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 113-120.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno‐przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, „Prace Geograficzne”, 170.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 2000, Przemiany przestrzeni społecznej polskiego miasta postsocjalistycznego, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne: organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 31-40.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 2011, Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii, „Przestrzeń Społeczna”, 1, s. 211–221.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 2014, Społeczno‐polityczne uwarunkowania konferencji w Rydzynie, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (w druku).pl_PL
dc.referencesRykiel Z., Szajnowska‐Wysocka A., 1989, Preferencje migracyjne, [w:] Z. Rykiel (red.), Struktury i procesy demograficzno‐społeczne w regionie katowickim, „Prace Geograficzne”, 151, s. 41-60.pl_PL
dc.referencesSagan I., 1991, Skutki społeczne przemian gospodarczych w rejonie Żarnowca. Przesiedlenie mieszkańców wsi Krotoszyno, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 79-92.pl_PL
dc.referencesSagan I., 1998, Percepcja i waloryzacja przestrzeni miejskiej Gdyni, [w:] H. Piekarek‐ Jankowska, M. Dutkowski (red.), Zespół miejski Gdyni. Przyroda – Gospodarka – Społeczeństwo, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSagan I., Czepczyński M. (red.), 2001, Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 1981, Atrakcyjność regionów kraju w opinii studentów wyższych uczelni, „Opolskie Roczniki Ekonomiczne”, 11, s. 263-298.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., 2000, Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., 2001, Perception of Polish‐Ukrainian and Polish‐Russian transborder co‐operation by the inhabitants of border voivodships, [w:] M. Koter, K. Heffner (red.), Changing role of border areas and regional policies. Region and Regionalism, No. 5. University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, ŁódźOpole, s. 64-72.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 1976, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, „Acta Universitatis Lodziensis”, ser. II, 7, s. 123-135.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno‐teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2003, Region w syntezie i edukacji geograficznej, [w:] E. Orłowska, J. Klementowski (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, PTG, Oddział Wrocławski, IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 51-63.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2005a, Nekropolie jako miejsce w przestrzeni społeczno‐kulturowej Łodzi – ranga i specyfika ich znaczeń społecznych, [w:] B. Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum, IGiGP, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 441-453.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2005b, W poszukiwaniu geograficznej tożsamości geografii osadnictwa i ludności, [w:] S. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Wydawnictwo WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 107-113.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2008, O znaczeniu syntezy naukowej w geografii, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 79–90.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2011, Przemiana funkcji miejsca w historycznej dzielnicy przemysłowej Łodzi – Posiadłach wodno‐fabrycznych, [w:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze w geografii, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 161-183.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Kulawiak A., 2006, Przedsiębiorca jako uczestnik i twórca procesów transformacji. Przykład Łodzi, [w:] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno‐gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 159-181.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Wójcik M., 2010, The demographic and social differentiation of the large cities in Poland, [w:] M. Habrel, T. Marszał (red.), Economic and social functions of Polish and Ukrainian big cities at the beginning of the 21th century, Łódź University Press, Łódź, s. 17-36.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Wójcik M., 2011, Rola i miejsce edukacji geograficznej w społeczeństwie, [w:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności, 5 Forum Geografów Polskich, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 79-93.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2003, Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego w środowisku władz samorządowych, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2006, Zmiany w strukturze i przestrzennym zróżnicowaniu wykształcenia mieszkańców Łodzi w latach 1978‐2002, [w:] J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 231-247.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2007, Mieszkańcy z wyższym wykształceniem w przestrzeni Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio‐Oeconomica, 8, s. 137-147.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2008, Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 63-77.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2010, Stereotypy i rzeczywistość. Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców, [w:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni Miejskiej, Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa, s. 331-340.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2012, Geografia społeczna miast i socjologia miasta – wspólnota podejść teoretyczno‐metodologicznych i pól badawczych oraz wzajemne inspiracje, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Związki geografii z innymi naukami, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 7, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 169-179.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., 2004, Więzi terytorialne młodzieży z miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzymańska D., Pappelbon J., 2001, Przestępczość w przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta powiatowego Ostróda, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne: organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 77-94.pl_PL
dc.referencesTanaś S., 2008, Percepcja śmierci w turystyce kulturowej, „Turyzm”, 18, 1, s. 51-63.pl_PL
dc.referencesThrift N., 1996, Spatial formations, Sage Publications, LondonThousand Oaks‐New Delhi.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., 2008, Wyobrażenia kobiet i mężczyzn o przestrzeni Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio‐Oeconomica, 9, s. 147-162.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., 2010a, Osiedla grodzone w Łodzi formą dezintegracji terytorialnego systemu społecznego miasta, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 23-39.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., 2010b, Wyobrażenie Łodzi w świadomości mieszkańców w kształtowaniu wizerunku metropolii, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 97-108.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., 2013, Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., Wójcik M., 2013a, Evaluating and interpreting the city using a photo projective method. The example of Łódź, “Geographia Polonica”, 86, 2, 137-152.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., Wójcik M., 2013b, Interpreting Contrasts of the Post‐Industrial City: The Example of Lodz, “International Journal of Humanities and Social Sciences”, 3, 14, s. 22-31.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1975, Struktura przestrzeni społeczno‐gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej, „Prace Geograficzne”, 116.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1988, Struktury społeczno‐przestrzenne w miastach Polski, Prace Habilitacyjne IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2001, Przestrzeń ubóstwa – nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno‐przestrzennego w miastach Polski, „Przegląd Geograficzny”, 73, 4, s. 451-475.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społecznoprzestrzenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWięcław‐Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP, Kraków.pl_PL
dc.referencesWilczyński W., 1999, Between the Extremes of Fact and Value: Towards a Reconciliation of Natural Sciences and Humanities, [w:] A. Wiercińska (red.), Man as a Subject and Object of Culture, Warsaw.pl_PL
dc.referencesWilczyński W., 2011, Tradycyjne i nowe poglądy na tożsamość geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 5, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 23–36.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 2007, Typy gospodarstw agroturystycznych w Polsce i sylwetka ich właścicieli, „Turyzm”, 17, 1-2, s. 159-171.pl_PL
dc.referencesWojciechowski K., 1986, Problemy percepcji i ochrony krajobrazu, UMCS, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Rozprawy Habilitacyjne, 28, Lublin.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 1997, Spatial distribution of crime in Łódź and its urban region, [w:] S. Liszewski, C. Young (red.), A comparative study of Łódź and Manchester. Geography of European Cities in Transition, Łódź.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 2003, Elity naukowe Łodzi na tle przestrzeni społecznej, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.),Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdańsk – Poznań, s. 189‐196.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2006, Postrzeganie procesów transformacji przez mieszkańców wsi aglomeracji łódzkiej, [w:] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno‐gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 217-229.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2008, Przemiany społeczno‐gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2009, Społeczna geografia wsi, „Czasopismo Geograficzne”, 80, 1-2, s. 42-62.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2010a, Centrum handlowo‐rozrywkowe jako „miejsce” integrujące w przestrzeni społecznej Łodzi, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 41-50.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2010b, Tożsamość lokalna mieszkańców małych miast w obrębie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 109-125.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2011, Koncepcje „nowej” geografii regionalnej, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 53-71.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretycznometodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZaborski B., Wrzosek A., 1937–1939, Antropogeografia, Wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno‐przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), IGiGP, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe