Show simple item record

dc.contributor.authorKołomycew, Anna
dc.date.accessioned2018-06-12T14:01:07Z
dc.date.available2018-06-12T14:01:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25091
dc.description.abstractThe aim of the article is to describe the processes of local communities mobilization in the face of (small) schools liquidation in the rural areas. The author focuses on those cases of local activism which resulted in the formalization of undertaken activities and the establishment of local associations willing to lead local schools. The article presents determinants of social mobilization processes, pointing to the important role of local authorities (executive bodies) and teachers perceived as leaders of local activism. Based on the results of qualitative research conducted in selected rural municipalities in Poland, the author identifies three models of local activism leading to the creation of local (grassroots) associations that act as school governing bodies. Two of the identified models of activism are of a cooperative nature, based on the co-action of local authorities and the local community. While third one is non-cooperative. In this case, the mobilization of the local community and the formation of the association resulted from the lack of community acceptance for the decision of the municipality related to schools liquidation. Theoretical frameworks of the article are based on the concept of local governance, assuming the active participation of nonpublic actors in the process of public tasks implementation. The author also refers to the concept of public participation and presents selected definitions of social activity. The article is based on empirical research conducted in the form of semi-structured interviews and available statistical data (GUS). The author used the following methods: the literature review method and elements of the comparative and systemic methods.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest opis procesów aktywizacji społeczności lokalnej w obliczu likwidacji szkół na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których efektem była formalizacja działań i powołanie stowarzyszeń prowadzących szkoły. Autorka koncentruje się na uwarunkowaniach procesów aktywizacji społecznej, wskazując na istotną rolę władz lokalnych (organów wykonawczych) oraz nauczycieli, jako liderów lokalnej mobilizacji. Bazując na wynikach badań jakościowych prowadzonych w wybranych gminach wiejskich, wskazuje na trzy modele aktywizacji prowadzącej do powstania oddolnych stowarzyszeń prowadzących szkoły. Dwa ze zidentyfikowanych rozwiązań mają charakter kooperatywny, oparty na współpracy władz lokalnych i społeczności lokalnej. Jeden zaś niekooperatywny, w przypadku którego władze gminy nie wspierały społeczności lokalnych w tworzeniu oddolnych stowarzyszeń, które podjęłyby się prowadzenia szkół. W tym przypadku aktywizacja społeczności lokalnej i powstanie stowarzyszenia były rezultatem braku akceptacji społeczności dla decyzji władz gminy. Ramy teoretyczne artykułu wyznacza koncepcja współrządzenia na poziomie lokalnym (local governance), zakładająca aktywny udział podmiotów niepublicznych w procesach realizacji zadań publicznych. Ponadto autorka dokonuje przeglądu definicji aktywności społecznej i partycypacji publicznej. W artykule wykorzystane zostały wyniki z badań empirycznych prowadzonych w formie wywiadów półustrukturyzowanych wśród 60 interesariuszy lokalnej polityki oświatowej oraz danych zastanych (GUS). W badaniu wykorzystano takie metody jak analiza literatury przedmiotu oraz metoda porównawcza.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt pt. „Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityki publicznej. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji sieci szkół”, nr 2015/19/D/HS5/03153, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 10.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;63
dc.subjectsocial mobilizationen_GB
dc.subjectpublic participationen_GB
dc.subjectlocal governanceen_GB
dc.subjecteducation policyen_GB
dc.subjectsmall schoolsen_GB
dc.subjectaktywizacja społecznapl_PL
dc.subjectpartycypacja publicznapl_PL
dc.subjectwspółrządzenie na poziomie lokalnympl_PL
dc.subjectpolityka oświatowapl_PL
dc.subjectmałe szkołypl_PL
dc.titleAktywizacja społeczności lokalnych w obliczu likwidacji szkół wiejskichpl_PL
dc.title.alternativeActivism of Local Communities in the Face of Rural Schools Liquidationen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number75-91
dc.contributor.authorAffiliationDr, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski, al. Mjra W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBajerski A., Błaszczyk A. (2015). Likwidacja szkół podstawowych na wsi: perspektywa władz lokalnych, nauczycieli, rodziców, uczniów i pozostałych mieszkańców, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 21 (2), s. 81–105.pl_PL
dc.referencesBednarek-Szczepańska M. (2013). Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne, „Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 13, s. 21.pl_PL
dc.referencesBober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. MSAP, Kraków, s. 35.pl_PL
dc.referencesCBOS (2016). Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich. CBOS, Komunikat z badań, nr 13/2016, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCiepielewska-Kowalik A. (2016). Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej, Instytut Spraw Publicznych PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDenters B. (2011). Local governance, [w:] M. Bevir (ed.), The Sage Handbook of Governance. Sage Publications Ltd., London, Thousand Oaks, New Dehli, s. 314– 315.pl_PL
dc.referencesDługosz P., Niezgoda M. (2011). Nierówności edukacyjne wśród młodzieży Małopolski i Podkarpacia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 44–45.pl_PL
dc.referencesDziemianowicz-Bąk A., Dzierzgowski J. (2014). Likwidacja szkół podstawowych oraz przekazywanie stowarzyszeniom. Kontekst, proces i skutki przemian edukacyjnych w społecznościach lokalnych na podstawie analizy studiów przypadku, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGąsior-Niemiec A., Kołomycew A. (2013). Nowe modele rządzenia – wyzwania dla Polski Wschodniej. Ograniczenia sieciowych i partnerskich podejść do zarządzania rozwojem lokalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego), „Zeszyty Naukowe WSEI”, Seria: Ekonomia, nr 6 (1), s. 57–59.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J. (2012). Partycypacja publiczna w dużych miastach, [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 236–241, 242.pl_PL
dc.referencesHerbst M. (2008). Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] M. Halamska, Wiejskie organizacje pozarządowe. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 23–24.pl_PL
dc.referencesHerczyński J., Sobotka A. (2014). Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007–2012. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesInstytut Spraw Publicznych (2013). Czekając na likwidację, http://www.isp.org.pl/blog,884,152.html [dostęp 23.04.2018].pl_PL
dc.referencesJakubowski M. (2006). Małe Szkoły – lepsze niż inne, http://fio.org.pl/index.php?option=com_c o n t e n t v i e w = a r t i c l e i d = 1 5 3 : m a l e - s z k o l y - l e p s z e - n i z - i n n e c a t i d = 1 2 0 : o-szkolachItemid=100030 [dostęp 15.12.2017].pl_PL
dc.referencesKaczyńska A. (2017). Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin. Czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych. CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKloc K. (2012). Konflikty w procesie racjonalizacji sieci szkół, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołomycew A. (2014). Organizacje społeczne w strukturze partnerstw międzysektorowych w województwie podkarpackim. Profesjonalizacja i formalizacja jako konsekwencja zmian sektora społecznego, [w:] A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), Partnerstwa w sferze publicznej. Wydawnictwo Scholar, Warszawa, s. 137–151.pl_PL
dc.referencesKołomycew A., Kotarba B. (2017). Leadership style, political interest and rationality of municipal executive bodies in the implementation of public policies: the case of Poland, “Challengesof the Future”, no. 3 (2), s. 121–136.pl_PL
dc.referencesKopeć E. (2013). Postulaty dotyczące rodzicielskiej aktywności w ratowaniu małych szkół, [w:] A. Piasecki (red.), Lider społeczny w XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 366–370.pl_PL
dc.referencesKotarba B. (2013). Liderzy społeczni w gminie wiejskiej, [w:] A. Piasecki (red.), Lider społeczny w XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków, s. 346–351.pl_PL
dc.referencesKozińska-Bałdyga A. (2015). Zalety i wady innych niż JST organów prowadzących szkoły na terenie gminy, [w:] E. Tołwińska-Królikowska (red.), Mała szkoła – problem czy szansa. Poradnik dla samorządowców. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurzyna-Chmiel D. (2012). Główne formy współdziałania samorządu terytorialnego w wykonywaniu oświatowych zadań publicznych, [w:] B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurzyna-Chmiel D. (2013). Oświata jako zadanie publiczne. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLipka-Szostak K. (2015). Szkoły prowadzone przez organy niepubliczne jako trwały element gminnej oświaty, [w:] E. Tołwińska-Królikowska (red.), Mała szkoła – problem czy szansa? Poradnik dla samorządowców. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMajewska K. (2015). Przekazanie szkoły innemu organowi prowadzącemu – regulacje prawne, [w:] E. Tołwińska-Królikowska (red.), Mała szkoła – problem czy szansa? Poradnik dlasamorządowców. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, s. 28–34.pl_PL
dc.referencesMarek J. (2007). Lokalizacja, wielkość i sposób zarządzania szkołą a wyniki egzaminów zewnętrznych, „Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ekonomiczne oraz geopolityczne uwarunkowania zróżnicowania wyników egzaminów”, nr 11, s. 7–12.pl_PL
dc.referencesMarzec-Holka K. (2015). Peryferie edukacyjne szkół wiejskich w warunkach niżu demograficznego, „Pedagogika Społeczna”, nr 3 (57), s. 149–150.pl_PL
dc.referencesMichels A., De Graaf L. (2010). Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy, “Local Government Studies”, vol. 36 (4), s. 481–482.pl_PL
dc.referencesNIK (2015). Wykonanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Informacja o wynikach kontroli. KNO-4101-007-00/2014 Nr ewid. 49/2015/P/14/027/KNO, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOdpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra na interpelację nr 20537 w sprawie zapewnienia władzom samorządowym większej swobody decyzyjnej w zakresie przekazywania prowadzenia szkół podmiotom prywatnym. Sejm VII Kadencja. Archiwum, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7EDAFFCD [dostęp 15.12.2017].pl_PL
dc.referencesOstrom E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy and development, “World Development”, vol. 24, issue 6, s. 1078–1079.pl_PL
dc.referencesPawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A. (2014). Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich. Studium przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim. Wydawnictwo Scholar, Warszawa, s. 22, 167–168.pl_PL
dc.referencesProvan K. G., Milward H. B. (2001). Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks, “Public Administration Review”, no. 61 (4), s. 417.pl_PL
dc.referencesPsyk-Piotrowska E. (2011). Aktywizacja i rozwój lokalny jako program i metoda działania na rzecz zmian, „Acta Universitatis Lodziensis ”, Folia Sociologica, nr 37, s. 149.pl_PL
dc.referencesRajca L. (2012). Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach 1997–2010, Europejskie Centrum Edukacyjne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRhodes R. A. W. (1999). Control and Power in Central-Local Relations. Aldershot, Ashgate.pl_PL
dc.referencesRootes C. A. (1990). Theory of Social Movements: Theory for Social Movements, “Philosophy and Social Action”, vol. 16 (4), s. 5–7.pl_PL
dc.referencesSadura P., Murawska K., Włodarczyk Z. (2017). Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania – pełna wersja, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmak M., Walczak D. (2015). Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSørensen E., Torfing J. (2009). Making governance networks effective and democratic through metagovernance, “Public Administration”, vol. 87 (2), s. 239.pl_PL
dc.referencesStowarzyszenie rozwoju wsi w sieci, http://srw.fio.org.pl/o-projektach/stowarzyszenia-rozwoju-wsi-w-sieci [dostęp 20.11.2017].pl_PL
dc.referencesSześciło D. (2015). Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1 (31), s. 14–19, doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.02.pl_PL
dc.referencesTołwińska-Królikowska E. (2011). Wiejska szkoła ośrodkiem rozwoju (20 czerwca 2011), http://fio.org.pl/index.php?option=com_contentview=articleid=1327:wiejska-szkola-osodkiem-rozwojucatid=120:o-szkolachItemid=100030 [dostęp 20.11.2017].pl_PL
dc.referencesTovey H. (2007). Environmentalism in Ireland: Movement and Activists. Institute of Public Administration, Colour Books Ltd., Dublin.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2009 r., nr 56, poz. 458 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUzasadnienie (2009). Projekt o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Druk 2369, 24 lipca 2009, s. 2.pl_PL
dc.referencesWiłkomirska A., Putkiewicz E. (2004). Szkoły publiczne i niepubliczne – porównanie środowisk edukacyjnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiśniewska-Paź B. (2005). Tendencje prywatyzacyjne w obszarze edukacji w wybranych krajach Europy, „Kultura i Edukacja”, nr 3, s. 7–21.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E, Podgórniak-Krzykacz A., Dolewka Z., Wojciechowski M. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce. Raport. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Diagnoz i Analiz Społecznych IDAS, Łódź.pl_PL
dc.referencesZajda K. (2011). Czym jest kapitał społeczny mieszkańców polskiej wsi, jak go mierzyć i czy warto inwestować w jego wzmocnienie?, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica, nr 37, s. 182.pl_PL
dc.referencesZbróg Z. (2010). Dynamika rozwoju niepublicznych szkół podstawowych, „Forum Oświatowe”, nr 2 (43), s. 143–159.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna_kolomycew@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.63.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record