Show simple item record

dc.contributor.authorMichalski, Tomasz
dc.date.accessioned2018-07-04T11:17:49Z
dc.date.available2018-07-04T11:17:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25274
dc.description.abstractIn monitoring the social situation at the regional and the local level there are 5 groups of problems arising from: (1) temporal conditions, (2) low frequency or clear specificity of the process, (3) impossibility to clearly define indicators, (4) difficulty in delimitation units, (5) the so-called human factor. The article focuses on the first of these groups of problems and discusses risks arising from: (1a) a very long delay in accessing data and (1b) collecting data in periods rarer than one year. These problems are illustrated with examples from the Pomeranian Voivodeship. For both discussed issues, ways to partly avoid them are also proposed. In the case of processes of a deterministic character, taking older data is suggested. In the case of processes of a stochastic character and while monitoring of a relatively small number of local government units, some data can be collected directly from these units. In the case of processes of a stochastic character and a large number of units, no viable solution has been found.en_GB
dc.description.abstractMonitorując sytuację społeczną na szczeblu regionalnym i lokalnym spotykamy się z pięcioma grupami problemów wynikających z: (1) uwarunkowań czasowych, (2) małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu, (3) niemożności jednoznacznego zdefiniowania wskaźników, (4) trudności z delimitacją jednostek, (5) tzw. czynnika ludzkiego. Główne cele artykułu są dwa. Pierwszym jest omówienie jednej z grup problemów – związanej z czasową dostępnością danych. Drugim celem jest przedstawienie propozycji radzenia sobie (tam, gdzie to jest możliwe) z tą grupą problemów. W ramach omawianej grupy problemów wyróżniono te wynikające z dużego opóźnienia w dostępie do danych oraz będące rezultatem gromadzenia danych w okresie rzadszym niż roczny.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;23
dc.subjectspatial monitoringen_GB
dc.subjectsocial situationen_GB
dc.subjectmonitoring przestrzennypl_PL
dc.subjectsytuacja społecznapl_PL
dc.titleProblemy monitorowania sytuacji społecznej na szczeblu lokalnym i regionalnym wynikające z czasowej dostępności danychpl_PL
dc.title.alternativeProblems with monitoring the social situation at the local and regional level arising from temporary availability of dataen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number29-39
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, ul. Bażyńskiego 4, 80–309 Gdańsk
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAbramowicz M., Brosz M., Michalski T., Strzałkowska A., 2015, Diagnoza problemu narkotyków i narkomanii oraz ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, maszynopis w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBDL GUS – Bank Danych Lokalnych GUS, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 10.08.2017).pl_PL
dc.referencesBober J., Hauser J., Izdebski L., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzochański J.T., 2013, Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne, „Studia KPZK PAN”, 149.pl_PL
dc.referencesDenek E., 2003, Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych, [w:] E. Denek (red.), Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, 38: 7–24.pl_PL
dc.referencesDębski M., 2008a, Sytuacja osób bezdomnych w województwie pomorskim w świetle wyników badań socjodemograficznych, [w:] M. Dębski, S. Retowski (red.), Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk: 34–36.pl_PL
dc.referencesDębski M., 2008b, Sytuacja bezdomnych kobiet w województwie pomorskim, [w:] Ł. Browarczyk (red.), FORUM o bezdomności bez lęku, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk: 11–105.pl_PL
dc.referencesDębski M., 2010, Co nowego w badaniach socjodemograficznych? Wybrane aspekty na podstawie badań z 2009 roku, [w:] Ł. Browarczyk, M. Dębski (red.), FORUM o bezdomności bez lęku. Rok II, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk: 183–230.pl_PL
dc.referencesDębski M., 2011, Bezdomność jako problem społeczny w województwie pomorskim. Na podstawie wyników badań socjodemograficznych w 2011 r., [w:] Ł. Browarczyk, M. Dębski, K. Weiner (red.), FORUM o bezdomności bez lęku. Rok IV, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk: 107–145.pl_PL
dc.referencesDębski M., Olech P., 2005, Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Pomorskiego (Raport z badań), [w:] POMOST – Pismo Samopomocy Gdańsk. O bezdomności bez lęku oraz informator o placówkach, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk: 26–135.pl_PL
dc.referencesDuracz-Walczak A., 2002, Raport z badania „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego”, [w:] POMOST – Pismo Samopomocy Gdańsk. O bezdomności … bez lęku oraz Raport z badania Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk: 49–90.pl_PL
dc.referencesEuropejski Program Badań nad Używaniem Alkoholu i Środków Odurzających przez Młodzież Szkolną, 2015, maszynopis w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesHibell B., Guttormsson U., Ahlström S., Balakireva O., Bjarnason T., Kokkevi A., Kraus L., 2012, The 2011 ESPAD report: substance use among students in 36 European countries, The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs, Stockholm.pl_PL
dc.referencesInformacja o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia w Polsce, http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2017/index_mp.html, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa (dostęp: 06.08.2017).pl_PL
dc.referencesInstrukcja Ministrów Zdrowia i Opieki społecznej, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Komunikacji oraz sprawiedliwości z dnia 28 marca 1962 r. w sprawie zgłaszania przypadków nowotworów złośliwych i podejrzanych jako złośliwe, 1962, Monitor Polski nr 30 z dnia 07.04.1962, poz. 141.pl_PL
dc.referencesKozłowski S.J., Marszał T., 2010, Obszary metropolitalne w Polsce – kontekst spójności terytorialnej i współpracy międzygminnej, [w:] C. Domański, T. Śmiłowska (red.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, GUS, Warszawa: 124–133.pl_PL
dc.referencesKupiec T., 2010, Zróżnicowanie poziomu i tempa rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie śląskim, „Śląskie Studia Regionalne”, 1: 94–112.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2008, Problematyka wdrażania polityki przestrzennej państwa, [w:] T. Markowski (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, „Studia KPZK PAN”, 122: 228–240.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 2008, Metropolitan processes in Central and Eastern Europe, „European Spatial Research and Policy”, 15 (2): 27–37.pl_PL
dc.referencesMazurek J., 2008, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich gmin Pobrzeża Koszalińskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdynia–Pelplin.pl_PL
dc.referencesMeldunki Epidemiologiczne. O zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę, http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa (dostęp: 06.08.2017).pl_PL
dc.referencesMichalski T., 2013, Zagrożenia związane z uzależnieniem w województwie pomorskim w 2010 r., „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”, 1 (61): 39–44.pl_PL
dc.referencesMichalski T., 2014, Problemy w opracowaniu wskaźników dla monitoringu przestrzennego sytuacji społecznej w Polsce, [w:] J. Zaleski (red.), Rozwój statystyki regionalnej w kontekście potrzeb informacyjnych polityki spójności. Nowe podejście do przestrzeni, „Biuletyn KPZK PAN”, 255: 80–94.pl_PL
dc.referencesMichalski T., 2016, Problemy monitoringu sytuacji społecznej na szczeblu lokalnym wynikające z delimitacji jednostek przestrzennych (na przykładach z województwa pomorskiego), [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 7, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec: 55–71.pl_PL
dc.referencesMichalski T., Szymańska W., 2017, Problemy statystycznego pomiaru jakości życia na szczeblu regionalnym i lokalnym wynikające z małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae”, 21 (3/1): 57–69.pl_PL
dc.referencesMichalski T., Wiskulski T., 2017, Problemy statystycznego pomiaru jakości życia na szczeblu regionalnym i lokalnym związane z szeroko pojmowanym czynnikiem ludzkim, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae”, 21 (3/1): 71–82.pl_PL
dc.referencesMPiPS rok 2017, http://www.pup.lebork.pl/urzad_pracy/MPiPS_rok_2017.html, Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, Lębork (dostęp: 06.08.2017).pl_PL
dc.referencesMPiPS-01 Sprawozdania miesięczne, http://czluchow.praca.gov.pl/mpips-01-sprawozdania-miesieczne, Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, Człuchów (dostęp: 06.08.2017).pl_PL
dc.referencesMucha D., /b.r./, Raport z badań sondażowych pt. „Jakość życia w dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie problemów transportowych Warszawy”, Zakład Informatyki i Badań Jakości Życia, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa, http://www.siskom.waw.pl/siskom/Raport_Jakosc_zycia_a_problemy_transportowe_Wawy_Dominika_Mucha.pdf. (dostęp: 07.08.2017).pl_PL
dc.referencesNowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Tarkowski M., Woźniak W., 2012, Atlas jakości życia w województwie pomorskim. II edycja, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesOcena warunków i jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego i ich postrzeganie przyszłości, 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPiotrowski D. (red.), 2007, Analiza budżetów powiatów województwa mazowieckiego w latach 2001–2005, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzepływy ludności związane z zatrudnieniem w województwie pomorskim, 2010, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2009–2011, 2012, ZUS, Warszawa, http://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/rocznik-statystyczny-ubezpieczen-spolecznych (dostęp: 06.08.2017).pl_PL
dc.referencesSprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku – województwo pomorskie, http://www.oke.gda.pl/index.php/badania-i-analizy/2016-2, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, Gdańsk (dostęp: 06.08.2017).pl_PL
dc.referencesSzmytkowska M., Masik G., Czepczyński M., 2010, Trendy rozwoju oraz ocena jakości kapitału ludzkiego w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesŚwiątek D., 2012, Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalną, „Mazowsze. Studia Regionalne”, 11: 37–64.pl_PL
dc.referencesTarkowski M., 2014, Jakość życia w centrach i na peryferiach regionu – przykład województwa pomorskiego, [w:] W. Szymańska (red.), Elementy rozwoju społecznego regionów nadmorskich, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk–Pelplin: 60–72.pl_PL
dc.referencesTarkowski M., 2015, System monitoringu jakości życia jako narzędzie analizy efektów polityki spójności, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae”, 19 (4/I): 159–171.pl_PL
dc.referencesTarkowski M., Nowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Woźniak W., 2014a, Atlas jakości życia w województwie pomorskim. III edycja, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesTarkowski M., Nowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Woźniak W., 2014b, Atlas jakości życia w województwie pomorskim. IV edycja, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWojciechowska U., Didkowska J., /b.r./, Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, http://onkologia.org.pl/raporty/ (dostęp: 06.08.2017).pl_PL
dc.referencesWstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego – województwo pomorskie, http://www.oke.gda.pl/index.php/badania-i-analizy/2016-2, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, Gdańsk (dostęp: 06.08.2017).pl_PL
dc.referencesZaucha J., 2014, Evolutnion, essence and measurement of territorial cohesion, Working Papers Institute for Development, 001/2014, Sopot.pl_PL
dc.referencesZemła B.F.P., Kołosza Z., Banasik T.R., 1999, Atlas zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w obrębie województwa katowickiego w latach 1985–1993, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Gliwice.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtomasz.michalski@ug.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.23.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record