Show simple item record

dc.contributor.authorJeziorska-Biel, Pamela
dc.date.accessioned2018-06-12T14:01:07Z
dc.date.available2018-06-12T14:01:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25092
dc.description.abstractThe purpose of this article is to present some of the results of research on the implementation of Rural Renewal Programme in the municipality of Nowosolna in the Lodzkie Voivodeship (the most active unit in the Rural Renewal Programme activities during the SPO 2004–2006), simultaneously showing the possibilities and effects of applying the monographic approach to this type of research. The fragment of the research results quoted by the author concerns the discussion of the functions of Rural Renewal projects for the development of the local community of the studied community.en_GB
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie części wyników badań dotyczących realizacji projektów „Odnowy Wsi w gminie Nowosolna w województwie łódzkim” (jednostki najaktywniejszej w działaniach Odnowy Wsi w czasie realizowania SPO 2004–20062) z jednoczesnym pokazaniem możliwości, ale i efektów zastosowania podejścia monograficznego do tego typu badań. Przywołany przez autorkę fragment wyników badań dotyczy omówienia funkcji projektów „Odnowy Wsi” na rzecz rozwoju społeczności lokalnej badanej gminy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;63
dc.subjectRural Renewal Programmeen_GB
dc.subjectmonographic approachen_GB
dc.subjectfunctionsen_GB
dc.subjectodnowa wsipl_PL
dc.subjectpodejście monograficznepl_PL
dc.subjectfunkcjepl_PL
dc.titlePodejście monograficzne w badaniach nad odnową wsipl_PL
dc.title.alternativeMonographical Approach in Research on Rural Renewal Programmeen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number93-103
dc.contributor.authorAffiliationDr, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBertrand A. L., Wierzbicki Z. T. (1970). Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesBujak F. (1902). Maszkienice, wieś powiatu brzeskiego, [w:] tenże, Limanowa, miasteczko powiatowe w Zachodniej Galicji. Stan społeczny i gospodarczy. Gebethner i Spółka, Kraków.pl_PL
dc.referencesBukraba-Rylska I. (2008). Socjologia wsi polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChałasiński J. (1935). Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia” na Górnym Śląsku. Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorlach K. (2004). Socjologia obszarów wiejskich. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIdziak W. (2004). O odnowie wsi. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJuszczyk S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesKaleta A. (2007). Odnowa wsi z perspektywy historycznej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa Wsi w integrującej się Europie. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLutyński J. (1968). Antropologiczna monografia terenowa i badanie społeczno-kulturowych przeobrażeń w Polsce współczesnej, „Przegląd Socjologiczny”, T. XV (2).pl_PL
dc.referencesMerton R. K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMoroń D. (red.) (2009). Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNowak S. (1965). Metody badań socjologicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowska I. (1987). Wywiad swobodny ze standaryzowaną liczbą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny”, T. XXX.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowska I., Zygmanowski P. (1995). Badania monograficzne w środowisku wiejskim – historia i teraźniejszość, [w:] P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesPutnam R. D. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPutnam R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurlejska B. (1998). Monografia pedagogiczna i studium przypadku, [w:] S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków.pl_PL
dc.referencesWilczyński R. (2000). Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpamela.jeziorska@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.63.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record