Show simple item record

dc.contributor.authorRek, Anna
dc.date.accessioned2018-07-04T11:17:49Z
dc.date.available2018-07-04T11:17:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25276
dc.description.abstractThe changes to the Act on Spatial Planning and Development introduced in 2015 were aimed at rationalizing the local spatial policy. Previously there was no legal regulation clearly defining how much the municipality area could devote to development.This resulted in the designation of newer construction sites, often without examining the real needs and development opportunities. As a result, this condition has led to the phenomenon of uncontrolled urbanization, dispersion of development and increase of costs of construction of technical and social infrastructure.New legal regulations have impact on municipal spatial policies on the one hand, which creates opportunities for planning for further development in line with the principles of spatial order and sustainable development, on the other hand, threaten to hamper the further development of the municipality.The purpose of the article is to present own research on the impact of introduced changes in the regulations on local spatial policy. In the work an analysis of the real needs and development opportunities of the Rzgów commune was conducted, then its results were compared with the local spatial conditions in the context of new legal regulations.en_GB
dc.description.abstractWprowadzone w 2015 roku zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miały na celu racjonalizację lokalnej polityki przestrzennej. Wcześniej nie było regulacji prawnych jasno określających ile terenów gmina może przeznaczyć pod zabudowę. Skutkowało to wyznaczaniem coraz to nowszych terenów budowlanych, często bez zbadania rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwoju. W efekcie stan ten doprowadził do zjawiska niekontrolowanej urbanizacji oraz wzrostu kosztów budowy infrastruktury technicznej i społecznej. Celem artykułu jest przedstawienie badań własnych nad oddziaływaniem wprowadzonych zmian w przepisach na lokalną politykę przestrzenną. W pracy przeprowadzono analizę rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwoju gminy Rzgów, następnie zestawiono jej wyniki z lokalnymi uwarunkowaniami przestrzennymi w kontekście nowych regulacji prawnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;23
dc.subjectlocal spatial policyen_GB
dc.subjectstudy of conditions and directions of spatial developmenten_GB
dc.subjectabsorption of buildingsen_GB
dc.subjectthe act on planning and spatial developmenten_GB
dc.subjectlokalna polityka przestrzennapl_PL
dc.subjectstudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegopl_PL
dc.subjectchłonność zabudowypl_PL
dc.subjectustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennympl_PL
dc.titleWpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymna lokalną politykę przestrzenną – studium przypadku gminy Rzgówpl_PL
dc.title.alternativeThe impact of the amendments to the land use planning and development act on local spatial policy – case study of Rzgów communeen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number55-73
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, 2014, Prognoza ludności na lata 2014–2050, Zakład Wydawnictw Specjalistycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny.pl_PL
dc.referencesNIK, 2016, System gospodarowania gminą jako dobrem publicznym, nr ewid. 193/2016/KIN.pl_PL
dc.referencesNowakowski M., 2013, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910–2010), Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRek A., 2016, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle ustawy o rewitalizacji oraz ustawy „krajobrazowej” – studium przypadku, praca magisterska, Politechnika Łódzka, Łódź.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie Sedno, IGiPZ PAN, Warszawa: 1–240.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P. (red.), 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn KPZK PAN”, 252, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2014, Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna, [w:] A. Wolaniuk (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej, XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ocena procesu, „Studia miejskie”, 9: 37–50.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2017, poz. 1073).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2017, poz. 1023, 1529, 1566).pl_PL
dc.referencesMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów przyjęte Uchwałą Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów przyjęte Uchwałą Nr XL/314/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 sierpnia 2017 r.pl_PL
dc.referenceshttp://www.isap.sejm.gov.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.rcl.gov.pl.pl_PL
dc.referenceshttps://bdl.stat.gov.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://bip.rzgow.pl.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.rek92@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.23.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record