Show simple item record

dc.contributor.authorGabryelak, Ewa
dc.date.accessioned2018-06-12T14:01:05Z
dc.date.available2018-06-12T14:01:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25086
dc.description.abstractThe reasons for applying for European Union funds, methods and strategies for implementing educational projects and the types of effects of these initiatives are presented basing on the case study 6 rural municipalities from the Lodzkie Region. The interviews with experts and analysis of documentation of 55 projects led to classification of similarities and differences in the attitude of the municipal authorities and educational staff to implement actions aimed at educational opportunities of children and youth. The types of effects of educational projects implemented in the examined rural communes were presented. The article also includes practical recommendations.en_GB
dc.description.abstractNa przykładzie case study sześciu gmin wiejskich z województwa łódzkiego zaprezentowano powody aplikowania o fundusze Unii Europejskiej, sposoby i strategie realizacji projektów edukacyjnych oraz typy efektów tych inicjatyw. W oparciu o przeprowadzone wywiady swobodne z ekspertami oraz analizę dokumentacji 55 zrealizowanych projektów przedstawiono podobieństwa i różnice w podejściu władz gmin i pracowników placówek oświatowych do wdrażania działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Przedstawiono typy efektów projektów edukacyjnych zrealizowanych w badanych gminach wiejskich. Artykuł obejmuje także rekomendacje praktyczne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;63
dc.subjecteducational opportunitiesen_GB
dc.subjectrural areasen_GB
dc.subjectEU funded projectsen_GB
dc.subjecteffects of educational projectsen_GB
dc.subjectszanse edukacyjnepl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.subjectprojekty unijnepl_PL
dc.subjectefekty projektów edukacyjnychpl_PL
dc.titleProjekty edukacyjne współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej zrealizowane na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Studium sześciu gmin – powody aplikowania i efekty zrealizowanych inicjatywpl_PL
dc.title.alternativeEducational Projects Co-Financed by the European Union Implemented in the Rural Areas of Lodzkie Region. Case Study of 6 Municipalities – Reasons for Applying and Effects of Carried out Initiativesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number141-152
dc.contributor.authorAffiliationDr, Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAnsalone G. (2006). Programming Students for Academic Success: The PLS an Alternative to Traditional Tracking, “Educational Research Quarterly”, 29 (3).pl_PL
dc.referencesAnsalone G. (2009). Exploring unequal achievement in the schools. The social construction of failure. Lexington Books, Lanham, Plymouth.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (1986). The Forms of Social Capital, [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press, New York, s. 241–258.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Passeron J. C. (2006). Reprodukcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesColeman J. (1961). The Adolescent Society, “The School Review”, 71 (3).pl_PL
dc.referencesColeman J. (1966). Equality of Educational Opportunity. US Government Printing Office, Washington, DC.pl_PL
dc.referencesDolata R. (2008). Szkoła – segregacje – nierówności. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFederowicz M. (2011). Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGabryelak E. (2016). Fundusze Unii Europejskiej jako instrument poprawy sytuacji edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa łódzkiego (niepubl. praca doktorska).pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2010). Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerbst M. (2012). Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHernik K., Solon-Lipiński M., Stasiowski J. (2012). Kapitał społeczny szkoły: budowanie i wykorzystywanie, „Polityka Społeczna”, nr 1, s. 5–9.pl_PL
dc.referencesInstytut Badań Edukacyjnych (2012). Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian. Warszawa.pl_PL
dc.referencesJencks C. (1993). Rethinking social Policy: Race, poverty, and the underclass. Harper Perennial, New York.pl_PL
dc.referencesJencks C., Phillips M. (1990). The social consequences of growing up in poor neighborhood, [w:] Inner-city poverty in the United States. National Academy Press, Washington, DC.pl_PL
dc.referencesJencks C., Phillips M. (1998). The Black-White Test Score Gap. Brookings Institution Press, Washington, DC.pl_PL
dc.referencesKłodziński M. (2006). Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz G. (2012). Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesRosner A., Stanny M. (2014). Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosner A., Stanny M. (2016). Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich. Etap II. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkórska P., Świst K. (2014). Wielkość efektu płci w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych wskaźnikach osiągnięć ucznia, [w:] Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe wyzwania. XX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Polskie Towarzystwo Diagnozy Edukacyjnej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSkórska P., Świst K., Szaleniec H. (2014). Konsekwencje błędnego określenia rodzaju zadania testowego, „Edukacja”, 2 (127), s. 67–84.pl_PL
dc.referencesStanny M., Drygas M. (2010). Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzafraniec K. (2011). Młodzi 2011. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (2004). Socjologia. Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesWilkin J. (2004). Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2.pl_PL
dc.referencesTraktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (1957). Art. 2, Dz. Urz. UE 2006, C 321E.pl_PL
dc.referencesUstawa o systemie oświaty (1991). Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425.pl_PL
dc.referencesProgram Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 (2014).pl_PL
dc.referencesSzczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 (2013).pl_PL
dc.referenceswww.mapadotacji.gov.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailewa.gabryelak@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.63.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record