Show simple item record

dc.contributor.authorKostrzewska, Ewelina
dc.date.accessioned2018-05-18T14:06:18Z
dc.date.available2018-05-18T14:06:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24870
dc.description.abstractThe article was prepared on the basis of the „Kronika Rodzinna”, a biweekly published from 1867 in Warsaw. It was addressed to the gentry and intelligentsia, had a literary-social, as well as diary-travel character and often described the so-called feminine issues. During its existence there were program changes. After ideological disputes of the eighties of the 19th century, editors focused on matters related to the household and education. As they followed a moderate mainstream movement of women, the professional education and activity of the latter were promoted by them. In 1899, Countess Cecylia Plater-Zyberk became the chief editor and the publisher of the magazine. She assimilated landowners’, conservative ideals with an intelligent model of an open Catholicism. During an almost one-year of her cadency, the „Kronika Rodzinna” was transformed into a popular „Czasopismo dla Rodzin Katolickich”. The editor herself inaugurated and ended her functions in a series of travel reports. Using such a modern form of journalistic report, she entered the hard-to-reach for women world of media, professional work, as well as of independent fast travels. While bringing to the common denominator the search for female economic schools in Europe, she was reporting on their civilizational condition. In the descriptions saturated with religious axiology, she presented the readers with her own reflections and social contexts of women’s emancipation. In a travel reportage she returned to the Polish ground with an idea of a social solidarity; a reconciliation of women’s aspirations with religion. The social bond was to join in a special way women from the landowners’ elites and peasant villages, while economic schools were to open to them fields of different activities and work. According to the rules of a press reportage, the story of Plater-Zyberk revealed the European reality of the late 19th century in her subjective images seen from the perspective of an aristocrat and the chief-editor of the Catholic „Kronika Rodzinna”. en_GB
dc.description.abstractArtykuł przygotowany został na podstawie „Kroniki Rodzinnej”, dwutygodnika wydawanego od 1867 r. w Warszawie. Adresowany do ziemiaństwa oraz inteligencji miał charakter literacko-społeczny i pamiętnikarsko-podróżniczy, często podejmował sprawy tzw. kwestii kobiecej. W czasie swojego istnienia zachodziły w nim przekształcenia programowe, a po wyciszeniu sporów ideologicznych w latach osiemdziesiątych XIX w. redakcja skupiała uwagę na sprawach domowych i wychowawczych. Płynąc z umiarkowanym nurtem ruchu równouprawnienia kobiet, propagowała ich zawodowe wykształcenie oraz aktywność. W 1899 r. naczelną redaktorką i wydawczynią pisma została Cecylia hr. Plater-Zyberkówna, która w swoich poglądach asymilowała ziemiańskie, zachowawcze ideały z inteligenckim modelem otwartego katolicyzmu. W okresie jej prawie rocznej kadencji „Kronikę Rodzinną” przekształcano w popularne „Czasopismo dla Rodzin Katolickich”. Sama redaktorka zaś zainaugurowała i zamknęła pełnienie swoich funkcji drukowanym w odcinkach reportażem podróżniczym. Taką nowoczesną formą dziennikarskiego sprawozdania wchodziła w trudno dostępny dla kobiet świat mediów, samodzielnych, szybkich podróży i pracy zawodowej. Sprowadzając do wspólnego mianownika poszukiwania w Europie żeńskich szkół gospodarczych, zdawała relację z ich cywilizacyjnej kondycji. W nasyconych religijną aksjologią opisach przedstawiała czytelnikom własne refleksje i społeczne konteksty emancypacji kobiet. W poincie podróżniczej relacji powracała na polski grunt z ideą solidaryzmu społecznego; pogodzenia aspiracji kobiet z religią. Więź społeczna w sposób szczególny łączyć miała kobiety z ziemiańskich elit i chłopskiej wsi, a szkoły gospodarcze otwierać im pola aktywności i pracy. W myśl reguł prasowego reportażu opowieść Plater-Zyberkówny odsłaniała europejską rzeczywistość końca XIX w. w jej subiektywnych obrazach widzianych z perspektywy arystokratki i naczelnej katolickiej „Kroniki Rodzinnej”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2
dc.subjectCatholic magazinesen_GB
dc.subject„Kronika Rodzinna”en_GB
dc.subjectreportageen_GB
dc.subjectCountess Cecylia Plater-Zyberken_GB
dc.subjectthe Kingdom of Poland’s pressen_GB
dc.subjecttravelen_GB
dc.subjecteconomic schoolsen_GB
dc.subjectEuropeen_GB
dc.subjectczasopisma katolickiepl_PL
dc.subject„Kronika Rodzinna”pl_PL
dc.subjectreportażpl_PL
dc.subjectCecylia hr. Plater-Zyberkównapl_PL
dc.subjectprasa Królestwa Polskiegopl_PL
dc.subjectpodróżepl_PL
dc.subjectszkoły gospodarczepl_PL
dc.subjectEuropapl_PL
dc.titleReportaż na koniec wieku. Europejskie podróże gospodarcze Cecylii hr. Plater-Zyberkówny w świetle „Kroniki Rodzinnej” (1899 r.)pl_PL
dc.title.alternativeA reportage at the end of the century. European economic journeys of Countess Cecylia Plater-Zyberk in the light of the „Kronika Rodzinna” (1899)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[139]-157
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polski XIX w.
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesJ. Chudzyńska, Pamiętnik, bez. sygn. [Archiwum Posłanniczek w Konstancinie-Jeziornie]pl_PL
dc.referencesNa stoku gór tyrolskich. Obronny zameczek pod Linzem. (Z wycieczki gospodarczej) napisała C.P.Z., „Kronika Rodzinna” 1899, nr 16, s. 533–536.pl_PL
dc.referencesNa stoku gór tyrolskich. Obronny zameczek pod Linzem. (Z wycieczki gospodarczej) napisała C.P.Z. (Dokończenie), „Kronika Rodzinna” 1899, nr 17, s. 558–560.pl_PL
dc.referencesParyż i jego okolice (Z wycieczki gospodarczej) przez C.P.Z., „Kronika Rodzinna” 1899, nr 13, s. 435–440.pl_PL
dc.referencesTydzień spędzony w Czechach. Napisała C.P.Z., „Kronika Rodzinna” 1899, nr 19, s. 630–632.pl_PL
dc.referencesTydzień spędzony w Czechach napisała C.P.Z. (Dalszy ciąg), „Kronika Rodzinna” 1899, nr 20, s. 659–663.pl_PL
dc.referencesTydzień spędzony w Czechach napisała C.P.Z. (Dalszy ciąg), „Kronika Rodzinna” 1899, nr 22, s. 725–729.pl_PL
dc.referencesTydzień spędzony w Czechach napisała C.P.Z. (Dokończenie), „Kronika Rodzinna” 1899, nr 24, s. 789–793.pl_PL
dc.referencesWrażenia z wycieczki gospodarczej po ks. Poznańskim, Niemczech, Francji, Czechach. Cel podróży – Dobrojewo – Borejowice [właść. Bożejowice], „Kronika Rodzinna” 1899, nr 1, s. 15–18.pl_PL
dc.referencesWrażenia z wycieczki gospodarczej po ks. Poznańskim, Niemczech, Francji, Czechach. Dalszy ciąg, „Kronika Rodzinna” 1899, nr 2, s. 45–48.pl_PL
dc.referencesWrażenia z wycieczki gospodarczej po ks. Poznańskim, Niemczech, Francji, Czechach. Dalszy ciąg, „Kronika Rodzinna” 1899, nr 3, s. 82–85.pl_PL
dc.referencesWrażenia z wycieczki gospodarczej po ks. Poznańskim, Niemczech, Francji, Czechach. Przez C.P.Z. Dalszy ciąg. Hanower. Hodowla drobiu, mleczarnia, „Kronika Rodzinna” 1899, nr 5, s. 147–151.pl_PL
dc.referencesWrażenia z wycieczki gospodarczej po ks. Poznańskim, Niemczech, Francji, Czechach przez C.P.Z. Szkoła gospodarcza w Alzay pod Moguncją, „Kronika Rodzinna” 1899, nr 7, s. 227–231.pl_PL
dc.referencesWrażenia z wycieczki gospodarczej po ks. Poznańskim, Niemczech, Francji, Czechach przez C.P.Z. (Dalszy ciąg), „Kronika Rodzinna” 1899, nr 8, s. 256–259.pl_PL
dc.referencesWrażenia z wycieczki gospodarczej po ks. Poznańskim, Niemczech, Francji, Czechach przez C.P.Z. (Dalszy ciąg). Moguncja, „Kronika Rodzinna” 1899, nr 9,s. 288–291.pl_PL
dc.referencesWrażenia z wycieczki gospodarczej po ks. Poznańskim, Niemczech, Francji, Czechach przez C.P.Z. (Dalszy ciąg), „Kronika Rodzinna” 1899, nr 10, s. 328–331.pl_PL
dc.referencesWrażenia z wycieczki gospodarczej po ks. Poznańskim, Niemczech, Francji, Czechach przez C.P.Z. (Dalszy ciąg), „Kronika Rodzinna” 1899, nr 11, s. 362–365.pl_PL
dc.referencesWrażenia z wycieczki gospodarczej po ks. Poznańskim przez C.P.Z., „Kronika Rodzinna” 1899, nr 12, s. 391–394.pl_PL
dc.referencesDzieje Śremu, red. S. Chmielewski, Warszawa–Poznań 1972.pl_PL
dc.referencesChyra-Rolicz Z., Pionierki w nowych zawodach na początku XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów, t. II, cz. 2, red.A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1992, s. 221–236.pl_PL
dc.referencesCzachowska K., Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831–1923). Życie i dzieło, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesGórski T., Plater-Zyberk Cecylia, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVI, Kraków 1981, s. 693–694.pl_PL
dc.referencesKamiński D., Barbara z Mańkowskich Kwilecka – wybitna Wielkopolanka, „Wiadomości Ziemiańskie” 2017, nr 71, s. 82–88.pl_PL
dc.referencesKobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet, red. P. Perkowski, T. Stegner, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesKostrzewska M.E., Szkolnictwo gospodarczo-rolnicze ziemianek Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w. Między tradycją a nowoczesnością, [w:] Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku,red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2010, s. 145–161.pl_PL
dc.referencesKostrzewska M.E., Ziemianki Królestwa Polskiego a gospodarka. Koncepcje i empiria (przełom wieków XIX i XX), „Studia Maritima” [Szczecin] 2015, t. XXVIII,red. Z. Anusik, R. Gazińsk, s. 295–315.pl_PL
dc.referencesLesisz B., Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX w., Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesMattelart A., Mattelart M., Teoria komunikowania, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMazurek H.M., Powstanie i rozwój ukrytych zgromadzeń bł. Honorata Koźmińskiego w latach 1874–1908, Sandomierz 2009.pl_PL
dc.referencesMolik W., Przekształcanie się wielkopolskiego szlachcica w ziemianina – uspołecznionego farmera w XIX i na początku XX w., [w:] Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, red. A. Kwilecki, Poznań 2004, s. 24–44.pl_PL
dc.referencesMolik W., Ziemianki wielkopolskie w codziennych zajęciach gospodarczych i w pracy społecznej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego wiek XIX i XX. Zbiór studiów, t. V, red. A. Żarnowska,A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 181–190.pl_PL
dc.referencesSikorska-Kowalska M., Kwestia kobieca w świetle programu społecznego „Kroniki Rodzinnej” Aleksandry Borkowskiej (1867–1872), „Acta Universitatis Lodziensis”,Folia Historica 61, 1998, s. 17–32.pl_PL
dc.referencesSzczygieł M., Tochman W., Reportaż – opowieść o tym, co wydarzyło się naprawdę, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010, s. 294–306.pl_PL
dc.referencesVošahlíková P., Pozycja społeczna i prestiż kobiety pracującej zawodowo w Czechach na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, t. VI, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 255–266.pl_PL
dc.referencesWojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.pl_PL
dc.referencesZiemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży, t. I–II, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2010.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewekostrzewska@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.02.05
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record