Show simple item record

dc.contributor.authorZakrzewska-Manterys, Elżbieta
dc.contributor.authorNiedbalski, Jakub
dc.date.accessioned2018-09-17T08:42:07Z
dc.date.available2018-09-17T08:42:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25658
dc.description.abstractDisability is not just a term describing a certain state of affairs but also a notion, the understanding of which incorporates values and evaluations, hidden postulates, camouflaged labeling. In other words, the said notion is entangled in the world of senses and meanings that are polysemic, imprecise, and changeable regarding time and circumstances. Bearing this in mind, our goal while developing this publication was to reconstruct the individual and social understanding and perception of disability. Therefore, the issue includes articles devoted to such notions as: disability as a social construct, a process of reconstructing identity, transformation of social roles or the lifestyles, and activities undertaken by the disabled in various spheres and contexts.en_GB
dc.description.abstractNiepełnosprawność jest terminem opisującym nie tylko pewien stan rzeczy, lecz jest także pojęciem, w którego rozumienie wbudowane są wartości i oceny, ukryte postulaty, zakamuflowane etykietowanie. Innymi słowy, pojęcie, o którym mowa, jest uwikłane w świat sensów i znaczeń ze swej istoty wieloznacznych, nieprecyzyjnych i zmiennych w zależności od czasu i okoliczności. Przyjmując takie założenie, celem, który przyświecał nam podczas tworzenia niniejszej publikacji, było zrekonstruowanie jednostkowego i społecznego rozumienia oraz postrzegania niepełnosprawności. Z tego względu w numerze znalazły się artykuły poświęcone takim zagadnieniom, jak: niepełnosprawność jako konstrukt społeczny, proces rekonstruowania tożsamości, przemiany ról społecznych czy style życia oraz aktywności osób niepełnosprawnych w różnych sferach i kontekstach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;3
dc.subjectdisabilityen_GB
dc.subjectidentityen_GB
dc.subjectprocesen_GB
dc.subjectsocial constructen_GB
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectprocespl_PL
dc.subjectkonstrukt społecznypl_PL
dc.titleOd redaktorów: W drodze ku tożsamości – doświadczanie i (re)definiowanie niepełnosprawnościpl_PL
dc.title.alternativeFrom Editors: Reaching Identity—Experiencing and (Re)Defining Disabilityen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder©2018 PSJpl_PL
dc.page.number6-11
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki
dc.identifier.eissn-
dc.referencesBarnes Colin, Mercer Geof (2008) Niepełnosprawność. Przełożył Piotr Morawski. Warszawa: Wydawnictwo Sic!pl_PL
dc.referencesCotter Anne M. (2007) This Ability: An International Legal Analysis of Disability Discrimination. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.pl_PL
dc.referencesGąciarz Barbara (2014a) Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznej. „Studia Socjologiczne”, nr 2 (213), s. 15–42.pl_PL
dc.referencesGąciarz Barbara (2014b) Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jako wyzwanie dla nauki i praktyki społecznej. Wprowadzenie. „Studia Socjologiczne”, nr 2 (213), s. 7–14.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2005) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyły Joanna Tokarska-Bakir, Aleksandra Dzierżyńska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesGoodley Dan (2011) Disability Studies. London: Sage.pl_PL
dc.referencesMorris Jenny ( 1999) Pride against Prejudice: Transforming Attitudes to Disability. London: Women’s Press.pl_PL
dc.referencesNiedbalski Jakub, Racław Mariola, Żuchowska-Skiba Dorota (2017) Wstęp. W kierunku nowego paradygmatu niepełnosprawności. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 1, s. 5–12.pl_PL
dc.referencesOliver Michael (1990) The Politics of Disablement. London: Mac-Millan.pl_PL
dc.contributor.authorEmailezakrzewska@isns.uw.edu.pl
dc.contributor.authorEmailjakub.niedbalski@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.14.3.01
dc.relation.volume14pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record