Show simple item record

dc.contributor.authorKosznicki, Adam
dc.date.accessioned2018-10-08T13:33:58Z
dc.date.available2018-10-08T13:33:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25942
dc.description.abstractThis article in its empirical part is devoted to the interpretation of the content of blogs about ultramarathons, i.e. runs at a longer distance than a standard marathon (42,195 km). This subdiscipline of long-distance running is now rapidly growing and constantly attracting new participants, which is accompanied by fast development of the blogosphere dedicated to this subject. However, online diaries of runners have not yet been analysed too comprehensively by social researchers. Therefore, this work will be an attempt to fill in this empirical gap, and the content of the examined blogs will be used to understand the practice of participation in ultramarathons. The theoretical basis of this work is Ruth Benedict’s considerations and her concepts of apollonian and dionysian as aspects of culture. These notions were borrowed from F. Nietzsche and used in the description of North American Indian culture. The main research goal set by the author is an attempt to analyse the forms of manifestations of the apollonian and dionysian elements in written stories from ultramarathons. For analysing the textual content of blogs the author will use the personal documents method. The summary contains the conclusions from the whole inquiry and the suggestions for further sociological research.en_GB
dc.description.abstractArtykuł ten poświęcony jest interpretacji tekstów z blogów o ultramaratonach, czyli biegach na dystansie dłuższym niż standardowy maraton (42,195 km). Ta subdyscyplina biegania długodystansowego obecnie prężnie się rozwija i stale przyciąga nowych uczestników, czemu towa­rzyszy między innymi szybko postępujący rozwój blogosfery poświęconej tej tematyce. Internetowe dzienniki biegaczy nie były jednak do tej pory analizowane zbyt obszernie przez badaczy społecznych. Dlatego w tym tekście autor podjął próbę wypełnienia tej luki empirycznej, zaś treść badanych blogów ma posłużyć do zrozumienia głębszego sensu praktyki, jaką jest uczestnictwo w ultramara­tonach. Podstawą teoretyczną tej pracy są rozważania Ruth Benedict i stosowane przez nią pojęcia apollińskości oraz dionizyjskości. Pojęcia te wspomniana autorka zapożyczyła od F. Nietzschego i stosowała w opisie kultury Indian Ameryki Północnej. Głównym celem badawczym, który postawił sobie autor prezentowanego tekstu, jest próba analizy form przejawiania się apollińskości i dio­nizyjskości w pisemnych relacjach z ultramaratonów. Do analizy zebranych materiałów posłużyła metoda analizy dokumentów osobistych, a interpretacji poddane zostały treści tekstowe zamiesz­czone na blogach. W podsumowaniu znajdują się wnioski płynące z całości rozważań oraz sugestie co do dalszych badań socjologicznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;65
dc.subjectapolloniaen_GB
dc.subjectdionysianen_GB
dc.subjectFriedrich Nietzscheen_GB
dc.subjectRuth Benedicten_GB
dc.subjectultramarathonsen_GB
dc.subjectblogsen_GB
dc.subjectpersonal documents methoden_GB
dc.subjectapollińskośćpl_PL
dc.subjectdionizyjskośćpl_PL
dc.subjectFryderyk Nietzschepl_PL
dc.subjectRuth Benedictpl_PL
dc.subjectultramaratonypl_PL
dc.subjectblogipl_PL
dc.subjectmetoda dokumentów osobistychpl_PL
dc.titleApollińskość i dionizyjskość jako kategorie doświadczenia sportowego. Interpretacja pisemnych relacji z ultramaratonów w świetle teorii Ruth Benedictpl_PL
dc.title.alternativeApollonian and dionysian as the categories of sport experience. The interpretation of written stories from ultramarathons in the light of the theory of Ruth Benedicten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number73-87
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBenedict R. (1922), The Vision in Plains Culture, “American Anthropologist”, New Series, vol. 24 (1), s. 1–23.pl_PL
dc.referencesBenedict R. (2011), Wzory kultury, Wydawnictwo Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzerner A. (2013), Samotność długodystansowca? Społeczny i kulturowy wymiar sportowego stylu życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesJeran A. (2004), Internet jako narzędzie i przedmiot badań, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 179–186.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A. (2011), Różnorodność wzorów kultury i funkcje antropologii kulturalnej, [w:] R. Benedict, Wzory kultury, Wydawnictwo Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNietzsche F. (2009), Narodziny tragedii z ducha muzyki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlcoń-Kubicka M. (2006), Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu, [w:] D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń internetu, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiszczek Z. (red.) (1983), Mała encyklopedia kultury antycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStempień J. R. (2016), Ku źródłom polskiej mody na bieganie – perspektywa nietzscheańska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 58, s. 47–59.pl_PL
dc.referencesSweet D. (1999), The Birth of „The Birth of Tragedy”, “Journal of the History of Ideas”, vol. 60 (2), s. 345–359.pl_PL
dc.referencesSzpunar M. (2005), Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości, [w:] E. Hałas, K. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W. (1988), Historia filozofii. Tom trzeci, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWacquant L. (1992), The social logic of boxing in black Chicago – Toward a sociology of pugilism, “Sociology of Sport Journal”, no. 9, s. 221–254.pl_PL
dc.referencesWacquant L. (2004), Body Soul. Notebooks of an Apprentice Boxer, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesWinniczuk L. (red.) (1986), Słownik kultury antycznej, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesbycjakfilipides.pl/najdluzszy-dzien-czyli-xii-bieg-rzeznika-cz-1/pl_PL
dc.referencesbycjakfilipides.pl/najdluzszy-dzien-czyli-12-bieg-rzeznika-cz-2/pl_PL
dc.referenceslepiejbiegac.pl/2017/06/bieg-rzeznika-ultra-140/pl_PL
dc.referencespl.wikipedia.org/wiki/Apollo_(mitologia)pl_PL
dc.referencespl.wikipedia.org/wiki/Dionizjepl_PL
dc.referencespl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_pytyjskiepl_PL
dc.contributor.authorEmailadamkosznicki@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.65.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record