Show simple item record

dc.contributor.authorMałuszyńska, Ilona
dc.contributor.authorBlicharska, Magdalena W.
dc.contributor.authorBiałczak, Eliza M.
dc.contributor.authorMałuszyński, Marcin J.
dc.date.accessioned2018-07-04T11:17:49Z
dc.date.available2018-07-04T11:17:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25275
dc.description.abstractIn urban space, there is a growing need for urban greenery in undeveloped and degraded areas, as well as the need to revitalize already existing urban greenery, which has been neglected and has become a crisis area. Green areas play a key role in every city and are an integral part of every city. They provide aeration of the city, transport corridors for migratory birds, stop rainwater, reduce air temperature. Their presence in urban space is particularly important in the context of growing urban development. For urban residents they are equally important because they are meeting and resting places. The paper presents the proposal of revitalization solutions for urban green areas of the Pruszków on the example of Potulickich Park.en_GB
dc.description.abstractW przestrzeni miasta zauważa się coraz większą potrzebę tworzenia zieleni miejskiej na terenach niezagospodarowanych i zdegradowanych, jak również rewitalizacji już istniejącej, która zaniedbana ulega degradacji i staje się obszarem kryzysowym. Tereny zieleni odgrywają kluczową rolę w każdym mieście i są jego nieodłącznym elementem. Zapewniają one przewietrzanie miasta, stanowią korytarze komunikacyjne dla ptaków wędrownych, zatrzymują wody opadowe, obniżają temperaturę powietrza. Ich obecność w przestrzeni miejskiej jest szczególnie ważna w kontekście zwiększającej się zabudowy. Dla mieszkańców miast są one równie ważne, ponieważ stanowią miejsca spotkań i wypoczynku. W artykule przedstawiono propozycję rozwiązań rewitalizacyjnych dla obszarów zieleni miejskiej Pruszkowa na przykładzie Parku Potulickich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;23
dc.subjecturban green areasen_GB
dc.subjecturban spatial policyen_GB
dc.subjectrevitalizationen_GB
dc.subjectPruszkówen_GB
dc.subjectmiejskie tereny zielonepl_PL
dc.subjectpolityka przestrzenna miastapl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectPruszkówpl_PL
dc.titleZnaczenie terenów zieleni miejskiej w kreowaniu polityki przestrzennej miast na przykładzie Pruszkowapl_PL
dc.title.alternativeThe importance of urban green areas in the creation of spatial city policies on the example of Pruszków cityen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number41-54
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Katedra Kształtowania Środowiska; ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Katedra Kształtowania Środowiska; ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBieńkowska M., Korpetta D., 2015, Rozlewanie się zabudowy a planowanie przestrzenne w strefie podmiejskiej miasta Płocka, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, 14 (1): 7–28.pl_PL
dc.referencesBiliński T., 2009, Renowacja i rewitalizacja obszarów niezabudowanych, „Przegląd Budowlany”, 10: 42–47.pl_PL
dc.referencesChojecka A., 2014, Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, 1 (9): 48–54.pl_PL
dc.referencesDe Sousa C., 2003, Turning brownfields into green space in the City of Toronto, „Landscape and Urban Planning”, 62: 181–198.pl_PL
dc.referencesGiedych R., Maksymiuk G., 2017, Specific features of parks and their impact on regulation and cultural ecosystem services provision in Warsaw, Poland, „Sustainability”, 9 (5), art. 792: 1–18.pl_PL
dc.referencesHuseynov E., 2011, Planning of sustainable cities in view of green architecture, „Procedia Engineering”, 21: 534–542.pl_PL
dc.referencesJaroszewska-Brudnicka R., Brudnicki R., 2011, Obszary przyrodniczo cenne jako element przestrzeni publicznej miasta, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, 13 (3/28): 213–218.pl_PL
dc.referencesJim C.Y., 2013, Sustainable urban greening strategies for compact cities in developing and developed economies, „Urban Ecosystems”, 16 (4): 741–761.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1988, Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMichniewicz-Ankiersztajn H., 2014, Rola zieleni w kształtowaniu przestrzeni miast europejskich w kontekście jakości życia ich mieszkańców, „Journal of Health Sciences”, 4 (13): 130–140.pl_PL
dc.referencesPawłat H., Pawłat A., Szeniawski M., Trzopek W., Wiśniewski S., 1998, Rewaloryzacja układu wodnego Parku Potulickich w Pruszkowie, „Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska”, 16: 148–155.pl_PL
dc.referencesRozmarynowska K., 2014, Zapomniane, zaniedbane, znikające zabytkowe miejskie ogrody, „Czasopismo Techniczne Architektura”, A-5: 35–46.pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [w]: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna czynniki, różnorodność, zmiany, Warszawa: 39–50.pl_PL
dc.referencesZachariasz A., 2006, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2016, poz. 778).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2015, poz. 1777).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 maja 2016 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2016, poz. 778).pl_PL
dc.referencesLokalny Program Rewitalizacji miasta Pruszkowa 2005–2013 z perspektywą do 2015 roku – Aktualizacja 2012.pl_PL
dc.referencesProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Pruszków na lata 2016–2019, z perspektywą do roku 2023.pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015–2025.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa.pl_PL
dc.referencesUchwała Nr XXII.250.216 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków – Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016–2026.pl_PL
dc.referenceshttps://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica (dostęp: 05.07.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ (dostęp: 05.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://pruszkow.e-mapa.net/ (dostęp: 05.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://www.google.pl/maps/ (dostęp: 05.07.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.pruszkow.pl/dla-mieszkancow/wydzial-ochrony-srodowiska/ochrona-przyrody/walory-przyrodnicze-miasta (dostęp: 05.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.pruszkow.pl/urzad/informacje-ue/aktualnosci/gminny-program-rewitalizacji-obwieszczenie (dostęp: 05.05.2017).pl_PL
dc.referenceswww.pruszkow.sr.gov.pl (dostęp: 05.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.pruszkow.pl/_data/assets/pdf_file/0006/28167/raport-konsultacje-rewitalizacja.pdf (dostęp: 05.05.2017).pl_PL
dc.contributor.authorEmaililona_maluszynska@sggw.pl
dc.contributor.authorEmailblicharska.magdalena@wp.pl
dc.contributor.authorEmaileliza.bialczak@wp.pl
dc.contributor.authorEmailmarcin_maluszynski@sggw.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.23.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record