Show simple item record

dc.contributor.authorJeziorny, Dariusz
dc.date.accessioned2018-05-18T14:06:18Z
dc.date.available2018-05-18T14:06:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24871
dc.description.abstractAustria, Hungary, Czechoslovakia, Romania, the Kingdom of SCS and Poland are the countries referred to as successor states of the Habsburg Monarchy since they were established out of its ruins. This article focuses on how meaningful these Central European states were to Polish diplomacy in 1918–1920, i.e. the period which was decisive in the creation of their independent existence. The aim of the article is to answer the question of how the gradual breakup of the unitary Austria-Hungary in 1918 was perceived by the Polish political elites. It will also examine what stance the government of the independent Polish state adopted towards the new countries that were being formed after the dissolution of the Habsburg Monarchy. All the states which were fully or partially composed of the former Austro-Hungarian territories are considered with the exception of Italy which was already recognised as one of the most important European powers and after its annexation of the Habsburg lands on the Adriatic Sea was even more of a power. The article will also explore whether the emerging countries played any role in the development of Polish foreign policy and if so, how significant this role was. A similar question can be asked in the case of the entire territory of the Danube Region. After the First World War, its political and economic unity was shattered, which could have been used by the nascent Poland while dealing with its weaker partners.en_GB
dc.description.abstractAustria, Węgry, Czechosłowacja, Rumunia i Królestwo SHS, a także Polska to państwa nazywane krajami sukcesyjnymi monarchii habsburskiej, ponieważ powstały na jej gruzach. Artykuł koncentruje się na znaczeniu tych środkowoeuropejskich państw w dyplomacji polskiej w latach 1918–1920, czyli w okresie decydującym dla ich niepodległego bytu. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o to, jak postępujący rozpad Austro-Węgier w roku 1918 był postrzegany przez polskie elity polityczne. W następnej kolejności istotne jest pytanie, jakie było stanowisko rządu niepodległego państwa polskiego wobec państwowości tworzących się po rozpadzie monarchii Habsburgów. Pod uwagę wzięte zostały wszystkie kraje, które w całości lub w znaczącej części zagarnęły tereny austro-węgierskie. Pośród nich wyjątkiem są Włochy. Rzym zaanektował również znaczące tereny habsburskie nad Adriatykiem, ale już wcześniej był uznawany za jedną z ważniejszych stolic europejskich i nowe nabytki jedynie zwiększyły jego potencjał. Istotne jest również zauważenie, czy omawiane państwa odgrywały jakąś rolę w polskiej polityce zagranicznej, a jeśli tak, to jak znaczącą. Podobne pytanie dotyczy całego terytorium Europy naddunajskiej. Jego polityczna i ekonomiczna jedność została zerwana po I wojnie światowej, co mogła wykorzystać rodząca się Rzeczpospolita, mając do czynienia ze słabszymi od siebie potencjalnie partnerami.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2
dc.subjectPolish diplomacyen_GB
dc.subjectAustro-Hungarian successor statesen_GB
dc.subjectDanube Regionen_GB
dc.subjectdyplomacja polskapl_PL
dc.subjectpaństwa sukcesyjne Austro-Węgierpl_PL
dc.subjectobszar naddunajskipl_PL
dc.titlePaństwa sukcesyjne Austro-Węgier w dyplomacji polskiej (1918–1920)pl_PL
dc.title.alternativeThe successor states of the Austro-Hungarian Empire in the Polish diplomacy (1918–1920)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[159]-179
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesAmbasada RP w Berlinie, teczki 26, 49 [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesAmbasada RP w Londynie, teczki 5, 11, 41, 55, 66, 87 [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesAmbasada RP w Paryżu, teczki 9, 11, 27, 36, 223 [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesAttachaty, AII/56 [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesDelegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, teczka 45 [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesKomitet Narodowy Polski, teczki 50, 104 [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Spraw Zagranicznych, teczki 215, 217, 221, 222, 224, 228, 236, 5439, 5442, 6896 [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesPoselstwo RP w Atenach, teczka 415 [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Londyn, Foreign Office 371: 3896, 4373.pl_PL
dc.referencesArchiwum Polityczne Ignacego Paderewskiego, t. II, oprac. W. Stankiewicz, Warszawa 1976; t. V, red. B. Janicka, Warszawa 2001; t. VI, oprac. A.G. Dąbrowski et al., Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesO niepodległą i granice. Komitet Narodowy Polski. Protokoły posiedzeń 1917–1919, oprac. M. Jabłonowski, D. Cisowska-Hydzik, Warszawa–Pułtusk 2007.pl_PL
dc.referencesPolskie dokumenty dyplomatyczne 1919: styczeń–maj, red. S. Dębski, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesPolskie dokumenty dyplomatyczne 1918: listopad–grudzień, red. S. Dębski, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesŚwitalski K., Diariusz 1919–1935, oprac. A. Garlicki, R. Świętek, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesWandycz P., Erazm Piltz a koncepcja polityki środkowoeuropejskiej, [w:] Międzymorze. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX–XX wiek. Studia ofiarowanePiotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1995, s. 215–225.pl_PL
dc.references„Czas” 1918.pl_PL
dc.referencesBułhak H., Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję wojskową w latach 1919–1921, „Dzieje Najnowsze” 1973, R. V, z. 3, s. 7–24.pl_PL
dc.referencesEssen A., Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej w latach 1918–1932, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesEssen A., Polska a Mała Ententa 1920–1934, Warszawa–Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesFest W., Peace or Partition. The Hapsburg Monarchy and British Policy. 1914–1918, London 1978.pl_PL
dc.referencesJeziorny D., Austria kanclerza Karla Rennera (1918–1920) w raportach polskich dyplomatów i wojskowych, [w:] Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku. Polityka – kultura – gospodarka, red. A. Kisztelińska-Węgrzyńska,K.A. Kuczyński, Łódź, 2014, s. 67–83.pl_PL
dc.referencesJeziorny D., German Austria – British Colony? An Episode of the British Policy towards Central Europe in 1919, [w:] The Role of Britain in the Modern World,eds K. Kujawińska-Courtney, R. Machnikowski, Łódź 1999, s. 177–193.pl_PL
dc.referencesJeziorny D., Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii w koncepcjach i praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918–1919), Toruń2002.pl_PL
dc.referencesJeziorny D., Międzynarodowe znaczenie Austrii w okresie rządów Karla Rennera w ocenach dyplomacji polskiej, „Przegląd Zachodni” 2014, R. LXX, nr 2,s. 139–158.pl_PL
dc.referencesJeziorny D., Raporty znad Wełtawy – narodziny Czechosłowacji widziane oczami Cecila Goslinga, [w:] Czechosłowacja w stosunkach międzynarodowych w pierwszej połowie XX w. Studia i szkice, red. A.M. Brzeziński, Warszawa 2003, s. 8–22.pl_PL
dc.referencesKamiński M.K., Konflikt polsko-czeski 1918–1921, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKastory A., Rozbiór Rumunii w 1940 roku, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesLewandowski J., Królestwo Polskie wobec Austro-Węgier 1914–1918, Warszawa–Łódź 1986.pl_PL
dc.referencesLewandowski K., Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosłowacji w latach 1918–1932, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesŁaptos J., Kształtowanie się francuskiej koncepcji konfederacji naddunajskiej w latach 1918–1920, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. PraceHistoryczne” 1991, z. 97, s. 57–78.pl_PL
dc.referencesMajewski P., „Niemcy Sudeccy” 1848–1948. Historia pewnego nacjonalizmu, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMiller D.E., Forging Political Compromise: Antonín Švehla and the Czechoslovak Republican Party. 1918–1933, Pittsburgh 1999.pl_PL
dc.referencesNowinowski S.M., Konstatacje i nadzieje. Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie (1918–1925), Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesNowinowski S.M., Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesNowinowski S.M., Stosunki polsko-czechosłowackie u progu drugiej wojny światowej. Bilans otwarcia, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, Warszawa 2007, s. 12–17.pl_PL
dc.referencesPajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesParafianowicz H., Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918–1933, Białystok 1996.pl_PL
dc.referencesPerman D., The Shaping of Czechoslovak State. Diplomatic History of the Boundaries of Czechoslovakia, 1914–1920, Leiden 1962.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Stosunki polsko-włoskie w latach 1918–1940, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesSpira T., The Sopron (Ödenburg) Plebiscite of December 1921 and the German Nationality Problem, [w:] War and Society in East Central Europe, Vol. VI. Essays on World War I: Total War and Peacemaking. A Case Study on Trianon, edsB.K. Király, P. Pastor, I. Sanders, New York 1982, s. 321–341.pl_PL
dc.referencesStępniak W., Dyplomacja polska na Bałkanach (1918–1926), Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesStolper G., Deutsch-Österreich als Sozial- und Wirtschaftsproblem, Wien 1921.pl_PL
dc.referencesSzklarska-Lohmannowa A., Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918–1925, Wrocław 1967.pl_PL
dc.referencesŚwiętek R., Lodowa ściana. Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego, 1904–1918, Kraków 1998pl_PL
dc.referencesWandycz P., France and her Eastern Allies 1919–1925. French-Czechoslovak-Polish Relations from the Paris Peace Conference, Minneapolis 1962.pl_PL
dc.referencesWeiss E. de, Dispute for Burgenland in 1919, „Journal of Central European Affairs” 1943, vol. III, No. 2, s. 147–166.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildariuszjeziorny@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.02.06
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record