Show simple item record

dc.contributor.authorSzczechowicz, Bartosz
dc.contributor.authorStelmach, Paweł
dc.date.accessioned2018-04-03T13:50:45Z
dc.date.available2018-04-03T13:50:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24428
dc.description.abstractCelem autorów artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakie działania mogą podejmować uczelnie o profilu nieekonomicznym na rzecz doskonalenia programów nauczania przedmiotów modułu ekonomicznego i metod ich realizacji? Wykorzystano techniki analizy literatury, obserwacji uczestniczącej oraz statystyki opisowej w oparciu o pierwotny zbiór 430 prac zaliczeniowych z przedmiotu „Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych” z lat 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w ramach studium przypadku krakowskiej AWF. Przyjęcie orientacji na studenta jako długookresowego partnera w procesie wymiany informacji, w myśl koncepcji marketingu relacji, przyczynia się do intensyfikacji procesu dydaktycznego ukierunkowanego na poszerzanie wiedzy o rzeczywistości gospodarczej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.subjectdydaktyka ekonomiipl_PL
dc.subjectdydaktyka marketingupl_PL
dc.subjectedukacja akademickapl_PL
dc.subjectszkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectszkoły wyższepl_PL
dc.subjectinformacja zwrotnapl_PL
dc.titleEwolucja programów oraz metod nauczania z zakresu gospodarczych aspektów turystyki i rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowiepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[111]-119
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Polityki Turystycznej, Zakład Ekonomii i Zarządzania
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Polityki Turystycznej, Zakład Ekonomii i Zarządzania
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBIAŁEK N., CYRAN K., 2013, Aktywne metody dydaktyczne – subiektywne kompendium, [w:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 140–157pl_PL
dc.referencesBUK-CEGIEŁKA M., 2016, Metody i formy kształcenia studentów – orientacja w kierunku dydaktyki zaangażowanej, [w:] A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 85–95.pl_PL
dc.referencesCHMIELECKA E., 2013, Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, „Studia BAS”, 3(35), s. 107–134.pl_PL
dc.referencesCZERWIŃSKI K., 2008, Student jako partner w dialogu edukacyjnym – rzeczywistość czy utopia, [w:] A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (red.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok, s. 185–194.pl_PL
dc.referencesDENEK K., 2016, Interakcja uczestników procesu kształcenia akademickiego, [w:] A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 31–45.pl_PL
dc.referencesKALISZEWSKA M., KLASIŃSKA B., 2008, Modernizowanie dydaktyki akademickiej: perspektywa systemologiczna, [w:] A. Karpińska, W. Wróblewska (red.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok, s. 138–149.pl_PL
dc.referencesKOLNY B., MACIEJEWSKI G., 2002, Ocena form nauczania a oczekiwania wobec prowadzących przedmioty marketingowe, [w:] Z. Kędzior (red.), Marketing w dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość, Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach, Katowice, s. 38–51.pl_PL
dc.referencesKUPISIEWICZ Cz., 2012, Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2011, Recenzja książki Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, pod red. J. Wyrzykowskiego, J. Maraka, wydanej przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu, Wrocław 2010, „Turyzm” 21/1–2, s. 75–78.pl_PL
dc.referencesOpis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia – profil ogólnoakademicki, kierunek turystyka i rekreacja, 2012, Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF, Kraków.pl_PL
dc.referencesOpis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia – profil ogólnoakademicki, kierunek turystyka i rekreacja, 2012, Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF, Kraków.pl_PL
dc.referencesPolska Rama Kwalifikacji. Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne, 2016, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U., nr 164, poz. 1166pl_PL
dc.referencesSkrócony program nauczania dla kierunku „turystyka i rekreacja – studia licencjackie – realizowany od roku akademickiego 1998/99 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, AWF Kraków.pl_PL
dc.referencesStandardy kształcenia dla kierunków: Turystyka i rekreacja. Załącznik nr 108 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U., nr 164, poz. 1166.pl_PL
dc.referencesStatut Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, AWF, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesSZCZECHOWICZ B., 2014, Dydaktyka marketingu branżowego w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, [w:] A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa, s. 715–722.pl_PL
dc.referencesWIKTOR J.W., 2002, Formy dydaktyki współczesnego marketingu. Wyzwania i uwarunkowania, [w:] Z. Kędzior (red.), Marketing w dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość, Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach, Katowice, s. 87–102.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKI T., 2000, Dydaktyka marketingu, http://forum akad.pl/archiwum/2000/09/17.html; 19.10.2013.pl_PL
dc.referencesWRÓBLEWSKA W., 2008, Zmiany w kształceniu akademickim, [w:] A. Karpińska, W. Wróblewska (red.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie, Trans Humana, Białystok, s. 14–21.pl_PL
dc.referenceswww.awf.krakow.pl; 09.06.2017.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbartosz.szczechowicz@awf.krakow.pl
dc.contributor.authorEmailpawel.stelmach@awf.krakow.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.27.2.11
dc.relation.volume27pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record