Show simple item record

dc.contributor.authorKobierecki, Michał
dc.date.accessioned2018-05-18T14:06:17Z
dc.date.available2018-05-18T14:06:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24869
dc.description.abstractThe Orłów county, being one of the smallest in the Polish-Lithuanian Commonwealth, was a part of the Łęczyca voivodship. The towns, villages and other real estate in this county belonged exclusively to the nobility and to the Catholic Church. The contemporary historians investigating the ownership of these properties in the 16th and 17th centuries unambiguously determined that the accumulation of properties and creation of large estates made up of a dozen or more villages did not occur in the said county. The owners of noble estates were not too wealthy, neither in the country nor in the voivodship. The situation did not change in the next century, as confirmed by the study into the records of the chimney tax in 1775 and the head tax in 1790, which covered the entire Łęczyca voivodship. At the time, the most affluent was the voivode of Łęczyca, Szymon Dzierzbicki, being in possession of the town of Bielawa and eight villages, as well as the voivode of Vitebsk, Józef Sołłohub, the owner of Żychlin, six full villages and a part. In 1790, the largest property, including six villages, belonged to the general of the Russian army, Jan Sołłohub. It confirms that no noble estate that would be composed of over ten towns existed in the Orłów county. The area was dominated by small estates, consisting of one or two villages, or their parts, which mainly belonged to the less affluent nobility. In some cases, a village was owned by two or three noblemen, but sometimes even by thirteen. Over the next 15 years, the situation has not changed significantly since the process of property consolidation did not take place. The group of landowners did not grow smaller, and the analysis of the number of chimneys in the villages of the Orłów county in 1790 indicated that a considerable part of the Orłów nobility was working the land and was also tax exempt for having small estate.en_GB
dc.description.abstractPowiat orłowski, należący do najmniejszych pod względem powierzchni w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wchodził w skład województwa łęczyckiego. Miasta, wsie i inne nieruchomości istniejące w tym powiecie należały jedynie do szlachty i Kościoła katolickiego. Współcześni historycy badający własność owych dóbr w XVI i XVII stuleciu ustalili jednoznacznie, że na obszarze owego powiatu nie doszło do kumulacji i utworzenia kilkunastowioskowych bądź jeszcze większych majątków. Z drugiej strony właściciele dóbr szlacheckich nie byli zbyt zamożnymi w kraju, jak również w województwie. Sytuacja nie zmieniła się w następnym stuleciu, co potwierdzają wyniki badań rejestrami podymnego z 1775 r. i pogłównego z 1790 r., które objęły całe województwo łęczyckie. W tym czasie do najbogatszych należeli wojewoda łęczycki Szymon Dzierzbicki, posiadający miasto Bielawę i osiem wsi, czy wojewoda witebski Józef Sołłohub, właściciel miasta Żychlina oraz sześciu i części wsi. W 1790 r. największy majątek, liczący sześć wsi, należał do generała wojsk rosyjskich Jana Sołłohuba. To potwierdza, że na obszarze powiatu orłowskiego nie było majątków szlacheckich składających się z więcej niż 10 miejscowości. Dominowały majątki niewielkie, składające się z jednej, dwu bądź części wsi, należących w większości do ubogiej szlachty. W niektórych przypadkach wsie miały po dwóch–trzech właścicieli, a zdarzały się przypadki, że nawet 13. W ciągu 15 lat nie nastąpiła zdecydowana zmiana, ponieważ nie dokonał się proces scalania dóbr. Ta grupa właścicieli nie zmniejszyła się, a analiza liczby dymów we wsiach powiatu orłowskiego z 1790 r. wykazała, że spora część orłowskiej szlachty zajmowała się pracą na roli i była również zwolniona z płacenia podatków ze względu na zbyt mały majątek.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2
dc.subjectPolish nobility in the 18th centuryen_GB
dc.subjectOrłów countryen_GB
dc.subjectnoble estateen_GB
dc.subjectpolska szlachta w XVIII w.pl_PL
dc.subjectpowiat orłowskipl_PL
dc.subjectwłasność szlacheckapl_PL
dc.titleDobra szlacheckie i ich właściciele w powiecie orłowskim w drugiej połowie XVIII wiekupl_PL
dc.title.alternativeNoble estates and their owners in the Orłów county in the second half of the 18th centuryen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[119]-138
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesKsięgi grodzkie łęczyckie, varia nr 7, 11 [Archiwum Główne Akt Dawnych]pl_PL
dc.referencesVolumina legum, t. VIII, Petersburg 1860.pl_PL
dc.referencesAtlas historyczny Polski, t. V (Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku), cz. 2, red. H. Rutkowski, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesDrozdowski M., Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764–1793. Działalność budżetowa Sejmu Rzeczypospolitej w czasach panowaniaStanisława Augusta Poniatowskiego, Warszawa–Poznań 1975.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648. Projekty, ustawy, realizacja, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKajzer L., Studia nad świeckim budownictwem obronnym województwa łęczyckiego w XIII–XVII wieku, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Archaeologica 1980,t. I, 1980, s. 3–414.pl_PL
dc.referencesKorzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794), t. III, Kraków–Warszawa 1897.pl_PL
dc.referencesNycz M., Geneza reform skarbowych sejmu niemego. Studium z dziejów skarbowo-wojskowych z lat 1697–1717, Poznań 1938.pl_PL
dc.referencesRomaniuk P.P., Sołłohub (Ursyn Dowojna Sołłohub) Józef Antoni h. Prawdzic (1709–1781), kasztelan żmudzki i witebski, wojewoda witebski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XL, Warszawa–Kraków 2000–2001, s. 319–323.pl_PL
dc.referencesRomaniuk P.P., Sołłohub (Ursyn Dowojna Sołłohub) Jan Michał h. Prawdzic (1747–1812?), starosta sannicki, generał w służbie rosyjskiej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XL, Warszawa–Kraków 2000–2001, s. 315–318.pl_PL
dc.referencesSobczak T., Zmiany w stanie posiadania dóbr ziemskich w województwie łęczyckim od XVI do XVIII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1955, t. XVII, s. 163–193.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Struktura społeczno-własnościowa szlachty łęczyckiej w początkach drugiej połowy XVII w., „Acta Universitatis Lodziensis”, „Zeszyty NaukoweUniwersytetu Łódzkiego”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Folia Historica,Seria I, „Feudalizm”, 1979, z. 57, s. 151–166.pl_PL
dc.referencesWajs H., Materiały skarbowe w aktach ziemskich i grodzkich w AGAD (na przykładzie akt sieradzkich i łęczyckich), „Miscellanea Historico-Archivistica” 1999,t. X, s. 76–115.pl_PL
dc.referencesWierzbowski T., Akty ziemskie i grodzkie XIV–XVIII w. województw wielkopolskich [w:] Monumenta iuris, t. VI, Warszawa 1917, s. 4–178.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S.M., Powiat orłowski do lat siedemdziesiątych XVI wieku. Studia z dziejów osadnictwa struktury własnościowej i stosunków kościelnych, Łódź1996.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S.M., Sieć parafialna na obszarze przedrozbiorowego powiatu orłowskiego do końca XVI wieku, Kutno 2001.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S.M., Uwagi o przeszłości Orłowa do lat siedemdziesiątych XVI wieku, „Rocznik Łódzki” 1996, t. XLIII, s. 53–72.pl_PL
dc.referencesŻerek-Kleszcz H., Majętność oporowska i Sołłohubowie w XVIII wieku, [w:] Oporów. Stan badań. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 50 rocznicyMuzeum w Oporowie 22 listopada 1999 roku, Oporów 2000, s. 135–148.pl_PL
dc.contributor.authorEmailm.kobierecki@vp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.02.04
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record