Show simple item record

dc.contributor.authorJeran, Agnieszka
dc.contributor.authorMatczak, Piotr
dc.contributor.authorMączka, Krzysztof
dc.date.accessioned2018-09-21T14:06:43Z
dc.date.available2018-09-21T14:06:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25772
dc.description.abstractParticipatory budgeting is a citizens’ participation in local governance. The core aspect of participation is the dialogue between local authorities and citizens concerning the redistribution of public resources, although redistribution or allocation is just one of the functions, that local government budgets provide. Participatory budgeting has been implemented in Poland last years. They are usually analyzed as case studies. In the presented analysis other approach is taken. The focus was not so much on the implementation itself, but on the comparison of local governments in the Wielkopolska region, which implemented against those which did not. The questions of the study concerned: (1) whether there was a significant difference in the wealth of the municipalities, and (2) whether there was a significant difference in the level of social activity, between municipalities that implemented participatory budgeting and those which did not. The results of the analyzes revealed no statistically significant difference between the two categories of municipalities in terms of the wealth of the municipalities. However, the significant difference was identified, between the municipalities in terms of the level of social activity. The municipalities implementing participatory budgets are characterized by higher level of social activity. Thus, participatory budgeting in the Wielkopolska province, can therefore be regarded as a mean of supporting activity in those municipalities where citizens are already active.en_GB
dc.description.abstractJednym z dyskutowanych aspektów partycypacji obywateli w zarządzaniu na poziomie lokalnym są procedury określane mianem budżetowania partycypacyjnego czy częściej – budżetów obywatelskich. Istotą partycypacji jest dialog władz lokalnych z obywatelami w zakresie redystrybucji zasobów publicznych, chociaż redystrybucja i alokacja to tylko jedna z licznych funkcji, jakie pełnią budżety obywatelskie w jednostkach samorządowych. W Polsce budżety obywatelskie są wdrażane coraz powszechniej, a analizy ich dotyczące mają często charakter studiów przypadku. W przedstawionym badaniu podjęto problem nie tyle samych wdrożeń, co zróżnicowania gmin w Wielkopolsce, które podejmują decyzję o wdrożeniu budżetu obywatelskiego. Główne pytania badawcze dotyczyły następujących kwestii: (1) Czy istnieje istotna różnica w zamożności gmin wdrażających i niewdrażających? oraz (2) Czy istnieje istotna różnica w aktywności społecznej w gminach wdrażających i niewdrażających? Wyniki analiz prowadzą do wskazania, że o ile w zamożności gmin nie zidentyfikowano różnic, o tyle gminy wdrażające budżet obywatelski charakteryzują się wyższą aktywnością społeczną. Budżety obywatelskie, przynajmniej w Wielkopolsce, można zatem uznać za sposób wspierania aktywności w tych gminach, w których obywatele już są aktywni, nie zaś za sposób ich aktywizacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;64
dc.subjectparticipatory budgetingen_GB
dc.subjectparticipationen_GB
dc.subjectlocal governmenten_GB
dc.subjectsocial activismen_GB
dc.subjectthe Wielkopolska provinceen_GB
dc.subjectbudżet obywatelskipl_PL
dc.subjectpartycypacjapl_PL
dc.subjectjednostki samorządu terytorialnegopl_PL
dc.subjectaktywność społecznapl_PL
dc.subjectWielkopolska.pl_PL
dc.titleKto wdraża budżet obywatelski, a kto nie? Porównanie wielkopolskich gmin pod kątem zamożności oraz poziomu aktywności społecznejpl_PL
dc.title.alternativeWho implements participatory budgeting and who do not? Comparison of municipalities in Wielkopolska province in terms of wealth and level of social activismen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number121-132
dc.contributor.authorAffiliationZakład Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań
dc.contributor.authorAffiliationZakład Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań
dc.contributor.authorAffiliationZakład Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBartkowski J. (2003). Tradycja i polityka: Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Wydawnictwo Żak, Poznań.pl_PL
dc.referencesBassoli M. (2012). Participatory budgeting in Italy: Analysis of (almost democratic) participatory governance arrangements, “International Journal of Urban and Regional Research”, no. 36 (6), s. 1183–1203.pl_PL
dc.referencesBurchard-Dziubińska M. (2014). Budżet obywatelski jako partycypacyjna forma współrządzenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 37 (2), s. 197–208.pl_PL
dc.referencesCichocki P. (2012). Jaka jest tożsamość wielkopolska?, „Przegląd Zachodni”, nr 1, s. 87–100.pl_PL
dc.referencesCzarnecki K. (2014). Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013–2014), „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, nr 1 (2), s. 125–145, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.008pl_PL
dc.referencesIm T., Lee H., Cho W., Campbell J. W. (2014). Citizen Preference and Resource Allocation: The Case for Participatory Budgeting in Seoul, “Local Government Studies”, no. 40 (1), s. 102–120.pl_PL
dc.referencesGanuza E., Baiocchi G. (2012). The power of ambiguity: How participatory budgeting travels the globe, “Journal of Public Deliberation”, no. 8 (2), s. 1–12.pl_PL
dc.referencesHirschman A. (1995). Lojalność, krytyka, rozstanie: Reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Znak, Kraków–Warszawa.pl_PL
dc.referencesHoldo M. (2016). Deliberative capital: Recognition in participatory budgeting, “Critical Policy Studies”, no. 10 (4), s. 391–409.pl_PL
dc.referencesJeran A. (2016). Czy wielkopolska mentalność nadal istnieje? Analiza oparta na danych Diagnozy Społecznej 2015, „Przegląd Zachodni”, nr 2, s. 103–129.pl_PL
dc.referencesKajdanek K. (2015). Budżet obywatelski czy „budżet obywatelski”? Komentarz w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, „Problemy Rozwoju Miast – Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast”, nr XII (II), s. 29–35.pl_PL
dc.referencesLisiecki S. (2015). Florian Znaniecki i Janusz Ziółkowski. O tradycji i kontynuacjach badań nad wartościowaniem przestrzeni miasta, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 77 (1), s. 13–26.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz D. (2014). Mentalność pruska, mieszczańska, protestancka czy kapitalistyczna? Prusy 1806–1871, „Przegląd Zachodni”, nr 2, s. 91–119.pl_PL
dc.referencesŁukomska-Szarek J. (2014). Budżetowanie partycypacyjne jako instrument współzarządzania sferą publiczną, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 4, s. 137–144.pl_PL
dc.referencesMartela B. (2013). Budżet partycypacyjny w Polsce – wdrożenie i perspektywy, „Władza Sądzenia”, nr 2, s. 22–33.pl_PL
dc.referencesMatczak P., Sadło M., Mączka K. (2015). Budżety obywatelskie w województwie wielkopolskim: Stan obecny i perspektywy na przyszłość, „Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”, nr III, s. 26–31.pl_PL
dc.referencesMiazga A., Teisseyre P. (2016). Społeczna gmina. Ranking aktywności społecznej w samorządach, www.wspolnota.org [dostęp 10.11.2017].pl_PL
dc.referencesMolik W. (oprac.) (2005). Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.pl_PL
dc.referencesMolik W. (2016). Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski, „Przegląd Zachodni”, nr 2, s. 7–22.pl_PL
dc.referencesRadziszewski M. (2016). Budżet obywatelski instrumentem rozwoju kapitału społecznego, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 51, s. 131–154. DOI: 10.15804/athena.2016.51.08pl_PL
dc.referencesSintomer Y., Herzberg C., Röcke A. (2008). Participatory budgeting in Europe: Potentials and challenges, “International Journal of Urban and Regional Research”, no. 32 (1), s. 164–178.pl_PL
dc.referencesSorychta-Wojsczyk B. (2015). Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatelskiego w administracji publicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 78 (1928), s. 421–430.pl_PL
dc.referencesWampler B. (2007). A guide to participatory budgeting, [w:] A. Shah (ed.), Participatory budgeting. The World Bank, Washington, s. 21–54.pl_PL
dc.contributor.authorEmaila.jeran@wp.pl
dc.contributor.authorEmailmatczak@amu.edu.pl
dc.contributor.authorEmailkrzysztof.maczka@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.64.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record