Show simple item record

dc.contributor.authorKonecka-Szydłowska, Barbara
dc.date.accessioned2018-07-24T13:29:47Z
dc.date.available2018-07-24T13:29:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25358
dc.description.abstractNowa koncepcja badawcza miast urban resilience (prężności miejskiej) pozwala na podstawie analizy trajektorii rozwoju miast określić poziom prężności i wrażli­wości gospodarki miast na zachodzące zakłócenia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie trajektorii rozwoju małych miast powiatowych województwa wielkopolskiego w ujęciu kon­cepcji urban resilience. Badanie prężności i wrażliwości ośrodków powiatowych w wymiarze ekonomicznym prowadzi się przy wykorzystaniu wartości indeksów dynamiki zmian o stałej podstawie. W analizie uwzględniono zróżnicowaną strukturę gospodarczą miast. Zakres czaso­wy opracowania obejmuje lata 2005–2015. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że ośrodki powiatowe o usługowej i bardziej zdywersyfikowanej strukturze gospodarki charakteryzują się większą odpornością na zakłócenia zewnętrzne i wyższym poziomem prężności w wymiarze ekonomicznym. Miasta o strukturze mieszanej i mniejszej dywersyfikacji gospodarki posia­dają relatywnie bardziej zamkniętą gospodarkę, na którą nie oddziałują w znaczącym stopniu zakłócenia zewnętrzne i wykazują niższy poziom prężności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;24
dc.subjecturban resilienceen_GB
dc.subjecttrajectories of developmenten_GB
dc.subjectsmall poviat townsen_GB
dc.subjectWielkopolskie Voivodeshipen_GB
dc.subjectprężność miejskapl_PL
dc.subjecttrajektorie rozwojupl_PL
dc.subjectmałe miasta powiatowepl_PL
dc.subjectwojewództwo wielkopolskiepl_PL
dc.titleRozwój małych miast powiatowych województwa wielkopolskiego w ujęciu koncepcji urban resiliencepl_PL
dc.title.alternativeDevelopment of Small Poviat Towns in Wielkopolskie Voivodeship in Terms of the Urban Resilience Conceptionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number27-44
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Analizy Regionalnej, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAppenzeler D., 2011, Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie opisu zjawisk złożonych, Warsztaty „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”, cz. 2, Studium doktoranckie, Wydział Zarządzania UEP, Poznań.pl_PL
dc.referencesBabbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B. (red.), 2014, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast – ujęcie przestrzenne, „Problemy Rozwoju Miast”, 3, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Kraków.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Marszał T. (red.), 2011, Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBatty M., Barros J., Alves S., 2004, Cities: Continuity, Transformation, and Emergence, CASA Working Paper Series, 72, Centre for Advanced Spatial Analysis, University Colleague, London.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., Czyż T., 2000, Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny, „Czasopismo Geograficzne”, 3–4, Wrocław: 261–277.pl_PL
dc.referencesCreamer D., 1943, Shift of Manufakturing Industries. Industrial Location and National Resources U.S., National Resources Planning Bard, Washington.pl_PL
dc.referencesCzyż T., 2016, Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 34, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9–19.pl_PL
dc.referencesDavid P.A., 2007, Path dependence and historical social science: An introductory lecture, Paper presented at the Symposium on Twenty Years of Path Dependence and Qwerty-Effects, Russian University-Higher School of Economics, Moscow, 13 May 2005, SIEPR Policy Paper No. 04-022.pl_PL
dc.referencesDomański R., 2000, Miasto innowacyjne, „Studia KPZK PAN”, 109, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrobniak A., 2012, The Urban Resilience – Economic Perspective, „Journal of Economics and Management”, 10: 5–20.pl_PL
dc.referencesDrobniak A. i in., 2014, Urban resilience Concept and Post-Industrial Cities in Europe, University of Economics, Katowice.pl_PL
dc.referencesDrobniak A., 2015, Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1: 119–143.pl_PL
dc.referencesDrobniak A., Plac K., 2015, Urban resilience – transformacja miast poprzemysłowych Aglomeracji Górnośląskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 250, Katowice: 75–98.pl_PL
dc.referencesFoster K.A., 2007, A Case Study Approach to Understanding Regional Resilience, Working Paper 2007–08, Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley.pl_PL
dc.referencesGodschalk D.R., 2003, Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities, „Natural Hazards Review”, 4: 3.pl_PL
dc.referencesGwosdz K., 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku, IGiGP Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesHeffner K., 2008, Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 roku – rekomendacje dla KPZK, Ekspertyza wykonana w ramach Eksperckiego Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (EP KPZK), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.pl_PL
dc.referencesHeffner K. (red.), 2008, Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesHeffner K., 2016, Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce, [w:] Marszał T. (red.), Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 75–110.pl_PL
dc.referencesHill E., Clair T., Wial H. i in., 2010, Economic Shocks and Regional Economic Resilience, George Washington, Urban Institute, Building Resilience Region Project, Conference on Urban and Regional Policy and Its Effects: Building Resilience Regions, Washington DC, May 20–21, 2010.pl_PL
dc.referencesJerczyński M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. Zagadnienia dominacji funkcjonalnej, „Statystyka Polski”, 85.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2001, Reforma terytorialno-administracyjna Polski – porównanie z krajami Unii Europejskiej, „Biuletyn KPZK PAN”, 197, Warszawa: 131–155.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2005, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesKajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesKlein R.J.T. i in., 2003, Resilience to Natural Hazards. How Useful Is the Concept?, „Environmental Hazards”, 5 (1/2).pl_PL
dc.referencesKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecka-Szydłowska B., 2009, System miast województwa wielkopolskiego, [w:] Czyż T. (red.), Regionalny wymiar województwa wielkopolskiego, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 9, Poznań: 9–20.pl_PL
dc.referencesKonecka-Szydłowska B., 2012, Zróżnicowanie regionalnych systemów osadniczych w aspekcie małych miast, [w:] Ilnicki D., Janc K. (red.), Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego”, 29, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 75–86.pl_PL
dc.referencesKonecka-Szydłowska B., 2016, Significance of small towns in the process of urbanisation of the Wielkopolska region (Poland), „European Countryside”, 8 (4), Brno: 444–461.pl_PL
dc.referencesKonecka-Szydłowska B., Maćkowiak H., 2016, Zróżnicowanie funkcjonalne miast województwa wielkopolskiego, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 36, Poznań: 39–56.pl_PL
dc.referencesKwiatek-Sołtys A., 2002, Miejsce małych miast w systemie ośrodków powiatowych w Polsce, [w:] Jażdżewska I. (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 229–235.pl_PL
dc.referencesLang T., 2011, Urban Resilience and New Institutional Theory – A Happy Couple for Urban and Regional Studies?, German Annual of Spatial Research and Policy 2010, Berlin-Heidelberg.pl_PL
dc.referencesMałuszyńska E., 2000, Przemiany strefy podmiejskiej aglomeracji poznańskiej, „Biuletyn KPZK PAN”, 192, Warszawa: 265–289.pl_PL
dc.referencesMartin R., 2010, Rethinking regional path dependence: beyond lock-in evolution, „Economic Geography”, 86 (1): 1–27.pl_PL
dc.referencesMartin R., Sunley P., 2006, Path dependence and regional economic evolution, „Journal of Economic Geography”, 6 (4): 395–437.pl_PL
dc.referencesNowak S., 2007, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesPetryszyn J., 2005, Instytucyjne podstawy ośrodków centralnych poziomu powiatowego w Polsce, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesPetryszyn J., Szajnowska-Wysocka A., 2006, Ośrodki centralne poziomu powiatowego jako centra powiatów w Polsce, „Czasopismo Geograficzne”, 77 (1–2), Wrocław: 23–37.pl_PL
dc.referencesRogacki H., 1988, Czynniki koncentracji przemysłu w Polsce, UAM, Seria Geografia, 41, Poznań.pl_PL
dc.referencesSimmie J., Martin R., 2009, The Economic Resilience of Regions: Towards an Evolutionary Approach, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”: 1–17.pl_PL
dc.referencesSucháček J., 2016, Resilience and vulnerability in Ostrava and Karviná from the socio-cultural perspective, „Studia Miejskie”, 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 157–169.pl_PL
dc.referencesWalker B., Salt D., 2006, Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People Changing World, Island Press, Washington.pl_PL
dc.referencesWebb J.W., 1964, Ruch naturalny i migracyjny jako składnik przemian ludnościowych, PZLG, 1: 134–138.pl_PL
dc.referencesZuscovitch E., Justman M., 1995, Networks Sustainable Differentiation and Economic Development, [w:] Batten D., Casti J., Thord R. (red.), Networks in Action, Springer Verlag, Berlin: 269–286.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbako@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.24.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record