Show simple item record

dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.contributor.editorJażdżewska, Iwona
dc.date.accessioned2018-06-13T09:37:29Z
dc.date.available2018-06-13T09:37:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationJażdżewska I. 2010, Sakralizacja przestrzeni osiedli blokowych przykład Łodzi i Sankt Petersburga, w: I. Jażdżewska (red.) Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego s. 151-169pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-534-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25100
dc.description.abstractWobec stwierdzenia trudności, a niekiedy represji w stosunku do Kościołów różnych wyznań o kresie komunistycznym, warto zadać pytanie – jak wyglądała sakralizacja miast i osiedli blokowych w państwach bloku socjalistycznego? Badania takie można podjąć w ujęciu przestrzennym i czasowym. Powinny one uwzględniać warunki polityczne, prawne, morfologii miasta, kształtu architektonicznego nowych obiektów kultu religijnego, podziału administracyjnego różnych wyznań. Studia przypadku poszczególnych osiedli, miast, regionów pozwolą na sformułowanie szerszych wniosków. W pracy skupiono uwagę na sakralizacji sensu stricto na przykładzie Kościoła katolickiego w Polsce, w której – jak wspomniano – proces ten rozpoczął się najwcześniej w porównaniu z innymi państwami tzw. demokracji ludowej. Jako przykład tego procesu wskazano kilka osiedli w Łodzi. Na przykładzie Kościoła prawosławnego na jednym z osiedli w St. Petersburgu starano się wykazać, że proces ten jest w Rosji opóźnionypl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofOsiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast : XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście;
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectprzestrzeń sakralnapl_PL
dc.subjectsacral spacepl_PL
dc.subjectosiedla blokowepl_PL
dc.subjectRosjapl_PL
dc.subjectRussiapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.titleSakralizacja przestrzeni osiedli blokowych przykład Łodzi i Sankt Petersburgapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderIwona Jażdżewskapl_PL
dc.page.number151-169pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGryz R. 2007, Pozwolić czy nie? Władze PRL wobec budownictwa katolickich obiektów sa-kralnych w latach 1971–1980, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., Nau I., 2000, Przestrzeń sakralna Łodzi w latach 1945–1999, [w:] I. Jaż-dżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej prze-miany, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 129–138pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2000, Zmiany administracyjne kościoła katolickiego po roku 1989, [w:] I. Jaż-dżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej prze-miany, cz. II, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 325–334.pl_PL
dc.referencesOtto M., 2011, Polityczne i ideologiczne uwarunkowania budownictwa kościelnego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. na przykładzie Poznania, [w:] Ideologia i pro-paganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej, IPN, Szczecinpl_PL
dc.referencesMatlovič R., 2000, Sakralizacja – cząstkowy proces transformacji przestrzeni miejskiej miasta postkomunistycznego na przykładzie Preszowa, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postso-cjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście ŁTN, Łódź, s. 121–128.pl_PL
dc.referencesMatlovič R., Ira V., Sýkora L., Szczyrba Z., 2001, Procesy transformacyjne struktury prze-strzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Preszowa), [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, cz. II, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 243–252.pl_PL
dc.referencesMisztal H., 1997, Polskie prawo wyznaniowe, RW KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesPirveli M., 2000, Podstawy teoretyczne urbanistyki socrealizmu, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Kon-wersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 13–16.pl_PL
dc.referencesSkworc W., 1994–1995, Zarys historii budownictwa sakralnego w diecezji katowickiej w la-tach 1930–1990, Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne, nr 27/28, s. 81–112.pl_PL
dc.referencesWróbel R., 2005, Nowe kościoły w diecezji łódzkiej 1945–1989. Uwarunkowania i klasyfika-cja rzymskokatolickiej architektury sakralnej, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.jazdzewska@uni.lodz.plpl_PL
dc.date.defence2010


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska