Show simple item record

dc.contributor.authorSokyrska, Władylena W.
dc.contributor.authorSrogosz, Tadeusz
dc.date.accessioned2018-05-18T14:06:13Z
dc.date.available2018-05-18T14:06:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24855
dc.description.abstractIn the article Polish and Ukrainian historians will analyze scientific achievements of researchers, who in the Polish and Ukrainian historiography occupy a prominent place as regards the haidamak movements and Koliyivshchyna, i.e. Franciszek Rawita-Gawroński, Władysław A. Serczyk, Petr Mirchuk, and Grigorij Hraban. Authors agree with the opinion that the historian does not judge, but tries to understand. The common Polish-Ukrainian research program on the haidamaks and Koliyivshchyna, thanks to which at least necessary queries and a discrepancy report will be developed, remains a main postulate. Only in that way the vivid use of history for current ideology and shaping of young generation will be minimized. Unfortunately, apart from substantive arguments, still there will remain other arguments of ideological or political context. The point is, however, that a discourse on Polish-Ukrainian relations in various epochs should be reduced to a normal scientific discussion that should take into account limitations resulting from cultural imputation only, the fact that has not been preserved on the part of both Ukrainian, and Polish side so far.en_GB
dc.description.abstractW pracy analizowany jest z punktu widzenia historyków ukraińskiego i polskiego pochodzenia dorobek naukowy badaczy, którzy w historiografii polskiej i ukraińskiej zajęli poczesne miejsce w zakresie badania ruchów hajdamackich i koliszczyzny, czyli twórczość Franciszka Rawity-Gawrońskiego, Władysława A. Serczyka, Petra Mirczuka i Grigorija J. Hrabana. Autorzy zgadzają się z opinią, że historyk nie sądzi, ale stara się zrozumieć. W dalszym ciągu w sferze postulatu pozostaje wspólny polsko-ukraiński program badawczy dotyczący hajdamaków i koliszczyzny, który przynajmniej pozwoli na wykonanie niezbędnych kwerend i wypracuje protokół rozbieżności. Tylko na tej drodze można będzie zminimalizować jaskrawe wykorzystywanie interpretacji dziejów do bieżącej ideologii i kształtowania młodego pokolenia. Niewątpliwie oprócz argumentów merytorycznych wciąż niestety funkcjonować będą inne, związane z kontekstem ideologicznym, politycznym etc. Chodzi jednak o to, aby dyskurs na temat stosunków polsko-ukraińskich w różnych epokach sprowadzić do naukowej dyskusji zbliżonej do normalności, która miałaby na uwadze jedynie ograniczenia wynikające z imputacji kulturowej, co nie było dotychczas zachowane zarówno ze strony ukraińskiej, jak i polskiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2
dc.subjecthaidamaksen_GB
dc.subjectKoliyivshchynaen_GB
dc.subjectPolish historiographyen_GB
dc.subjectUkrainian historiographyen_GB
dc.subjecthajdamacypl_PL
dc.subjectkoliszczyznapl_PL
dc.subjecthistoriografia polskapl_PL
dc.subjecthistoriografia ukraińskapl_PL
dc.titleHajdamacy i koliszczyzna w historiografii polskiej i ukraińskiej. Polsko-ukraiński dwugłospl_PL
dc.title.alternativeThe haidamaks and Koliyivshchyna in the Polish and Ukrainian historiography. The Polish-Ukrainian dueten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[7]-41
dc.contributor.authorAffiliationHumański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny, Wydział Historyczny, Katedra Historii Powszechnej i Metodyki Nauczania
dc.contributor.authorAffiliationAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii, Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesAntonowycz V., Umanskij sotnik Ivan Gonta, „Kijevska Starina” 1882, t. XI, s. 250–276.pl_PL
dc.referencesBorovoj S.J., Do chronołogii istorii gajdamacziny, „Ukrainskij Istoricznij Żurnał” 1968, nr 9, s. 115–121.pl_PL
dc.referencesDmitriev A., Коliszczina. Iz istorii kłasovoj borby v Ukrainie vo vtoroj połovinie XVIII st., Moskva 1934.pl_PL
dc.referencesGołobuckij V.A., Маksym Żieliezniak, Moskva 1947.pl_PL
dc.referencesGorban M.V., Hajdamaczina, Charkiv 1923.pl_PL
dc.referencesGrabski A.F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesGurżij I.O., Viznaczna podija v istorii ukrainskovo narodu: (do 200‑lecia Koliszcziny), „Ukrainskij Istoricznij Żurnał” 1968, nr 7, s. 58–66.pl_PL
dc.referencesHistoria Polski, t. II, cz. 1 (1764–1795), red. S. Kieniewicz, W. Kula, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesHraban G.J., Czi slid koristuvatisia terminom „Koliszczina”?, „Ukrainskij Istoricznij Żurnał” 1967, nr 8, s. 154–158.pl_PL
dc.referencesHraban G.J., Dwa dokumienta pro Kolivszczinu, „Ukrainskij Istoricznij Żurnał” 1966, nr 2, s. 11–113.pl_PL
dc.referencesHraban G.J., Memuary jak istoriograficzne żerieło vivczienja narodno-vizvolnovo povstanja 1768 r., [w:] Kolivszczina: Materiały jubiliejnoj naukovoj sesji, prisviaszczenoj 200-riczjupovstanja, Kiiv 1970, s. 134–146.pl_PL
dc.referencesHraban G.J., Pro spogadi Pavła Mładanowicza, „Naukova Dumka” 1969, nr 4, s. 47–65.pl_PL
dc.referencesHraban G.J., Sielianska vijna na Ukraini v 1768–1769 rokach, cz. 1–2, Umań 2012.pl_PL
dc.referencesHraban G.J., Spałach gnivu narodnovo (Аntifeudalne narodno-vizvolnje povstanja na Pravobierieżnij Ukraini u 1768–1769r.), Кіiv 1989.pl_PL
dc.referencesHraban G.J., Z istorii hajdamaczcziny, „Ukrainskij Istoricznij Żurnał” 1968, nr 6, s. 96–106.pl_PL
dc.referencesHraban G.J., Kryszovskij V.S., Recenzja na knigu O.P. Lola „Hajdamackij ruch na Ukraini 20 – 60-ch rr. XVIII st.”, „Ukrainskij Istoricznij Żurnał” 1966, nr 5,s. 147–149.pl_PL
dc.referencesJakowenko N., Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, przekł. O. Hnatiuk, K. Kotyńska, Lublin 2000.pl_PL
dc.referencesKohut Z.E., Myts old and new the Haidamak movement and the Kolivschyna 1768 in recent historiography, „Harvard Ukrainian Institute” 1997, vol. I, No. 3,s. 359–378.pl_PL
dc.referencesKohut Z.E., Russian Centralizm adn Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of the Hetmanate, 1760s–1830s., Cambridge (Mass.) 1988.pl_PL
dc.referencesKoko E., Franciszek Rawita-Gawroński (1846–1930) wobec Ukrainy i jej przeszłości, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesLolа O.L., Hajdamackij ruch na Ukraini 20–60 r. XVIII st., Kiiv 1965.pl_PL
dc.referencesŁysiak-Rudnycki I., Między historią a polityką, przekł. M. Buchalik, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesMicyk D., Umań kozacka i hajdamacka, Kiiv 2002.pl_PL
dc.referencesMiędzy Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi Serczykowi, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów 2010.pl_PL
dc.referencesMirczuk P., Коliszczina. Hajdamackie povstanja 1768 r., New York 1973.pl_PL
dc.referencesMordovcev D., Gajdamaczina. Istoriczieskaja monografia, Sankt Petersburg 1870.pl_PL
dc.referencesRawita-Gawroński F., Historja ruchów hajdamackich (w. XVIII), t. I–II, Brody 1913.pl_PL
dc.referencesSerczyk W.A., Hajdamacy, Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesSerczyk W.A., Historia Ukrainy, Wrocław–Warszawa–Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesSerczyk W.A., Koliszczyzna, Kraków 1968.pl_PL
dc.referencesSerczyk W.A., Początek końca. Konfederacja barska i I rozbiór Polski, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSkałkovskij A., Najezdy gajdamakov na Zapadnuju Ukrainy v XVIII stoletij, 1733–1768, Odessa 1845.pl_PL
dc.referencesSmolij V.A., Foirmuvanja socjalnoj svidomosti narodnych mas Ukraini b chodi kłasovoj borotby (druga połovina XVII–XVIII st.), Kiiv 1985.pl_PL
dc.referencesSokyrska V.V., Istorik Grigorij Juchimowicz Hraban: żitevij szlach ta naukowa spadszczina (1902–1990 r.), Umań 2009.pl_PL
dc.referencesSpętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL, oprac. P. Pleskot, T.P. Rutkowski, t. I, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSrogosz T., Humańska rzeź, humańska tragedia, czy humańskie zwycięstwo?, „Istoricznij Archiv. Naukovi Studij” [Mikołaiv] 2017, z. 14, s. 134–139.pl_PL
dc.referencesSrogosz T., Między wojną a modernizacją. Studia z dziejów kresów południowo‑wschodnich Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku, Częstochowa 2016.pl_PL
dc.referencesStępnik A., Mit Kozaczyzny w historiografii polskiej XIX i XX wieku, [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, red. A. Czyżewski, R. Stobiecki,T. Toborek, L. Zaszkilniak, Warszawa–Łódź 2012, s. 365–383.pl_PL
dc.referencesStryjek T., Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego, Toruń 2013.pl_PL
dc.referencesSzevczenko F.P., Pro miżnarodnije znaczienja povstanja 1768 r. na Pravobierieżnij Ukraini, „Ukrainskij Istoricznij Żurnał” 1968, nr 9, s. 11–15.pl_PL
dc.referencesSzulgin J., Oczierki Koliszcziny po nieizdannym i izdannym dokumentam, Kiiv 1890.pl_PL
dc.referencesZ dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi Serczykowi w 60 rocznicę Jego urodzin, Białystok 1995.pl_PL
dc.referencesCzuchlib T., „Umanska riznja”, „Umanska tragiedia” czi „Umanska pieriemoha”, www.getmanat.org (dostęp: 2 V 2016 r.).pl_PL
dc.referencesМіrczuk Petro, [w:] Еncikłopiedia istorii Ukrainy, t. VI, Кiiv 2009, s. 790, www.ukrweekly.com (dostęp: 23 I 2014 r.).pl_PL
dc.referencesNie żyje prof. Władysław Serczyk, pasjonat dziejów Rosji, www.wyborcza.pl (dostęp: 5 II 2014 r.).pl_PL
dc.referencesPavlenko V.J., Batrakova M.O., Narodni ruchi na Pravobierieżni Ukraini u XVIII st.: іstoriografja ta żerieła, www.irbis-nbuw.gov.ua (dostęp: 6 II 2014 r.).pl_PL
dc.referencesProf. Władysław Serczyk: Nieustannie się odnawiam, www.rzeszów.gazeta.pl (dostęp: 5 II 2014 r.).pl_PL
dc.referencesStachiv Matviej. Biografia, www.ukrcenter.com (dostęp: 10 II 2014 r.).pl_PL
dc.referencesZmarł prof. dr hab. Władysław Serczyk, www.ur.edu.pl (dostęp: 19 I 2014 r.).pl_PL
dc.referencesZmarł prof. Władysław Serczyk, www.krakow.gosc.pl (dostęp: 19 I 2014 r.).pl_PL
dc.referenceswww.arheolog-ck.ru (dostęp: 17 I 2014 r.).pl_PL
dc.referenceswww.kraeznavstvo.at.ua (dostęp: 17 I 2014 r.).pl_PL
dc.contributor.authorEmailvlada.sokirskaya@ukr.net
dc.contributor.authorEmailtadeusz.srogosz@ajd.czest.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.02.01
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record