Show simple item record

dc.contributor.authorSarzyński, Konrad
dc.date.accessioned2018-07-24T13:29:48Z
dc.date.available2018-07-24T13:29:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25361
dc.description.abstractThe aim of the article is to indicate differences in demographic changes between small cities located nearby and away from the metropolis on the example of the Małopolska Voivodeship. There was a hypothesis that demographic growth in cities is slower than in rural areas of municipalities, in particular in the case of cities constituing the Krakow Metropolitan Area (KMA). Statistical analysis of data retrieved from Central Statistical Office (GUS) supports the hypothesis. Small towns in KMA are developing noticeably slower than rural areas, which results in a falling share of inhabitants of these cities in the total population of the municipality. Apart from KMA, rural development was also observed, most often associated with a decrease in the number of inhabitants of small cities.en_GB
dc.description.abstractCelem badania jest wskazanie różnic w przemianach demograficznych pomiędzy małymi miastami położonymi w pobliżu i z dala od metropolii na przykładzie województwa małopolskiego. Postawiono hipotezę, że zmiany demograficzne w małych miastach są mniej korzystne niż na terenach wiejskich ich gmin, w szczególności w przypadku miast zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM). W wyniku analizy danych statystycznych udało się pozytywnie zweryfikować hipotezę. Małe miasta w KOM rozwijają się zauważalnie wolniej od obszarów wiejskich, co skutkuje spadającym udziałem mieszkańców tych miast w ludności gminy ogółem. Również poza KOM zaobserwowano rozwój obszarów wiejskich, połączony najczęściej ze spadkiem liczby ludności małych miast.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;24
dc.subjectsmall citiesen_GB
dc.subjectdemographic changesen_GB
dc.subjectregional developmenten_GB
dc.subjectmałe miastapl_PL
dc.subjectzmiany demograficznepl_PL
dc.subjectrozwój regionalnypl_PL
dc.titleSytuacja demograficzna małych miast w cieniu metropolii na przykładzie województwa małopolskiegopl_PL
dc.title.alternativeDemographic Situation of Small Towns in the Shadow of Metropolis on the Example of the Małopolskie Voivodeshipen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number75-89
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.references pl_PL
dc.references Bajwoluk T., 2015, Zmiany w strukturze tkanki miejskiej małych miast – studia wybranych przypadków w obszarze metropolitalnym Krakowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 19: 79–93.pl_PL
dc.referencesBecla A., Czaja S., 2015, Quasi-urbanizacja obszarów wiejskich (na przykładzie Dolnego Śląska), „Studia Miejskie”, 20: 101–119.pl_PL
dc.referencesBelof M., Kukuła M., 2013, Wysoka jakość przestrzeni publicznej i usług miarą sukcesu małych miast we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 15: 97–114.pl_PL
dc.referencesChądzyńska E., 2013, Kierunki rozwoju wybranych małych miast dolnośląskich w okresie 1995–2008, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 15: 305–317.pl_PL
dc.referencesDorocki S., Struś P., 2017, Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki rozwoju lokalnego w Małopolsce na podstawie wybranych cech społeczno-gospodarczych, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 31 (2): 7–25pl_PL
dc.referencesGołąb-Korzeniowska M., 2016, Rozwój przestrzenny małego miasta – forma miejska czy podmiejska? Przykład Słomnik, [w:] Bartosiewicz B. (red.), Tendencje w rozwoju gospodarczym i przestrzennym małych miast w Polsce. Trends in economical and spatial development of small towns in Poland, „Space – Society – Economy”, Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 29–47.pl_PL
dc.referencesGórka A., 2013, Małe miasta w dużych, duże miasta w małych – wspólnoty lokalne czy alienacja w przestrzeni publicznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 15.pl_PL
dc.referencesHarańczyk A., 2015, Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym, „Studia Miejskie”, 18: 85–102.pl_PL
dc.referencesHeffner K., 2016, Obszary wiejskie i małe miasta: czy lokalne centra są potrzebne współczesnej wsi?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 279: 11–24.pl_PL
dc.referencesKonecka-Szydłowska B., 2016, Powiązania społeczno-gospodarcze i znaczenie małych miast aglomeracji poznańskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 279: 162–177.pl_PL
dc.referencesKulawiak A., 2016, Czynniki endogenne w rozwoju gospodarczym małego miasta – studium porównawcze. Przykład Uniejowa i Dąbia nad Nerem, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 23: 171–185.pl_PL
dc.referencesKurek S., Wójtowicz M., Gałka J., 2015, Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy, „Studia Miejskie”, 18: 71–84.pl_PL
dc.referencesKwiatek-Sołtys A., 2015, Population changes as litmus paper of the socio-economic development level of small towns in Poland, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica”, 8 (1): 39–53.pl_PL
dc.referencesLitwińska E., 2012, Czy można mówić o specyfice przestrzeni publicznych małego miasta?, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Przestrzeń”, 144: 21–31.pl_PL
dc.referencesMilewska-Osiecka K., 2016, Budownictwo mieszkaniowe i sytuacja demograficzna w małych miastach i na ich obszarach wiejskich (przykład województwa łódzkiego), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 279: 150–161.pl_PL
dc.referencesRynio D., 2017, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w nowych uwarunkowaniach gospodarki światowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 1 (961): 53–66.pl_PL
dc.referencesSarzyński K., 2016, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, „Świat Nieruchomości”, 97.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.pl_PL
dc.referencesWdowicka M., 2016, Miasta światowe jako węzły w sieci powiązań globalnej gospodarki, „Problemy Rozwoju Miast”, 4 (13): 107–117.pl_PL
dc.referencesWebb J.W., 1963, The Natural and Migrational Components of Population Changes in England and Wales, 1921–1931, „Economic Geography”, 39 (2): 130–148.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz-Bilska E., 2015, Podstawowe rodzaje inwestycji realizowanych w ostatnim dziesięcioleciu w przestrzeni małych miast Małopolski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 19: 3–19.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkonradsarzynski@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.24.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record