Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewski, Szymon
dc.contributor.authorSiwirska, Magdalena
dc.date.accessioned2018-04-11T13:45:22Z
dc.date.available2018-04-11T13:45:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24510
dc.description.abstractThe article presents the results of research on the internal transport accessibility of the Stryków municipality in the light of the functioning of local public transport. An assessment has been made of the effectiveness of transport policy in the field of public transport. The assessment was based on: the spatial differentiation of the area equipment in the transport infrastructure, the spatial accessibility of the bus stops, data on the functioning of local carriers. Quantitative results were verified through questionnaire surveys. It was implemented on the community of the Stryków municipality. The study was concerned with the level of satisfaction of local carriers services.en_GB
dc.description.abstractArtykuł przestawia wyniki badań poświęconych wewnętrznej dostępności transportowej gminy Stryków w świetle funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie przestrzennego zróżnicowania wyposażenia obszaru w infrastrukturę transportową, przestrzennej dostępności do przystanków przy założeniu pieszego przemieszczania się potencjalnych pasażerów oraz danych dotyczących funkcjonowania lokalnych przewoźników, dokonano oceny efektywności funkcjonowania prowadzonej w gminie polityki transportowej w zakresie transportu zbiorowego. Cennym dla weryfikacji uzyskanych ilościowych wyników badań jest zawarty w artykule materiał badawczy, uzyskany dzięki badaniom ankietowym społeczności gminy Stryków poświęconym ich satysfakcji z oferty lokalnych przewoźników.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;21
dc.subjecttransport accessibilityen_GB
dc.subjectpublic transporten_GB
dc.subjectlocal developmenten_GB
dc.subjectthe municipality of Strykówen_GB
dc.subjectdostępność transportowapl_PL
dc.subjecttransport zbiorowypl_PL
dc.subjectrozwój lokalnypl_PL
dc.subjectgmina Strykówpl_PL
dc.titleWewnętrzna dostępność transportowa gminy Stryków w zakresie transportu zbiorowegopl_PL
dc.title.alternativeInternal transport accessibility of Stryków municipality in terms of public transporten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[7]-29
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBartosiewicz B., Marszał T., 2011, Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego, opracowanie wykonane na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby Strategii Województwa Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Wiśniewski S., 2011, Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych – przykład miasta i gminy Strykowa, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 93–118.pl_PL
dc.referencesDiagnoza Polskiego Transportu – stan w 2009 roku, 2011, Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrop P., Gajewski P., Mackiewicz M., 2013, Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oekonomica”, 14.pl_PL
dc.referencesGadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn IGSE i GP UWAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesJanecki R., Krawiec S., 2009, Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej, „Transport Miejski i Regionalny”, 1, Kraków: 2–12.pl_PL
dc.referencesKomornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2009, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, „Biuletyn KPZK PAN”, 241, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Wiśniewski S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, „Transport Miejski i Regionalny”, 3, Kraków: 26–32.pl_PL
dc.referencesLoose W., 2001, Flächennutzungsplan 2010 Freiburg – Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen, Öko-Institut e.V., Freiburg.pl_PL
dc.referencesMajewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Biuletyn IGSE i GP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 115–124.pl_PL
dc.referencesPięciński W., 1977, Komunikacja jako czynnik kształtowania miasta, „Miasto”, 1: 13–18.pl_PL
dc.referencesRosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, „Prace Geograficzne”, 233, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno-geograficznych.pl_PL
dc.referencesSierpiński G., 2010, Miary dostępności transportowej miast i regionów, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: Transport, 66, Warszawa: 91–96.pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Gminy Stryków na lata 2014–2020, 2013, Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/368/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 2014 r.pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., 2015, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWitryna internetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, http://www.mpk.lodz.pl/.pl_PL
dc.referencesWitryna internetowa Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, http://autobusowyrozkladjazdy.pl/.pl_PL
dc.referencesWitryna internetowa rozkładu jazdy pociągów PKP S.A., http://www.rozklad- pkp.pl/bin/query.exe/pn?pl_PL
dc.referencesZamieszkane Budynki, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_za­mieszk_budynki_nsp_2011.pdf.pl_PL
dc.referencesZmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2013 r.pl_PL
dc.contributor.authorEmailszymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailmagdalena_siwirska@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.21.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record