Show simple item record

dc.contributor.authorJadach‑Sepioło, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-06-22T13:53:45Z
dc.date.available2018-06-22T13:53:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25164
dc.description.abstractPolish urban regeneration experience dates back to the early 1990s. However Polish conservation and heritage valorisation practice, widely recognized in the world, can be dated back to the period of the communist era. Due to the subsequent amendments of the approach to the regeneration processes Polish municipalities have had the opportunity to explore the full spectrum of the meaning of the term “regeneration” and to learn how to use it. Their experiences show that not only positive but also negative changes have taken place. The negative effects of urban regeneration processes have mainly touched the most vulnerable inhabitants and other stakeholders of the degraded areas. The article presents risks associated with the urban regeneration and its systematization in light of the theory as well as the Polish experience followed by recommendations for evolutionary changes that can limit the exposure of Polish city residents to the negative effects of the process.en_GB
dc.description.abstractPolskie doświadczenia rewitalizacyjne sięgają początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, rewaloryzacyjne, szeroko uznane w światowej literaturze przedmiotu i praktyce konserwatorskiej, są zaś odleglejsze. Wraz z kolejnymi zmianami podejścia do rewitalizacji polskie gminy miały możliwość poznania pełnego spektrum znaczenia terminu „rewitalizacja” i nauczenia się jego stosowania. Obserwacja tych doświadczeń pokazuje, że oprócz pozytywnych zmian często występują i ciemne strony, których skutki najczęściej odczuwają najbardziej potrzebujący mieszkańcy i inni interesariusze na obszarach zdegradowanych. Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń związanych z procesem rewitalizacji oraz ich usystematyzowanie w świetle teorii i dotychczasowych, ponaddwudziestoletnich doświadczeń polskich miast. Artykuł zakończą rekomendacje dotyczące potrzeby ewolucyjnych zmian podejścia do rewitalizacji, które mogą ograniczyć ekspozycję mieszkańców na negatywne skutki procesów rewitalizacyjnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4
dc.subjecturban regenerationen_GB
dc.subjectregeneration programmeen_GB
dc.subjectRegeneration Lawen_GB
dc.subjectgood and bad practicesen_GB
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectprogram rewitalizacjipl_PL
dc.subjectustawa o rewitalizacjipl_PL
dc.subjectdobre i złe praktykipl_PL
dc.titleRafy procesu rewitalizacji – teoria i polskie doświadczeniapl_PL
dc.title.alternativeDrawbacks of Urban Regeneration Process – Theory and Polish Experienceen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[23]-39
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Miasta Innowacyjnego
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAndersson R., ‘Breaking Segregation’ – Rhetorical Construct or Effective Policy? The Case of the Metropolitan Development Initiative in Sweden, „Urban Studies” 2006, vol. 43, nr 4.pl_PL
dc.referencesAndritzky M. (red.), Stadtsanierung oder Stadtzerstörung?, [w:] H. Glaser, Urbanistik – Neue Aspekte der Stadtentwicklung, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1974.pl_PL
dc.referencesAshworth G.J., Heritage planning: conservation as the management of urban change, Geo Pres, Groningen 1991.pl_PL
dc.referencesBiliński T., Studia programowe i metody realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, „Sprawy Mieszkaniowe” 2001, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesBillert A., Centrum Staromiejskie w Żarach; problemy, metody i strategie rewitalizacji, maszynopis, Słubice 2004.pl_PL
dc.referencesCarpenter J., Addressing Europe’s Urban Challenges: Lessons from the EU Urban Community Initiative, „Urban Studies” 2006, vol. 43, nr 12.pl_PL
dc.referencesCęckiewicz W. (red.), Rola i funkcja zespołów zabytkowych w rozwoju przestrzennym miast, aglomeracji i regionów, raport z badań w ramach problemu międzyresortowego „Rewaloryzacja zespołów zabytkowych na tle rozwoju miast”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1989.pl_PL
dc.referencesChojecki S., Problemy przebudowy starych dzielnic mieszkaniowych, „Miasto” 1973, nr 3.pl_PL
dc.referencesCouch C., Urban Renewal. Theory and Practice, Macmillan, London 1990.pl_PL
dc.referencesDonnison D., The Challenge of Urban Regeneration for Community Development, „Community Development Journal” 1993, vol. 28, nr 4.pl_PL
dc.referencesDyspersja, Kierunki i zasady wspierania działań społecznych ukierunkowanych na aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich w subregionalnych i regionalnych ośrodkach rozwojowych województwa pomorskiego w kontekście perspektywy fi nansowej UE 2014–2020, badanie na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesJacquier C., On Relationship between Integrated Policies for Sustainable Development and Urban Governance, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie” 2005, vol. 96, nr 4.pl_PL
dc.referencesJadach‑Sepioło A., Płachecki T., Analiza zagrożeń dla procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi. Raport, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesJanas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., Model rewitalizacji miast, tom X, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesKanclerz F., Ochrona historycznych układów miejskich – postulaty konserwatorskie, BMIOZ, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesKozłowski S., Wojnarowska A., Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesMajer A., Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesMonheim H., Stadterneuerung in Klein‑ und Mittelstädten – Ein Plädoyer für die Behutsamkeit, „Informationen zur Raumentwicklung” 1985, H. 9.pl_PL
dc.referencesMuzioł‑Węcławowicz A., Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, tom IV, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesNoworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesOstrowski W., Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Arkady, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesPalicki S., Rewitalizacja na tle innych przejawów odnowy miast, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2007, vol. 15, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesRoberts P., The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration, [w:] P. Roberts, H. Sykes, Urban Regeneration: A Handbook, Sage, London 2000.pl_PL
dc.referencesSkalski K., Francuski model rehabilitacji zasobów mieszkaniowych. Propozycja zastosowania w Polsce, „Sprawy Mieszkaniowe” 1994, nr 4.pl_PL
dc.referencesSkalski K., Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000–2006. Studium przypadków, Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesSkiba J., Rewaloryzacja zespołów mieszkaniowych Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.pl_PL
dc.referencesTopczewska T., Siemiński W., Urban revitalisation in Poland, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777).pl_PL
dc.referencesWarzywoda‑Kruszyńska W., Jankowski B., Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Domański B., Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, tom XIII, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Ptaszycka‑Jackowska D., Rębowska A., Geissler A., Rewitalizacja, re‑habilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, tom IX, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesZuziak Z., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków 1998.pl_PL
dc.contributor.authorEmailaj20223@sgh.waw.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.49.02
dc.relation.volume49pl_PL
dc.subject.jelH76
dc.subject.jelR38
dc.subject.jelR58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record