Show simple item record

dc.contributor.authorFligel, Anna
dc.date.accessioned2018-08-28T13:18:04Z
dc.date.available2018-08-28T13:18:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25483
dc.description.abstractArtykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat Europy z wykorzystaniem takich pojęć jak różnorodność i wielość. Odwołuje się do teorii Shmuela N. Eisenstadta wielości nowoczesności. Celem artykułu jest teoretyczne i historyczne uzasadnienie stosowania tych pojęć w odniesieniu do definiowania Europy. Ma on zarazem charakter wielowąt­kowy, jego szeroki zakres problemowy jest uzasadniony m.in. względami filozoficznymi i politologicznymi: zbiorowej tożsamości Europy, jej systemu politycznego i potencjal­nych kierunków jej modernizacji. Autorka przyjmuje, iż Europa jako Unia Europejska jest wciąż konstrukcją w procesie i tylko w ograniczonym stopniu może być uznana za coś kompletnego. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich kilku lat wydarzenia o zasięgu glo­balnym, jak upadek żelaznej kurtyny w roku 1989, atak na Centrum Handlu Światowego w roku 2001 czy kryzys finansowy z roku 2008, pośrednio wpływają na jej kondycję. Niektóre kryzysy jak chociażby kryzys migracyjny mają na nią wpływ bezpośredni.pl_PL
dc.description.abstractСтатья вносит свой вклад в дискуссию на тему Европы с использованием таких понятий, как разнообразие и множественность, отсылая к теории множественно­сти современности Шмуеля Н. Эйнштадта. Целью статьи является теоритическое и историческое обоснование использования этих понятий по отношению к дефи­нированию Европы. Статья обладает многогранным характером, а ее широкий про­блемный спектр обусловлен, в том числе, с философской и политологической точки зрения, коллективным самоопределением Европы, ее политической системой и по­тенциальными направлениями ее модернизации. Автор принимает, то Европа как Европейский союз, все еще, является явлением в процессе и только в ограничен­ной степени может быть признана чем-то завершенным. Тем более, что в течение нескольких последних лет события глобального масштаба, такие как падение же­лезного занавеса в 1989 году, террористическая атака на Международный торговый центр в 2001 году или мировой финансовый кризис в 2008 году, косвенно влияют на ее состояние. Некоторые кризисные ситуации, как хотя бы миграционный кризис, имеют на нее непосредственное влияние.ru_RU
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;6
dc.subjectdemokracjapl_PL
dc.subjectEuropapl_PL
dc.subjectteoria wielości nowoczesnościpl_PL
dc.subjectEisenstadtpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectдемократияru_RU
dc.subjectЕвропаru_RU
dc.subjectтеория множественности современностиru_RU
dc.subjectЭйнштадтru_RU
dc.subjectЕвропейский союзru_RU
dc.titleDiversity in unity? Some remarks on Europe in the light of Shmuel N. Eisenstadt’s theory of multiple modernitiesen_GB
dc.title.alternativeRóżnorodność w jedności? Uwagi na temat Europy w świetle teorii Shmuela N. Eisenstadta wielości nowoczesnościpl_PL
dc.title.alternativeРазнообразие в единстве? Замечания на тему Европы через призму теории множественности современности Шмуеля Н. Эйнштадтаru_RU
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[81]-96
dc.contributor.authorAffiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki
dc.identifier.eissn2451-2567
dc.referencesBorgolte M., Jak Europa stała się różnorodna. O średniowiecznych korzeniach różno­rodności aksjologicznej, [in:] Kulturowe wartości Europy, eds H. Joas, K. Weigandt, Warszawa 2012.ru_RU
dc.referencesBoundon R., Efekt odwrócenia, Warszawa 2008.ru_RU
dc.referencesBrugger B., Republican Tradition in Political Thought: Virtuous or Virtual?, New York 1999.ru_RU
dc.referencesDagger R., Civic Virtues: Rights, Citizenship and Republican Liberalism, Oxford 1997.ru_RU
dc.referencesDavis N., Europe: A History, Oxford–New York 1997.ru_RU
dc.referencesEisenstadt S.N., Power, Trust, and Meaning: Essays in Sociological Theory and Analysis, Chicago 1995.ru_RU
dc.referencesEisenstadt S.N., Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, Warszawa 2009.ru_RU
dc.referencesEuropejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinion of the Committee of 22 September 1999, The role and contribution of civil society organizations to the building of Europe, http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/actes_sco_en.pdf (08.04.2016).ru_RU
dc.referencesEuropejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinia w sprawie innowacji społecznych, sieci i komunikacji cyfrowej, z dn. 16 września 2015 r, https://webapi.eesc.europa. eu/documentsanonymous/EESC-2014-04902-00-00-AC-TRA-pl.docx (08.04.2016).ru_RU
dc.referencesFreeman J., Quirke S., Understanding E-Democracy, “Journal of e-Democracy” 2013.ru_RU
dc.referencesKrawietz W., Multiple modernities in modern law and legal systems: Shmuel Eisen­stadt’s grand design and beyond, [in:] Varieties of Multiple Modernities. New Research Design, eds G. Preyer, M. Sussman, “International Comparative Social Studies” 2016, no. 33.ru_RU
dc.referencesMacIntyre A., Afetr Value, Notre Dame 1984.ru_RU
dc.referencesMarangudakis M., Multiple Modernities and the Theory of Indeterminacy, [in:] Varieties of Multiple Modernities. New Research Design, eds G. Preyer, M. Sussman, “Inter­national Comparative Social Studies” 2016, no. 33.ru_RU
dc.referencesMeyer E., Evolution and the Diversity of Life, Cambridge 1976.ru_RU
dc.referencesMorin E., Europa denken, Frankfurt–New York 1991.ru_RU
dc.referencesOrzeszyna K., Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Teka Komisji Prawni­czej”, Warszawa 2009.ru_RU
dc.referencesOstolski A., Wprowadzenie do: S.N. Eisenstadta, Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, Warszawa 2009 .ru_RU
dc.referencesPietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004.ru_RU
dc.referencesPomian K., Barnavi E., Rewolucja Europejska 1945–2007, Warszawa 2011.ru_RU
dc.referencesPreyer G., Kollektive Identität Europas und seine politische Integration, “Rechtstheorie” 2014, Nr 4(45).ru_RU
dc.referencesPreyer G., The Perspective of Multiple Modernities On Shmuel N. Eisenstadt’s Sociology, “Theory and Society. Journal of Political and Moral Theory” 2013, no. 30.ru_RU
dc.referencesReinhard W., Afirmacja zwyczajnego życia, [in:] Kulturowe wartości Europy, eds H. Joas, K. Weigandt, Warszawa 2012.ru_RU
dc.referencesSztompka P., Socjologia, Kraków 2002.ru_RU
dc.referencesWalzer M., Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, New York 1983.ru_RU
dc.referencesWojnicz L., Multi-level governance w Unii Europejskiej, Szczecin–Warszawa 2013.ru_RU
dc.referencesŻurek M., Próba klasyfikacji i typologii podejścia Multi-level Governance, [in:] Multi -level governance w Unii Europejskiej, eds J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Szczecin– Warszawa 2013.ru_RU
dc.contributor.authorEmailafligel@csd-consulting.eu
dc.identifier.doi10.18778/1427-9657.06.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Eastern Review Tom 06/2017 [10]
    Społeczeństwa obywatelskie w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Michała Słowikowskiego i Agaty Włodarskiej-Frykowskiej

Show simple item record