Show simple item record

dc.contributor.authorNowicki, Paweł
dc.date.accessioned2018-04-11T13:45:24Z
dc.date.available2018-04-11T13:45:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24514
dc.description.abstractThe main goal of the article was to present the results of the research concerning the impact of NGOs and citizens on spatial policy creation in Łódź. The study addresses the spectrum, forms of activity and effectiveness of Łódź NGOs of the participation in the spatial planning processes. The project also analyses the discussion in the form of comments which appeared during public consultation of the strategic and urban planning documents referring to Łódź.en_GB
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu organizacji pozarządowych i obywateli na tworzenie polityki przestrzennej Łodzi. W pracy podjęto kwestie zakresu aktywności, form oraz skuteczności łódzkich organizacji pozarządowych w procesach partycypacyjnych. Dokonano także analizy uwag składanych podczas konsultacji społecznych dokumentów strategicznych oraz planistycznych Łodzi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;21
dc.subjectparticipationen_GB
dc.subjectpublic consultationen_GB
dc.subjectspatial policyen_GB
dc.subjectnon-governmental organizationsen_GB
dc.subjectpartycypacjapl_PL
dc.subjectkonsultacje społecznepl_PL
dc.subjectpolityka przestrzennapl_PL
dc.subjectorganizacje pozarządowepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleWpływ organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na kreowanie polityki przestrzennej Łodzipl_PL
dc.title.alternativeThe impact of NGO’s and social initiative on creation of spatial policy at local level in Łódźen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[99]-122
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej , ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBogacz-Wojtanowska E., 2013, Zielona Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrodie E., Cowling E., Nissen N., Ellis Paine A., Jochum V., Warburton D., 2009, Understanding participation: A literature review, National Council for Voluntary Organisations, Londyn.pl_PL
dc.referencesBrzeziński C., 2015, Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDomański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGaczek W.M., 2003, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań.pl_PL
dc.referencesGliński P., 2006, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHausner J. (red.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna: poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesHerbst J., 2005, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKietlińska K., 2010, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKijowski D.R., 2010, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny”, 1–2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKisilowski M., 2009, Prawo sektora pozarządowego: analiza funkcjonalna, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalik J., 2004, Między partycypacją a zarządzaniem: w poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.pl_PL
dc.referencesMarczewska-Rytko M., Michałowski S. (red.), 2012, Demokracja bezpośrednia w samorządzie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesPuk M., 2011, Kolizje przestrzenne i konflikty społeczne – gra o przestrzeń – rozwój zrównoważony a równoważenie rozwoju, „Studia KPZK”, 142, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrzelecka E., 2011, Rewitalizacja miasta w kontekście zrównoważonego rozwoju, Budownictwo i Inżynieria Produkcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.pl_PL
dc.referencesWeigel E., 2006, Pozarządowe usługi społeczne w przestrzeni miasta, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta przez Radę Ministrów Uchwałą nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 roku.pl_PL
dc.referencesPolityka Komunalna i Ochrony Środowiska Miasta Łodzi 2020+, 2013, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesPolityka Mieszkaniowa Łodzi 2020+, 2012, Urząd Miasta Łodzi, Łódź. pl_PL
dc.referencesPolityka Rozwoju Sieci Rowerowej 2015–2020+, 2015, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesStrategia Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+, 2012, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesStrategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 2012, Urząd Miasta Łodzi, Łódź. pl_PL
dc.referencesStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi, 2010, Łódź. pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U., nr 96, poz. 873 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 grudnia 2014 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz.U., nr 0, poz. 40 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesZałożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 2020+, 2014, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailp.nowicki02@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.21.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record