Show simple item record

dc.contributor.authorHamera-Fałdyga, Róża
dc.date.accessioned2018-09-07T09:13:30Z
dc.date.available2018-09-07T09:13:30Z
dc.date.issued2018-07-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25533
dc.description.abstractMając na uwadze ciągły wzrost zainteresowania związkami zawierającymi podstawnik ferrocenylowy oraz rosnące znaczenie związków tiokarbonylowych w syntezie organicznej zaprojektowano i zrealizowano cykl badań, w których głównymi substratami były tioketony funcjonalizowane grupą ferrocenylową. W pierwszej fazie, badania były skupione na opracowaniu skutecznej metody otrzymywania tioketonów ferrocenylowo/arylowych, ferrocenylowo/hetarylowych oraz ferrocenylowo/alkilowych. W tym celu należało opracować ogólną, wydajną i dobrze powtarzalną procedurę otrzymywania ketonów z podstawnikiem ferrocenylowym oraz odpowiednią, drugą grupą funkcyjną. Najlepszym sposobem ich syntezy okazała się zmodyfikowana reakcja Friedla-Craftsa, w której wykorzystano generowane in situ mieszane bezwodniki kwasu trifluorooctowego. W kolejnym etapie, wychodząc z otrzymanych wcześniej, czystych ketonów, w wyniku wymiany atomu tlenu na atom siarki, przy użyciu odczynnika Lawessona, przekształcano je w pożądane produkty tiokarbonylowe, czyli tioketony. Następnie, przeprowadzono szereg eksperymentów, mających na celu zbadanie reaktywności oraz możliwości zastosowania tioketonów ferrocenylowych w syntezie nowych, bardziej złożonych związków zawierających ugrupowanie ferrocenylowe. W reakcjach tioketonów ferrocenylowych z diarylo diazozwiązkami oraz α-diazoketonami stwierdzono, że ulegają one reakcji [3+2]-cykloaddycji pełniąc w tych reakcjach rolę reaktywnych dipolarofili. Ustalono, że reakcje z pochodnymi diazometanu prowadzą do odpowiednich 1,3,4-tiadiazolin, które następnie ulegają [3+2]-cykloeliminacji i po wydzieleniu azotu generują reaktywne ylidy tiokarbonylowe (tiokarbonylo S-metanidy). Te zaś, w wyniku 1,3-dipolarnej elektrocyklizacji dają tiirany funkcjonalizowane grupą ferrocenylową, które w zależności od rodzaju podstawników można wydzielić lub po spontanicznej desulfuryzacji dają tetrapodstawione etyleny. W dalszej części badań stwierdzono, iż tioketony ferrocenylowe, jako reaktywne dipolarofile, ulegają [3+2]-cykloaddycji z generowanymi in situ tiokarbonylo S-metanidami pochodnymi tioketonów zarówno aromatycznych jak i cykloalifatycznych. Okazało się, że głównymi bądź wyłącznymi produktami tych reakcji są sterycznie zatłoczone 4,4,5,5-tetrapodstawione 1,3-ditiolany. Na podstawie stwierdzonej regioselektywności reakcji z arylowymi tiokarbonylo S-metanidami zaproponowano nieuzgodniony mechanizm reakcji, w którym decydującą rolę odgrywają związki przejściowe o charakterze dirodnika stabilizowanego przez efekty elektronowe. W rozszerzeniu prowadzonych badań, tioketony ferrocenylowe poddano reakcjom [3+2]-cykloaddycji z sililowanymi tiokarbonylo S-metanidami, które generowano w reakcjach TMS-diazometanu z wybranymi tioketonami aromatycznymi z następnym rozkładem powstających [3+2]-cykloadduktów. Także i w tej serii, reakcja sililowanych ylidów tiokarbonylowych z tioketonami funkcjonalizowanymi grupą ferrocenylową prowadzi do zatłoczonych 2-TMS-1,3-ditiolanów, które po desililowaniu dawały jako główny produkt tetra-podstawione etyleny. Mechanizm powstawania etylenów wytłumaczono w oparciu o właściwości sililowanych 1,3-ditiolanów, które można traktować jako zamaskowane formy anionów ditiolanowych. Te z kolei ulegają [3+2]-cykloeliminacji prowadzącej do uwolnienia anionu ditiomrówczanowego. Nowa reakcja olefinowania łączy w sobie elementy znanych reakcji Bartona-Kelloga oraz Coreya-Wintera i stanowi jedno z najbardziej doniosłych osiągnięć przedstawionej dysertacji. W ostatnim etapie przeprowadzonych badań wykorzystano zdobyte doświadczenie w reakcjach tioketonów ferrocenylowych z diazozwiązkami i sililowanymi tiokarbonylo S-metanidami oraz zaadaptowano znaną reakcję olefinowania Bartona-Kelloga do opracowania efektywnej metody syntezy nowych pochodnych 9H-metylidenofluorenu (dibenzofulwenów) oraz ferrocenylo etylenów należących do tzw. ‘rodziny ferrocifenów’. Dibenzofulweny znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu od elektrooptyki, chemii polimerów, aż po chemię materiałów i elektrochemię, lecz jak dotychczas, dibenzofulweny funkcjonalizowane grupą ferrocenylową nie były opisane w literaturze. Z kolei, intensywnie badane ferrocifeny stanowią dość rzadkie przykłady związków organometalicznych znanych jako skuteczne leki anty-nowotworowe. Opisane w przedstawionej rozprawie podejście do syntezy etylenów funkcjonalizowanych grupą ferrocenylową, oparte na wykorzystaniu tioketonów alkilowo ferrocenylowych, stanowi atrakcyjną alternatywę do powszechnie stosowanej w tym celu reakcji sprzęgania McMurry.pl_PL
dc.description.sponsorship1. Grant Maestro-3 (2013-2018). ‘Heteroaromatyczne tioketony jako unikalne substraty oraz bloki budulcowe do wykorzystania w chemii organicznej, materiałowej, koordynacyjnej i biometaloorganicznej’. Wydział Chemii UŁ, numer grantu Dec-2012/06/A/ST5/00219. 2. Grant Opus-7 (2014-2017). ‘Rozwój metod syntezy fluorowanych heterocykli azotowych, tlenowych, siarkowych i selenowych o zmiennej wielkości centralnego pierścienia; od beta-laktamów do związków poliheterocyklicznych’. Wydział Chemii UŁ, numer grantu UMO-2014/13/B/ST5/04004.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectferrocenpl_PL
dc.subjecttioketonypl_PL
dc.subject[3+2]-cykloaddycjapl_PL
dc.titleRozwój metod syntezy i badania nad reaktywnością tioketonów funkcjonalizowanych grupą ferrocenylowąpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number128pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Chemiipl_PL
dc.contributor.authorEmailroza.hamera@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorMlostoń, Grzegorz
dc.dissertation.reviewerBarbasiewicz, Michał
dc.dissertation.reviewerAlbrecht, Łukasz
dc.date.defence2018-07-17


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska