Show simple item record

dc.contributor.authorCysek‑Pawlak, Monika Maria
dc.date.accessioned2018-06-22T13:53:44Z
dc.date.available2018-06-22T13:53:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25163
dc.description.abstractWith the polish government having announced its intention of giving greater support for the regeneration of urban spaces in Lodz, the city has obtained an opportunity to carry out a large‑scale renewal in its central area.The construction of the adopted area regeneration program is confronted with local conditions. The article aims to identify flaws in the project and specify any activities that may be necessary to execute the complex process of urban renewal.The research rests on the desk‑research for the analysis of legal acts and documents concerning urban regeneration. Another important element is the juxtaposition of the strategy in Lodz with the so‑called good practices in the country and abroad.Renewal, as defined by the Urban Renewal Act, is a manifold process. Thus, a stronger partnership between private and public‑owned investors is vital to re‑establishing the proper urban structure in its spatial, social and economic aspects. Social participation activities included in the program may prove insufficient; it is recommended that new projects to complement the program be introduced.The program gives Lodz a unique chance to renovate the city center. To that end, Lodz should take advantage of the opportunities which the current legislation and European funds provide.en_GB
dc.description.abstractWraz z ogłoszeniem przez rząd polski nasilonych działań w obszarze zdegradowanych przestrzeni miejskich Łódź zyskała szansę na szeroko zakrojoną odnowę centralnych terenów śródmieścia. Rewitalizacja obszarowa jako program publiczny zakłada działania głównie o charakterze społecznym, a w swoim zakresie wpisuje się w zastaną strukturę własnościową. Ponadto wyzwaniem staje się dopasowanie wdrażanego projektu w nowe uwarunkowania prawne w skali całego kraju, takie jak chociażby ustawa o rewitalizacji.Artykuł przybliża konstrukcję przyjętego programu rewitalizacji obszarowej w Łodzi, konfrontując go z determinującymi ten proces uwarunkowaniami. Celem pracy jest identyfikacja możliwych dysfunkcji omawianego programu i określenie ewentualnych działań uzupełniających, niezbędnych do realizacji złożonego procesu odnowy zdegradowanych obszarów śródmiejskich. Badania wykorzystują metodę desk‑research w zakresie problematyki rewitalizacji. Ważne jest również zestawienie założeń projektu w Łodzi z tzw. dobrymi praktykami z kraju i z zagranicy. Przeprowadzone badania wskazują na ryzyko dysonansu funkcjonalnego programu rewitalizacji obszarowej, związanego z niewystarczającym zaangażowaniem podmiotu prywatnego. Rewitalizacja, według definicji z nowo przyjętej ustawy jej dotyczącej, to proces wieloaspektowy. Niezwykle istotne wydaje się zatem partnerstwo publiczno‑prywatne, działające w celu przywrócenia prawidłowej struktury miejskiej, zarówno w kontekście przestrzennym, społecznym, jak i ekonomicznym. Realizowane w ramach projektu działania o charakterze partycypacji społecznej mogą więc okazać się niewystarczające. W świetle przeprowadzonych analiz wartościowe staje się podjęcie dodatkowych działań uzupełniających program rewitalizacji obszarowej.Omawiany projekt stanowi dla Łodzi niezwykłą szansę odnowy śródmiejskich terenów. Niemniej jednak należy zadbać o wykorzystanie w jego realizacji szerokiego wachlarza możliwości stwarzanych przez obowiązujące ustawodawstwo i fundusze europejskie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4
dc.subjecturban renewalen_GB
dc.subjectLodzen_GB
dc.subjectcity centeren_GB
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectcentrum miastapl_PL
dc.titleRewitalizacja obszarowa centrum Łodzi, konstrukcja programu a uwarunkowania procesupl_PL
dc.title.alternativeThe Lodz Center Renewal Program, its Construction and Determinantsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[7]-22
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAlexander Ch., Język wzorców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesBillert A., Polityka rozwoju i rewitalizacja miast w Polsce, na tle standardów unijnych w zakresie planowania, http://www.urbanistyka.info/content/polityka‑rozwoju‑i‑rewitalizacja‑miast‑w-polsce‑na‑tle‑standard%C3%B3w‑unijnych‑w‑zakresie‑planow (dostęp: 6.07.2017).pl_PL
dc.referencesBoryczka E., Rewitalizacja miast, [w:] Z. Przygodzki (red.), Eko#Miasto Zarządzanie: Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesCysek M., De la ville industrielle à la metropole stratégie, renouvellement de l’image et valorisation du patrimoine: le cas de Lille et de Łódź, rozprawa doktorska, promotor K. Pawłowski, D. Paris, P. Louguet, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesGeppert A., Doświadczenia z rewitalizacji miast francuskich, Konferencja TUP, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesKowalska E., Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji, [w:] A. Noworól (red.), Wybrane aspekty obszarowego ujęcia rewitalizacji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Moterski F., Wykorzystanie materialnego dziedzictwa poprzemysłowego w procesie rewitalizacji na przykładzie Łodzi, [w:] A Noworól. (red.), Wybrane aspekty obszarowego ujęcia rewitalizacji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesMateriał roboczy, na podstawie którego będzie przygotowany ostateczny projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2020+, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesMuzioł‑Węcławowicz A., Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, tom IV, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesNarodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia, MIiR, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesOpis przedmiotu zamówienia. Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi (projekty 1–8), Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesPopławska I., Architektura mieszkaniowa w Łodzi w XIX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesStefański K., Atlas architektury dawnej Łodzi do 1939, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesStrategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, Uchwała nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej, MIiR, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesUchwała nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesUstawa nr 2003–710; NOR: VILX0300056L, Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 2003.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777).pl_PL
dc.referencesZałożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Urbanistyczny aspekt rewitalizacji, [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Jarczewski W., Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmonika.cysek@p.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.49.01
dc.relation.volume49pl_PL
dc.subject.jelR0
dc.subject.jelR3
dc.subject.jelR5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record