Show simple item record

dc.contributor.authorCzapiewska, Gabriela
dc.date.accessioned2018-09-14T14:09:47Z
dc.date.available2018-09-14T14:09:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25622
dc.description.abstractContemporary village can not be limited to the development of agricultural production only. In a modern economy it is necessary to bring added value to the offered products or services (innovation). The National Educational Farm Network is an example of an innovative project (network) in terms of rural areas development and social activity. The idea of educational farms was established in 2011. Its aim is to popularize the agricultural aspect of villages with using of local resources. Within a few years, it has met with great interest, not only of the tourists but also the owners and institutional environment. The aim of the elaboration was to assess the activities of educational farms as an example of innovation in rural areas of Pomerania voivodeship. One of the innovative directions of diversification the rural economy are educational services based on agricultural holding potential. Currently there are 239 farms making educational activities in the National Educational Farm Network including 20 farms in the Pomeranian voivodeship. Their educational offer is a new direction of activity that fulfills the wider social mission. A rich offer of educational packages facilitates the development of this form of education in rural areas. It is directed first of all to children and school teenagers. The subject of educational programs is very diverse and concerns both plant and animal production, processing, promotion of organic food and concerns also cultural heritage and lifestyle of residents. Educational farms are a good example of innovative entrepreneurship in rural areas of Pomerania. They enable farmers to search for additional income, activate not only the local community but also enrich the local economy.en_GB
dc.description.abstractWspółczesna wieś nie może ograniczać się jedynie do rozwoju produkcji rolniczej. W nowoczesnej gospodarce niezbędne jest wnoszenie wartości dodanej do oferowanych produktów lub usług (m.in. innowacyjność). Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest przykładem innowacyjnego przedsięwzięcia sieciowego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i aktywności społecznej. Za innowacje zwykło się uważać zmiany w aspekcie gospodarczym i społecznym, a za takie można uznać tworzenie zagród edukacyjnych, których ideą jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi z wykorzystaniem zasobów lokalnych. Niniejsze opracowanie ma na celu przede wszystkim zaprezentowanie aspektów funkcjonowania zagród edukacyjnych na obszarach wiejskich Pomorza jako przykładu innowacyjności. Jednym z innowacyjnych kierunków dywersyfikacji wiejskiej gospodarki są usługi edukacyjne, bazujące na potencjale gospodarstwa rolnego. W pierwszej części pracy, na podstawie literatury, ukazano problematykę definiowania innowacji i innowacyjności oraz ich wpływ na rozwój współczesnej wsi. Zobrazowano istotę i znaczenie sieci zagród edukacyjnych. Zakres przestrzenny badań obejmował województwo pomorskie, toteż w części drugiej artykułu scharakteryzowano gospodarstwa badanego regionu, zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Oferta edukacyjna prezentowanych gospodarstw wiejskich jest obiecującym nowym kierunkiem działalności uzupełniającym podstawowe źródła dochodu mieszkańców wsi oraz spełniającym szeroko rozumianą misję społeczną.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;31
dc.subjectInnovationen_GB
dc.subjectsocial farmingen_GB
dc.subjectthe National Educational Farm Networken_GB
dc.subjectPomerania voivodeshipen_GB
dc.subjectrural areasen_GB
dc.subjectInnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.subjectzagrody edukacyjnepl_PL
dc.subjectOgólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnychpl_PL
dc.subjectwojewództwo pomorskiepl_PL
dc.titleInnowacyjność i aktywność społeczna w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza – przykład zagród edukacyjnychpl_PL
dc.title.alternativeInnovation and social activity in the development of rural areas of Pomerania – on the example of educational farmsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[39]-58
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Akademia Pomorska w Słupsku
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBal-Woźniak T., 2004, O podmiotowych uwarunkowaniach innowacyjności, czyli pierwotnych przyczynach braku aktywności innowacyjnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1030, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBarnett H., 1953, Innovation: The Basis of Cultural Change, McGraw-Hill Company, New York.pl_PL
dc.referencesBogusz M., Kmita-Dziasek E., 2015, Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w:] Kamińska W. (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, „Studia KPZK PAN”, 163: 155–166.pl_PL
dc.referencesBrol R., Sztando A., 2011, Strategiczne kreowanie innowacyjności gospodarki lokalnej na przykładzie gminy Polkowice, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 179, Wrocław.pl_PL
dc.referencesChodyński A., 2008, Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje – aspekty strategiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas – „Zarządzanie”, 2: 31–39.pl_PL
dc.referencesCzapiewska G., 2017, Partnerstwo i współpraca w aspekcie turystyki wiejskiej Pomorza, [w:] Wojciechowska J. (red.), Sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Stan obecnyi nowe wyzwania, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków–Łódź: 185–202.pl_PL
dc.referencesDecelle X., 2004, A Conceptual and Dynamic Approach to Innovation in Tourism, OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, Paris: 5–12.pl_PL
dc.referencesDobre praktyki innowacyjne. Podręcznik przedsiębiorcy, 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa, http://www.msodi.mazvia.pl/pliki/e3f18d16ab7eea55a894d20c4a4a90b1.pdf.pl_PL
dc.referencesDrucker P., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrancik A., 2003, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesInnowacyjna wieś pomorska, 2017, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań.pl_PL
dc.referencesJóźwiak W., 2015, Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie, IERiGŻ – PIB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKmita-Dziasek E., 2010, Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne – idee i dobre przykłady, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKmita-Dziasek E., 2011, Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwach rolnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKmita-Dziasek E., 2014, Gospodarstwa edukacyjne w koncepcji rolnictwa zaangażowanego społecznie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesKmita-Dziasek E., Bogusz M., 2017, Networking wiejskiej przedsiębiorczości na przykładzie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, [w:] Wojciechowska J. (red.), Sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Stan obecny i nowe wyzwania, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków–Łódź: 15–133.pl_PL
dc.referencesKoncepcja i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, 2015, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., 2000, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKreatywność i innowacje w Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 2009, „Przegląd Obszarów Wiejskich UE”, 2.pl_PL
dc.referencesMeyer-Stamer J., Schoen Ch., 2007, Rapid Appraisal of Local Innovation Systems (RALIS): Assessing And Enhancing Innovation Networks, Mesopartner working papers,Duisburg and Munich.pl_PL
dc.referencesMunro J., 2015, Accelerating Innovation in Local Government Research Project, „Public Money Management”, 35: 219–226.pl_PL
dc.referencesOslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 2005, 3rd Edition, OECD/Eurostat, Paris.pl_PL
dc.referencesPodręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, 2008, OECD/Eurostat, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPietrasiński Z., 1970, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesPoradnik. Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym, 2015, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesPorter M.E., 1990, The Competetive Advantage of Nations, Free Press, New York; The Macmillan Press Ltd., London (republished with a new introduction, 1998).pl_PL
dc.referencesPrzyzwojska J., Wyrwas I., 2016, Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Przyzwojska J., Wyrwas I. (red.), Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej, „Przedsiębiorczość i Zarzadzanie”, 17 (4), cz. II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź–Warszawa: 5–14.pl_PL
dc.referencesRegulamin Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, 2015, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesSikora J., 2007, Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary. Wstęp, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttp://ksow.pl/turystyka-na-wsi.html (dostęp: 3.12.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://ksow.pl/uploads/tx_library/files/10_Koncepcja_i_funkcjonowanie_Og%C3%B3lnopolskiej_Sieci_Zagr%C3%B3d_Edukacyjnych.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://lawendowaosada.pl/ (dostęp: 20.01.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://podr.pl/wp-content/uploads/2017/02/alpaki-w-turystyce-1.pdf (dostęp: 3.02.2018).pl_PL
dc.referenceshttps://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/759,pojecie.html (dostęp: 1.02.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://www.dziennikbaltycki.pl/strefa-agro/wiadomosci/a/pomorski-osrodek-doradztwa-rolniczego-tworzy-na-wsi-zagrody-edukacyjne-zglos-sie,12367358/ (dostęp: 3.04.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.zula.pl/ (dostęp: 20.01.2018).pl_PL
dc.referenceswww.zagrodaedukacyjna.pl (dostęp: 31.01.2018).pl_PL
dc.contributor.authorEmailgabriela.czapiewska@apsl.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.31.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record