Show simple item record

dc.contributor.authorCichowicz, Ewa
dc.contributor.authorNowak, Agnieszka K.
dc.date.accessioned2019-03-13T09:55:35Z
dc.date.available2019-03-13T09:55:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27083
dc.description.abstractThis article attempts to analyze the social responsibility of selected higher education institutions in Poland. The authors concluded that university social responsibility, in particular due to the convergence of assumptions, constitutes a practical dimension for implementing the principles of sustainability theory. The main objective of the article was to answer the following research questions: did Polish universities adopt the concept of social responsibility, in what areas and by what methods and tools it is implemented. The above questions were subordinated to the content of the article. In connection with the aim of the article, the initial part of the discussion was based on an in-depth analysis of the literature of the subject and in the second part, there were used the methods of examining the documents and analyzing the content of websites of selected universities in Poland.en_GB
dc.description.abstractW artykule podjęto próbę analizy społecznej odpowiedzialności wybranych wyższych uczelni w Polsce. Autorki wyrażają pogląd, że z uwagi na zbieżność założeń koncepcja społecznej odpowiedzialności uczelni stanowi praktyczny wymiar realizacji zasad teorii zrównoważonego rozwoju. Głównym celem artykułu uczyniono natomiast udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: „Czy polskie uczelnie przyjęły koncepcję społecznej odpowiedzialności?”, „W jakich obszarach oraz za pomocą jakich metod i narzędzi jest ona realizowana?”. Powyższym pytaniom podporządkowano treść artykułu. Wstępną część rozważań oparto na pogłębionej analizie literatury przedmiotu, a w drugiej części posłużono się metodą badania dokumentów oraz przeanalizowano zawartość witryn internetowych wybranych uczelni wyższych w Polscepl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectsustainable developmenten_GB
dc.subjectuniversity social responsibilityen_GB
dc.subjecteducationen_GB
dc.subjecthigher educationen_GB
dc.subjectrozwój zrównoważonypl_PL
dc.subjectspołeczna odpowiedzialność uczelnipl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectszkolnictwo wyższepl_PL
dc.titleSpołeczna odpowiedzialność wyższych uczelni w Polsce jako przejaw realizacji idei ekonomicznej teorii zrównoważonego rozwojupl_PL
dc.title.alternativeSocial responsibility of universities in Poland as implementation of the idea of the economic theory of sustainable developmenten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number7-19
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Gospodarstwa Społecznego
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBiałoń L., Werner E., Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2012, nr 1/39.pl_PL
dc.referencesCenker E.M., Public relations, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesChapleo C., Sims C., Stakeholder Analysis in Higher Education: A Case Study of the University of Portsmouth, „Perspectives: Policy and Practice in Higher Education” 2010, t. 14(1).pl_PL
dc.referencesCybal-Michalska A., Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych. Polskie szkolnictwo wyższe – stan i perspektywy, „Rocznik Lubuski” 2015, t. 41, cz. 2.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesErnst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, marzec 2010, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf [dostęp: 26.05.2017].pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, A renewed EU strategy 2011–14 for Corporate Social Responsibility, 2011, pl_PL
dc.referenceshttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF. [dostęp: 23.05.2017].pl_PL
dc.referencesFundacja Rektorów Polskich, Kodeks „Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych” KRASP, Kraków, czerwiec 2007, http://www.krasp.org.pl/pl/kdp/kodeks_dobre_praktyki [dostęp: 29.05.2017].pl_PL
dc.referencesGeryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referenceshttp://copernicus.torun.pl/ [dostęp: 26.05.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://muzeum.uni.wroc.pl/ [dostęp: 26.05.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/muzeum/Strony/default.aspx [dostęp: 26.05.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.agh.edu.pl/uczelnia/konwent/ [dostęp: 26.05.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.amu.edu.pl/dzialalnosc/relacje-z-otoczeniem [dostęp: 28.05.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.cku.pwr.edu.pl/ [dostęp: 28.05.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-uczelni-akademickich [dostęp: 23.05.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.uj.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-otoczeniem [dostęp: 23.05.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.un.org.pl/ [dostęp: 25.02.2018].pl_PL
dc.referenceshttp://www.uw.edu.pl/wspolpraca/inicjatywy-spoleczne/ [dostęp: 23.05.2017].pl_PL
dc.referenceshttps://gumed.edu.pl/293.html [dostęp: 28.05.2017].pl_PL
dc.referenceshttps://www.biuletyn.pw.edu.pl/Odpowiedzialna-uczelnia/Polityka-przeciwdzialania-mobbingowi-i-dyskryminacji [dostęp: 23.05.2017].pl_PL
dc.referenceshttps://www.wum.edu.pl/2017-01-16-ruszyl-program-patronacki-warszawskiego-uniwersytetu-medycznego [dostęp: 23.05.2017].pl_PL
dc.referencesKalinowska A., Batorczak A., Uczelnie wyższe wobec wyzwań celów zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria „Organizacja i Zarządzanie” 2017, z. 104, nr 1979.pl_PL
dc.referencesKamińska A., Zawiła-Niedźwiecki J., Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2015, t. 26, nr 1.pl_PL
dc.referencesKośmicki E., Pieńkowski D., Durnaś D., Malinowska S., Etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju i możliwości przezwyciężenia globalnego kryzysu gospodarczego i ekologicznego, „Ekonomia i Środowisko” 2012, nr 3(43).pl_PL
dc.referencesŁawecka M., Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższej w Polsce, „Zeszyty Naukowe WSH. Zarządzanie” 2016, nr 3.pl_PL
dc.referencesOECD, Corporate Social Responsibility: Partners for Progress, OECD Publishing, Paris 2001, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/corporate-social-responsibility_9789264194854-en#.WWLVm1FpzDc#page1 [dostęp: 29.05.2017].pl_PL
dc.referencesPaszkiewicz A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej raportowanie w instytucjach finansowych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zarządzanie i Finanse” 2011, nr 4, cz. 5.pl_PL
dc.referencesPolska Norma PN-ISO 26000:2012. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000 [dostęp: 25.05.2017].pl_PL
dc.referencesSamsonowicz H., Społeczna odpowiedzialność uczelni, [w:] K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesSolarz M., Społeczna odpowiedzialność banków w aspekcie wykluczenia finansowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2010, vol. XLIV, nr 2, Sectio H.pl_PL
dc.referencesŚlęzak-Gładzik I., Społeczna odpowiedzialność w ujęciu Normy Międzynarodowej ISO 26000 Guidance on social responsibility, „Modern Management Review” 2013, vol. XVIII, nr 20(4).pl_PL
dc.referencesUNESCO, Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development, Paris 2014, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf  [dostęp: 25.02.2018].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).pl_PL
dc.referencesWCED, Our Common Future, Report, 1987, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf [dostęp: 29.05.2017].pl_PL
dc.referencesZuzek D.K., Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2012, t. 21, nr 2.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewa.cichowicz@sgh.waw.pl
dc.contributor.authorEmailagnieszkak.nowak@sgh.waw.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.50.01
dc.relation.volume50pl_PL
dc.subject.jelA13
dc.subject.jelF63
dc.subject.jelI23
dc.subject.jelI25
dc.subject.jelQ01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.