Show simple item record

dc.contributor.authorŻuchowska-Skiba, Dorota
dc.date.accessioned2018-09-17T08:42:06Z
dc.date.available2018-09-17T08:42:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25657
dc.description.abstractThe situation of people with disabilities has been fundamentally transformed in the last decades. Changes in the environment of people with disabilities contribute to this. People with disabilities are actively involved in fighting for their rights. This is also due to the widespread social model of defining disability. This creates conditions in which the identity of persons with disabilities may be redefined. This is particularly true for those who are actively involved in the development of people with disabilities. Their identity is constructed on the basis of new social roles that involve engaging in activities aimed at changing the position of persons with disabilities in society. The main aim of the article is to show how active people working for the environment of people with disabilities develop positive identities based on the affirmation of diversity, and to what extent they still perceive disability as a stigma, causing the exclusion of persons with disabilities from society. The study was based on narrative interviews with people actively working for the environment of people with disabilities to see what their identity orientation is.en_GB
dc.description.abstractSytuacja osób z niepełnosprawnościami ulega zasadniczej przemianie w ostatnich dziesięcioleciach. Przyczyniają się do tego zmiany zachodzące w samym środowisku osób z niepełnosprawnościami, które aktywnie włączają się do walki o swoje prawa oraz upowszechniający się społeczny model definiowania niepełnosprawności. Stwarza to warunki, w których tożsamości osób z niepełnosprawnościami mogą ulec przedefiniowniu. Szczególnie dotyczy to osób podejmujących aktywne działania na rzecz swojego środowiska, których tożsamość jest konstruowana w oparciu o nowe role społeczne i związane z nimi działania, polegające na zaangażowaniu w aktywności mające na celu zmianę położenia osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Zasadniczym celem artykułu jest pokazanie, na ile w środowisku osób z niepełnosprawnościami wśród osób aktywnie działających na jego rzecz kształtują się dziś pozytywne tożsamości oparte na afirmacji różnorodności, a na ile wciąż jeszcze postrzegają oni niepełnosprawność jako piętno, powodujące wykluczenie osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwa. Badanie zrealizowano za pomocą wywiadu narracyjnego z osobami aktywnie działającymi na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, aby zobaczyć, jakie przyjmują tożsamości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;3
dc.subjectidentityen_GB
dc.subjectdisabilityen_GB
dc.subjectintegrationen_GB
dc.subjectaffirmation disabilityen_GB
dc.subjectsocial model of disabilityen_GB
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.subjectintegracjapl_PL
dc.subjectafirmacja niepełnosprawnościpl_PL
dc.subjectmodel społeczny niepełnosprawnościpl_PL
dc.titleIntegracja, emancypacja czy afirmacja? Tożsamości osób z niepełnosprawnościami we współczesnej Polscepl_PL
dc.title.alternativeIntegration, Emancipation, or Affirmation? Identity of Persons with Disabilities in Contemporary Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder©2018 PSJpl_PL
dc.page.number12-28
dc.contributor.authorAffiliationAGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAnspach Renee R. (1979) From stigma to identity politics: Political activism among the physically disabled and former mental patients. „Social Science and Medicine”, nr 13, s. 756–773.pl_PL
dc.referencesBarnes Colin, Mecer Geof (2008) Niepełnosprawność. Przełożył Piotr Morawski. Warszawa: Sic!pl_PL
dc.referencesBritt Lory, Heise David R. (2000) From shame to pride in identity politics [w:] Sheldon Stryker et al., eds., Self, Identity, and Social Movements. Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 252–268.pl_PL
dc.referencesBurke Peter J., Tully Judy C. (1977) The Measuring of Role Identity. „Social Forces”, vol. 55, s. 881–897.pl_PL
dc.referencesDarling Rosalyn B. (2003) Toward a model of changing disability identities: A proposed typology and research agenda. „Disability and Society”, no. 18, s. 881–895.pl_PL
dc.referencesDarling Rosalyn B. (2013) Disability and Identity: Negotiating Self in a Changing Society. Boulder: Lynne Rienner Publishers.pl_PL
dc.referencesDarling Rosalyn B., Heckert Alex D. (2010a) Orientations Toward Disability: Differences over the lifecourse. „International Journal of Disability, Development and Education”, no. 2 (57), s. 131–143.pl_PL
dc.referencesDarling Rosalyn B., Heckert Alex D. (2010b) Activism, models, identities, and opportunities: A preliminary test of a typology of disability orientations [w:] Barnartt Sharon N., Altman Barbara M., eds. Disability as a Fluid State. Research in Social Science and Disability. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, s. 203–229.pl_PL
dc.referencesErikson Erik (2004) Tożsamość a cykl życia. Przełożył Mateusz Żywicki. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesGąciarz Barbara (2014) Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej [w:] B. Gąciarz, S. Rudnicki, red., Polscy (Nie)pełnosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 17–44.pl_PL
dc.referencesGill, Carol. J. (1997) Four types of integration in disability identity development. „Journal of Vocational Rehabilitation”, no. 9, s. 39–46.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2005) Piętno, czyli rozwazania o zranionej tożsamości. Przełożyły Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,pl_PL
dc.referencesGoodley Dan (2011) Disability studies. An Interdisciplinary Introduction. London: Sage.pl_PL
dc.referencesHahn Harlen D., Belt Todd L. (2004) Disability identity and attitudes toward cure in a sample of Disabled Activist. „Journal of Healthand Social Behavior”, no. 45, s. 453–464.pl_PL
dc.referencesHałas Elżbieta (2006) Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesKumaniecka-Wiśniewska Agnieszka (2006) Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie.pl_PL
dc.referencesLeszczyńska Katarzyna (2010) Tożsamość i stygmatyzacja w narracjach niepełnosprawnych studentów [w:] Gąciarz Barbara, red., Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN, s. 35–55.pl_PL
dc.referencesLinton Simi (1998) Claiming disability: Knowledge and identity. New York: New York University Press.pl_PL
dc.referencesMallett Rebecca, Runswick Katherine–Cole (2014) Approaching Disability: Critical Issues and Perspectives. New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesMason Micheline (1990) Internalized oppression [w:] Maynard M., Purvis J., eds., Disability Quality in the Classroom: A Human Right Iusse. London: Taylor and Francis, s.10–26.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk-Lerman Grażyna (2013) Między wykluczeniem a integracją – realizacja prawdziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Analiza socjologiczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMorris Jenny (1991) Pride Against Prejudice: Transforming Attitudes to Disability. London: Womens Press.pl_PL
dc.referencesNario-Redmond Michelle R., Noel Jeffrey G., Fern Emily (2012) Redefining Disability, Re-imagining the Self: Disability Identification Predicts Self-esteem and Strategic Responses to Stigma. „Self and Identity”, no. 5 (12), s. 1–21.pl_PL
dc.referencesOliver Michael (1981) A New Model of the Social Work Role in Relation to Disability [w:] Campling Jo, ed., The handicapped Person: A New Perspective for Social Workers. London: RADAR, dostęp [10.06.2018]. Dostępny w Internecie: https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Campling-handicppaed.pdf.pl_PL
dc.referencesOliver Michael. 1996. Understanding Disability: From Theory to Practice. London: Macmillan.pl_PL
dc.referencesOstrowska, Antonina. 2015. Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993–2013. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.pl_PL
dc.referencesPorankiewicz-Żukowska, Aleksandra (2012) Miedzy jednostką a strukturą społeczną. Warszawa: IFIS PAN.pl_PL
dc.referencesPorankiewicz-Żukowska Aleksandra (2013) Tożsamość jednostek i grup dyskryminowanych w perspektywie socjologicznej. „Pogranicze. Studia społeczne”, t. 22, s. 25–35.pl_PL
dc.referencesPutnam Michelle (2005) Developing a framework for political disability identity. „Journal of Disability Policy Studies”, no. 16, s. 188–199.pl_PL
dc.referencesShakespeare Tom (1996) Disability, Identity and Difference [w:]Colin Barnes, Geof Mercer, eds., Exploring the Divide. Leeds: The Disability Press, s. 94–113.pl_PL
dc.referencesStojkow Maria, Żuchowska-Skiba Dorota (2014a) W kierunku nowej tożsamości – osoby niepełnosprawne w drodze ku emancypacji. „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 153–174.pl_PL
dc.referencesStojkow Maria, Żuchowska-Skiba Dorota (2014b) Od zaangażowanego działacza do trendsettera : obraz aktywności osób z niepełnosprawnościami na rzecz swojego środowiska. [w:] Wódz Kazimiera, Piątek Krzysztof, red., Od welfare state do welfare society? Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 147–167.pl_PL
dc.referencesStryker Sheldon (1980) Symbolic Interactionism: A Social Structural Version. Menlo Park: Benjamin Cummings.pl_PL
dc.referencesStryker Sheldon (2000) Identity competition: Key to differential social movement participation? [w:] Stryker Sheldon, Owens TimothyJ., White Robert W., eds., Self, identity, and social movements. Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 21–40.pl_PL
dc.referencesStryker Sheldon, Burke Peter J. (2000) The Past, Present, and Future of an Identity Theory. „Social Psychology Quarterly”, no. 4(63), s. 284–297.pl_PL
dc.referencesSwain John, French Sally (2000) Towards an Affirmation Model of Disability. „Disability and Society”, No. 4 (15), s. 569–582.pl_PL
dc.referencesThomas Carol (1999) Female Forms: Experiencing and Understanding Disability. Buckingham: Open University Press.pl_PL
dc.referencesThomas Carol (2004) How is disability understood? An examination of sociological approaches. „Disability and Society”, no. 19 (6), s. 569–583.pl_PL
dc.referencesWoźniak Zbigniew (2008) Niepełnosprawność i niepełnosprawni w Polskiej polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.pl_PL
dc.referencesŻuchowska-Skiba Dorota (2016) Aktywność środowisk osób niepełnosprawnych we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.contributor.authorEmailzuchowskadorota@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.14.3.02
dc.relation.volume14pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record