Show simple item record

dc.contributor.authorGwara, Ewelina Ewa
dc.date.accessioned2018-06-12T14:01:06Z
dc.date.available2018-06-12T14:01:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25089
dc.description.abstractThe article discusses the issue of relations between non-governmental organizations and representatives of local self-government units (LGUs). The theoretical part presents selected new concepts of territorial self-government management and the project Model of Cooperation which sets out the framework for cooperation between representatives of the social and public sectors. The aim of the article was to present the relationship between representatives of non-governmental organizations and representatives of local authorities in selected communes in the Mazovian voivodeship. The first part of the analysis presents the actual state of cross-sectoral cooperation (based on own research carried out in 2016–2017, on a sample of 9 respondents, using semi-structured interviews techniques). In the thesis there is also discussed the issue of knowledge acquired by the stakeholders of the principles contained in the publication of the Model of Cooperation. The final part presents the barriers that stand in the way of this cooperation.en_GB
dc.description.abstractW artykule poruszono kwestię relacji organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych (JST). W części teoretycznej zaprezentowano wybrane nowe koncepcje zarządzania samorządami terytorialnymi oraz założenia projektu pt. Model współpracy, w którym określono ramy współpracy między przedstawicielami sektora społecznego i publicznego. Celem artykułu jest ukazanie, jak wyglądają relacje pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych i przedstawicielami władz lokalnych w wybranych gminach wiejskich województwa mazowieckiego. W pierwszej jego części (na podstawie badań własnych zrealizowanych w latach 2016–2017, na próbie 9 respondentów, za pomocą techniki wywiadu częściowo ustrukturyzowanego) przedstawiono faktyczny stan współpracy międzysektorowej. Omówione zostało także zagadnienie znajomości przez zainteresowane podmioty zasad Modelu Współpracy. W końcowej części zaprezentowano bariery stojące na drodze tej współpracy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;63
dc.subjectpublic managementen_GB
dc.subjectlocal governanceen_GB
dc.subjectmodel of cooperationen_GB
dc.subjectcooperation between the social and public sectors in rural areasen_GB
dc.subjectzarządzanie publicznepl_PL
dc.subjectlocal governancepl_PL
dc.subjectModel Współpracypl_PL
dc.subjectwspółpraca sektora społecznego i publicznego na wsipl_PL
dc.titleSpecyfika relacji NGO–Samorząd na terenach wiejskich województwa mazowieckiego (w świetle badań własnych)pl_PL
dc.title.alternativeSpecificity of NGO Relations – The Local Government on Rural Areas of Masovian Voivodeship (Considering own Research)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number45-58
dc.contributor.authorAffiliationMgr, doktorantka, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAdamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBednarek-Szczepańska M. (2013). Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 13.pl_PL
dc.referencesCzaputowicz J. (2008). Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, [w:] J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyż-Gwiazda E. (2013). Organizacje pozarządowe i ich znaczenie w kształtowaniu sprawnie działającej administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne”, nr 141, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesDobranowska-Wittels M. (2008). Co na wsi działa?, gazeta.ngo.pl, 03 (51), http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/353599.html [dostęp 30.10.2017].pl_PL
dc.referencesDutkiewicz M., Makowski G. (2011). Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i rekomendacje, MPiPS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrieske K. W., Pawłowska K. (2011). Obywatelska partycypacja: migotanie idei, [w:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzebyk M., Filip P. (2012). Rola zarządzania w funkcjonowaniu samorządu gminnego, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, z. 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesGumkowska M., Wygnański J. (2005). III sektor a inne sektory, [w:] A. Gałązka (red.), Elementarz III sektora. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerbst J. (2008). Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans czterech lat. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttps://www.civitas.edu.pl [dostęp 8.12.2017].pl_PL
dc.referencesIzdebski H. (2007). Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1, Kraków, s. 7–20.pl_PL
dc.referencesIzdebski H. (2012). Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw. LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJessop B. (2007). Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2.pl_PL
dc.referencesJohn P. (2001). Local Governance in Western Europe. Sage, London.pl_PL
dc.referencesKooiman J. (2003). Governing as Governance. Sage, London.pl_PL
dc.referencesKulesza M., Sześciło D. (2013). Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne. LEX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeś E. (red.) (2010). Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami non profit w wybranych państwach Unii Europejskiej. Ekspertyza. Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E. (2011). Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesModel współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych (2012). Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawłowska A. (2016). Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 3 (14), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesPlichta J. (2009). Zadania i funkcje organizacji pozarządowych w realizacji koncepcji dobrego rządzenia. Wydawnictwo L Techtrading Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzewłocka J. (2011). Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w 2009 roku. Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzywojska J. (2014). Nowe zarządzanie i governance w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStoker G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions, “International Social Science Journal”, vol. 155, s. 17–28.pl_PL
dc.referencesStoker G. (2003). Transforming local governance: from Thatcherism to New Labour. Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK,pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909).pl_PL
dc.referencesWaszak Ł., Masłowski P. (red.) (2012). Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilkin J. (2013). Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych – zagadnienia metodologiczne, [w:] J. Wilkin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E. (2010). Interpretacja pojęcia „rządzenie publiczne”, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica, nr 245.pl_PL
dc.referencesZajda K. (2011). Nowe formy kapitału społecznego wsi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZajda K. (2015). Wieś jako terytorium innowacyjne, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3 (168), s. 7–20.pl_PL
dc.referencesZajda K. (2017a). Non-governmental organizations collaboration with local entities and their potential for implementing social innovations, „Acta Innovations”, nr 24, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, s. 14–21.pl_PL
dc.referencesZajda K. (2017b). Innowacje społeczne. Wymagają współpracy JST z NGO i mieszkańcami. Servis Samorządowy PAP, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/171568/Innowacje-spoleczne--Wymagaja-wspolpracy-jst-z-ngo-i-mieszkancami [dostęp 30.10.2017].pl_PL
dc.referencesZajda K., Kretek-Kamińska A. (2014). Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZybała A. (2012). Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewelina.gwara@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.63.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record