Show simple item record

dc.contributor.authorPiotrowska, Anna
dc.date.accessioned2018-06-22T13:53:45Z
dc.date.available2018-06-22T13:53:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25167
dc.description.abstractThe article deals with the reporting of companies listed on the stock exchange. As the result of changes in regulations, public interest entities are increasingly obliged to disclose information regarding environmental protection, employment and social issues. The purpose of the study is to demonstrate, that the issues playing significant role in the evaluation of the entity’s condition and prospects for its development are addressed not only within the scope of the financial statement, but also outside it. The data included in annual reports of biggest companies operating in Polish energy sector were analysed. The analysis of the mandatory regulations of accounting and case study method were used to prepare the article.en_GB
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest sprawozdawczości spółek giełdowych. W wyniku zmian wprowadzanych w przepisach jednostki zainteresowania publicznego coraz częściej są zobowiązane ujawniać informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego, spraw społecznych i pracowniczych. Celem pracy jest wykazanie, że zagadnienia istotne dla oceny kondycji finansowej jednostki i perspektyw jej dalszego rozwoju są poruszane nie tylko w granicach sprawozdania finansowego, lecz również poza nim. Analizie poddano raporty roczne największych spółek działających w polskim sektorze energetycznym. W opracowaniu wykorzystano analizę obowiązujących przepisów rachunkowości i metodę analizy przypadków.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4
dc.subjectenterprise reportingen_GB
dc.subjectnon‑financial informationen_GB
dc.subjectcorporate social responsibilityen_GB
dc.subjectsprawozdawczość przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectinformacje niefinansowepl_PL
dc.subjectspołeczna odpowiedzialność biznesupl_PL
dc.titleSpecyfika sprawozdawczości spółek giełdowych na przykładzie spółek sektora energetycznegopl_PL
dc.title.alternativeCharacter of Listed Companies Reporting Based on the Example of the Companies of Energy Sectoren_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[69]-82
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBek‑Gaik B., Rymkiewicz B., Sprawozdawczość zintegrowana w spółkach giełdowych, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Wydawnictwo UEK, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesDobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf (dostęp: 21.10.2016).pl_PL
dc.referencesDyrektywa PE i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/ WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182, 29.06.2013).pl_PL
dc.referencesDyrektywa PE i Rady 2014/95/EU z 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (OJ L 330, 15.11.2014).pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W., Gabrusewicz P., Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referenceshttps://eiti.org/standard/overview (dostęp: 31.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://grupa.tauron.pl/tauron/relacje‑inwestorskie/raporty‑okresowe/Strony/raporty‑okresowe.aspx#okresowe_2016 (dostęp: 27.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://ir.enea.pl/pl/releases/3612?from_y.2017 (dostęp: 27.05.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://www.gkpge.pl/relacje‑inwestorskie/Dane‑finansowe/2016#tab‑Q4 (dostęp: 27.05.2017).pl_PL
dc.referencesKamiński R., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w regulacjach polskich i międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.pl_PL
dc.referencesKrasodomska J., Jonas K., Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKryk B., Rachunkowość zarządcza ukierunkowana na ochronę środowiska jako przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Nauki o Finansach” 2014, nr 1(18).pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1. Prezentacja sprawozdań finansowych; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1639).pl_PL
dc.referencesOlchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według Krajowych i Międzynarodowych Standardów, Difin, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm).pl_PL
dc.referencesSkonsolidowane raporty roczne grup: PGE, Tauron, ENEA, Energa za lata 2008–2016.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń Profesor Elżbiety Burzym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2014, nr 76(132).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649).pl_PL
dc.referenceswww.enea.pl (dostęp: 30.05.2017).pl_PL
dc.referenceswww.energa.pl (dostęp: 30.05.2017).pl_PL
dc.referenceswww.gkpge.pl (dostęp: 30.05.2017).pl_PL
dc.referenceswww.irip.pl/poprzednie‑edycje i www.raportyspoleczne.pl (dostęp: 30.05.2017).pl_PL
dc.referenceswww.raportyspoleczne.pl (dostęp: 30.05.2017).pl_PL
dc.referenceswww.tauron.pl (dostęp: 30.05.2017).pl_PL
dc.contributor.authorEmailskopinska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.49.05
dc.relation.volume49pl_PL
dc.subject.jelM4
dc.subject.jelM14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record