Show simple item record

dc.contributor.authorPielesiak, Iwona
dc.date.accessioned2018-04-11T13:45:23Z
dc.date.available2018-04-11T13:45:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24512
dc.description.abstractThis article is focused on green areas in urban-rural commune using the example of Stryków. First, the structure and location of the green areas were presented in reference to the chosen aspects of contemporary socio-economic development in this area. Furthermore, the results of a questionnaire interview with 490 municipal residents were presented. The perception of local green areas and their relation with the quality of life were discussed. It seems that the respondents appreciate municipal green areas, especially those well-developed ones which offer good conditions for leisure and recreation. In the interviews a positive role of green areas for local landscape and residential quality was emphasized as well. This is especially important nowadays, when Stryków is faced with a dynamic socio-economic and land development. As a result those phenomena might deteriorate municipal landscape and therefore reduce the quality of life and people’s willingness to settle there.en_GB
dc.description.abstractW artykule zwrócono uwagę na tereny zieleni w gminie miejsko-wiejskiej na przykładzie gminy Stryków. W pierwszej części opracowania omówiono strukturę rodzajową i rozmieszczenie terenów zieleni, nawiązując do wybranych zagadnień współczesnego rozwoju społeczno-ekonomicznego omawianej jednostki. W dalszej kolejności przedstawiono wyniki wywiadu kwestionariuszowego z 490 mieszkańcami gminy. Omówiono percepcję lokalnych terenów zieleni oraz postrzeganie ich związku z jakością życia w gminie Stryków. Z badań wynika, że respondenci doceniają gminne tereny zieleni, zwłaszcza te, które poprzez bogate zagospodarowanie są dobrze przystosowane do pełnienia funkcji rekreacyjno­-wypoczynkowych. W wywiadach akcentowano także rolę zieleni w kształtowaniu krajobrazu gminy oraz poprawie lokalnych warunków zamieszkania. Jest to o tyle istotne, że badana jednostka terytorialna cechuje się dynamicznym rozwojem społeczno-ekonomicznym i silną ekspansją obiektów budowlanych, w tym wielkopowierzchniowych hal produkcyjnych i magazynowych oraz obiektów infrastruktury technicznej na tereny otwarte. Zjawiska te mogą w efekcie pogorszyć walory gminnego krajobrazu, a przez to – negatywnie wpłynąć na jakość i chęć mieszkania w gminie Stryków.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;21
dc.subjectgreen areasen_GB
dc.subjectquality of lifeen_GB
dc.subjecturban-rural communeen_GB
dc.subjectStrykówen_GB
dc.subjecttereny zielenipl_PL
dc.subjectjakość życiapl_PL
dc.subjectgmina miejsko-wiejskapl_PL
dc.subjectStrykówpl_PL
dc.titleTereny zieleni w gminie miejsko-wiejskiej Stryków i ich wpływ na jakość życia mieszkańcówpl_PL
dc.title.alternativeGreen spaces in Stryków urban-rural commune and their influence on residents’ quality of lifeen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[51]-71
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAndrejczuk W., 2013, Funkcje krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 20: 65–81.pl_PL
dc.referencesBabbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, przeł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBacior S., 2013, Ocena zmian struktury przestrzennej gospodarstw rolnych spowodowanych przejęciem części gruntów pod pas autostrady na przykładzie autostrady A1, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3 (1): 217–227.pl_PL
dc.referencesBaskaya A., Wilson C., Özcan Y., 2004, Wayfinding in an Unfamiliar Environment. Different Spatial Settings of Two Polyclinics, „Environment and Behavior”, 36 (6): 839–867.pl_PL
dc.referencesBerny J., Leśniewski M.A., Górski P., 2012, Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, 92: 77–89.pl_PL
dc.referencesBogacka E., 2017, Problematyka badawcza z zakresu poczucia bezpieczeństwa człowieka w przestrzeni miasta, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 27: 141–151.pl_PL
dc.referencesBożętka B., 2008, Systemy zieleni miejskiej w Polsce – ewolucja i problemy kształtowania, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 22: 49–63.pl_PL
dc.referencesCentralny rejestr form ochrony przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl (dostęp: 05.09.2017).pl_PL
dc.referencesChebat J.C., Gélinas-Chebat C., Therrien K., 2005, Lost in a mall – the effects of gender, familiarity with a shopping mall and shopping values on shoppers ’wayfinding proces, „Journal of Business Research”, 58 (11): 1590–1598.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., 1994, Psychologia szczęścia: przegląd badań i zarys psychologii cebulowej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzepkiewicz M., Jankowski P., 2015, Analizy przestrzenne w badaniach nad jakością życia w miastach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1: 101–117.pl_PL
dc.referencesDane GUS (BDL), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ (dostęp: 25.09.2017).pl_PL
dc.referencesDurecka I., 2017, Parki jako element struktury przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, praca doktorska, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDurecka I., Durecki T., 2015, Wpływ inwestycji z dofinansowaniem unijnym na rozwój przestrzenny w wybranych miastach aglomeracji łódzkiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 19: 149–165.pl_PL
dc.referencesGeoportal, http://www.geoportal.gov.pl (dostęp: 27.09.2017).pl_PL
dc.referencesGolledge R.G., 1992, Place Recognition and Wayfinding: Making Sense of Space, „Geoforum”, 23 (2): 199–214.pl_PL
dc.referencesKusterka-Jefmańska M., 2014, Metodyka badań subiektywnej jakości życia – wybrane inicjatywy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 333: 81–89.pl_PL
dc.referencesLechowski Ł., 2013, Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą GIS, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 14: 59–76.pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U., 2007, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 19: 101–110.pl_PL
dc.referencesNalewajko J., Pielesiak I., 2009, Cechy środowiska przyrodniczego gminy Stryków oraz jego antropogeniczne przeobrażenia, [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia Miasta i Gminy Stryków, Urząd Miasta – Gminy Stryków WIST, Łódź.pl_PL
dc.referencesNawojczyk M., 2010, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.pl_PL
dc.referencesPiasny J., 1993, Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki jego określania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, LV (2): 73–92.pl_PL
dc.referencesPielesiak I., 2016, Dezintegracja przestrzeni Łodzi w świetle badań społecznych, „Studia Miejskie”, 21: 53–65.pl_PL
dc.referencesPlan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, 2010, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., Pielesiak I., Deptuła M., Siwirska M., Musiaka Ł. (red.), 2016, Jakość życia w gminie Stryków. Transport, inwestycje, mieszkalnictwo, rekreacja, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRuelle C., Halleux J.-M., Teller J., 2012, Landscape Quality and Brownfield Regeneration: a Community Investigation Approach Inspired by Lanscape Preferences Studies, „Landscape Research”, http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/105876/1/Landscape%20 Research%20online.pdf (dostęp: 07.10.2017).pl_PL
dc.referencesSystem Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Strykowie, http://strykow.e-mapa.net/ (dostęp: 27.09.2017).pl_PL
dc.referencesSzumacher I., 2011, Funkcje terenów zieleni miejskiej a świadczenia ekosystemów, „Prace i Studia Geograficzne”, 46: 169–176.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity, Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717.pl_PL
dc.referencesVirtudes A., 2016, Benefits of Greenery in a Contemporary City, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/3/032020/pdf (dostęp: 07.10.2017).pl_PL
dc.referencesWycichowska B., 2008, Zawłaszczanie chronionego krajobrazu kulturowego przez samorządy gminne. Bilans strat na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG”, 10: 368–376.pl_PL
dc.referencesZimnicka A., Czernik L., 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na przykładzie oddziaływania miasta Szczecin, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.pl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.pielesiak@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.21.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record