Show simple item record

dc.contributor.authorDubicki, Andrzej
dc.date.accessioned2018-02-20T12:17:43Z
dc.date.available2018-02-20T12:17:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDubicki A., Dzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie (1919-1940), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-294-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-294-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24104
dc.descriptionRumunia była krajem ważnym w polskiej polityce zagranicznej w okresie międzywojennym. Wynikało to przede wszystkim z uwarunkowań politycznych, a więc przede wszystkim z sojuszu zawartego przez obydwa kraje w 1921 r. Naczelnym zadaniem Poselstwa a później Ambasady był „nadzór” nad sojuszem, wypełniany poprzez ciągłe monitorowanie rumuńskiego życia politycznego, za które odpowiedzialni byli bezpośrednio szefowie legacji. Placówka dyplomatyczna w Bukareszcie była uznawana za jedną z najważniejszych misji w Europie z uwagi na rolę sojuszu polsko-rumuńskiego w polskiej polityce zagranicznej. Podkreśleniem tej kluczowej roli było podniesienie jej do rangi ambasady w roku 1938. W prezentowanej książce przedstawiono dzieje polityczne polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Bukareszcie w latach 1918-1940, w tym jego rolę, jaką odegrało w zawartym w 1921 r. sojuszu z Rumunią, która nie ograniczała się jedynie do biernej obserwacji życia politycznego w kraju sojuszniczym, ale także do prób jego moderowania, zwłaszcza w okresie misji dyplomatycznej Mirosława Arciszewskiego (1932-1938). Omówione zostały także pewne aspekty współpracy ekonomicznej i wojskowej.pl_PL
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy jest przedstawienie dziejów polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie jako instytucji. Przedmiotem zainteresowania są kwestie związane z ustanowieniem i likwidacją polskiej misji dyplomatycznej przy dworze Hohenzollernów-Sigmaringen, prezentacja jej kierownictwa i próba ukazania roli, jaką odegrała w całokształcie rumuńsko-polskich stosunków politycznych. Stosunkowo dużo miejsca zostało poświęcone tzw. otoczce politycznej, czyli przedstawieniu okoliczności wpływających na podjęcie takiej, a nie innej decyzji przez szefów misji. Przedstawione zostaną także stosunki ekonomiczne i wojskowe, w tym jednak wypadku należy zaznaczyć, że decydujący był tu ewentualny udział pracowników Poselstwa/Ambasady w przedsięwzięciach. Przedstawione zostaną także losy budynków placówki, która w ciągu 22 lat funkcjonowania kilkukrotnie zmieniała lokal, korzystając początkowo z posesji wynajmowanych, by w końcu znaleźć się we własnym, zakupionym przez państwo polskie, lokalu przy Aleea Alexandru 23, gdzie Ambasada funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Zasadnicze ramy czasowe książki zamykają się w latach 1918–1940, czyli od pierwszych prób utworzenia placówki przez Mariana de Lindego do momentu likwidacji Ambasady pod naciskiem rumuńskim w listopadzie 1940 r. Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów. Całość pracy uzupełnia aneks, zawierający zastawienie osób pracujących w Poselstwie/Ambasadzie oraz w konsulatach w latach 1919–1940.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została sfinansowana przez Ambasadę RP w Bukareszcie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectBukaresztpl_PL
dc.subjectRumuniapl_PL
dc.subjectstosunki polsko-rumuńskiepl_PL
dc.subjectAmbasada RPpl_PL
dc.subjectplacówka dyplomatycznapl_PL
dc.titleDzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie (1919-1940)pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie 2014; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number241pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Politycznych, Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej, 90-127 Łódź, ul. Składowa 41/43pl_PL
dc.referencesAmbasada RP w Bukareszcie: 9, 35, 88, 94, 240, 241, 320, 329, 368, 393, 471, 505, 508, 516, 517, 520 [Archiwum Akt Nowych].pl_PL
dc.referencesMSZ, Protokół dyplomatyczny, 766, 767 [Archiwum Akt Nowych].pl_PL
dc.referencesKr 277/37 [Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej].pl_PL
dc.referencesA.26-I/4, A.XII.55/64 [Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego].pl_PL
dc.referencesCasa Regala, 33/1922, 45/1925, 54/1925, 55/1925, 48/1928, 47/1929, 91/1930, 61/1933, 67/1935, 153/1936, 105/1937, 112/1937, 114/1937, 144/1937, 145/1937, 19/1938, 131/1938 [Arhive Istorice Centrale Bucureşti].pl_PL
dc.referencesMicrofilme Polonia, rola: 9, 16, 17, 19, 27, 57, 58, 75, 76, 94, 95 [Arhive Istorice Centrale Bucureşti].pl_PL
dc.referencesPCM: 75/1920, 2/1922, 4/1925, 5/1929, 44/1935, 2/1937, 12/1937 [Arhive Istorice Centrale Bucureşti].pl_PL
dc.referencesPCM-SSI: 5/1929 [Arhive Istorice Centrale Bucureşti].pl_PL
dc.referencesPolonia, vol. 60, 71, 73, 75, 76, 125 [Arhive Ministeriului Afacerilor Externe].pl_PL
dc.referencesFond 916 [Arhive Ministeriului Apărării Naţionale].pl_PL
dc.referencesAP 1708, 4179 [Centralne Archiwum Wojskowe].pl_PL
dc.referencesTAO 1769/89/1528 [Centralne Archiwum Wojskowe].pl_PL
dc.referencesChiczewski F., Rumunja w roku 1924. Raport gospodarczy Konsula RP w Bukareszcie za rok 1924, Warszawa 1925.pl_PL
dc.references„Dziennik Ustaw” RP, poz. 739; 83/1927.pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 1925, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 1930, Warszawa 1930.pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 1935, Warszawa 1935.pl_PL
dc.references„Monitor Polski”, 1 III 1919.pl_PL
dc.references„Polskie Dokumenty Dyplomatyczne” 1931, Warszawa 2008.pl_PL
dc.references„Polskie Dokumenty Dyplomatyczne” 1932, Warszawa 2011.pl_PL
dc.references„Polskie Dokumenty Dyplomatyczne” 1936, Warszawa 2011.pl_PL
dc.references„Polskie Dokumenty Dyplomatyczne” 1937, Warszawa 2012.pl_PL
dc.references„Polskie Dokumenty Dyplomatyczne” 1938, Warszawa 2013.pl_PL
dc.references„Polskie Dokumenty Dyplomatyczne” 1939, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPolscy uchodźcy w Rumunii 1939–1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii, t. 1, Warszawa–Bukareszt 2013.pl_PL
dc.referencesProtokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej, oprac. J. Sibiora, Warszawa 2010.pl_PL
dc.references„Rocznik Służby Zagranicznej RP” 1938, Warszawa 1938.pl_PL
dc.references„Rocznik Służby Zagranicznej RP” 1939, Warszawa 1939.pl_PL
dc.references„Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej” 1923, Warszawa 1924.pl_PL
dc.references„Rocznik statystyki Rzeczpospolitej Polskiej” 1924, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesRomânia – Polonia. Relaţii diplomatice, vol. I, Bucureşti 2003.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie ppłk dypl. Stanisława Orłowskiego z likwidacji Ekspozytury “R” Oddziału II Szt. NW w Bukareszcie, [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, t. II, Łomianki 2012.pl_PL
dc.referencesTitulescu N., Documente confidentiale, Bucureşti 1992.pl_PL
dc.referencesZjazdy i konferencje konsulów polskich w Rumunii w okresie międzywojennym. Protokoły i referaty, red. H. Chałupczak, E. Kołodziej, M. Willaume, Lublin 2010.pl_PL
dc.references„Diariusz i Teki Jana Szembeka”, t. 1, oprac. T. Komarnicki, Londyn 1964.pl_PL
dc.references„Diariusz i Teki Jana Szembeka”, t. 3, oprac. T. Komarnicki, Londyn 1969.pl_PL
dc.references„Diariusz i Teki Jana Szembeka”, t. 4, oprac. J. Zarański, Londyn 1972.pl_PL
dc.referencesGiedroyć J., Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesLepecki M.B., Podróż do Egiptu. Wrażenia podróży, odbytej w roku 1932 z marszałkiem Piłsudskim, Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesPtasznik W., Spóźniony raport dowódcy plutonu „Bukareszt”, „Zeszyty Historyczne” 1981, (Paryż), z. 57, s. 151–158.pl_PL
dc.referencesSamozwaniec M., Maria i Magdalena, Szczecin 1987.pl_PL
dc.referencesBacon W.M., Nicolae Titulescu şi politica externa României 1933–1934, Iaşi 1999.pl_PL
dc.referencesBaranowski W., Most na Dunaju między Rumunją i Bułgarją. Najkrótsze połączenie Polski z Bliskim Wschodem, Warszawa 1930.pl_PL
dc.referencesBatowski H., Walka dyplomacji hitlerowskiej przeciw Polsce. 1939–1945, Kraków–Wrocław 1984.pl_PL
dc.referencesBiegański W., Władze rumuńskie wobec internowania i uchodźstwa polskiego w Rumunii (wrzesień 1939–luty 1941), „Najnowsze Dzieje Polski 1939–1945”, t. VIII.pl_PL
dc.referencesBowers P., Boeing P-26 Variants, Arlington 1984.pl_PL
dc.referencesBuczek P., Człowiek od złotych interesów, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesBułhak H., Rumunia a Polska w latach 1918–1927, [w:] Przełomy w historii. Pamiętnik XVI Zjazdu Historyków Polskich, t. II, cz. II, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesBułhak H., Stosunki Polski z Rumunią (1918–1921), [w:] Odrodzona Polska wśród sąsiadów 1918–1921, red. A. Koryn, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesChivulescu N., Armand Călinescu. Om de stat şi conducător de ţară, Bucureşti [b.r.w.].pl_PL
dc.referencesCiupercă I., Opoziţie şi putere în România ani lor 1922–1928, Iaşi 1994.pl_PL
dc.referencesDeszczyński M.P., Mazur W., Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesDubicki A., Nicolae Titulescu. Portret polityka i dyplomaty, Łomianki 2010.pl_PL
dc.referencesDubicki A., System partyjny Królestwa Rumunii, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesDubicki T., Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii (IX 1939–VI 1944), Opole 1997.pl_PL
dc.referencesDubicki T., Przebieg internowania członków byłych władz polskich w Rumunii (1939–1944), (mps).pl_PL
dc.referencesDubicki T., Wojsko Polskie w Rumunii 1939–1941, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesDurka J., Jan Szembek – poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Poselstwa RP w Rumunii w latach 1927–1932, [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich, Suceava 2012.pl_PL
dc.referencesDurka J., Rumunia w latach 1923–1924 w opiniach polskiego dyplomaty Feliksa Chiczewskiego, [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy, Suceava 2011.pl_PL
dc.referencesDworzyński W., Wieniawa. Poeta, żołnierz, dyplomata, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesEssen W., Polska a Mała Ententa 1920–1934, Warszawa–Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesGlass A., Polskie konstrukcje lotnicze 1893–1939, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesGuz E., Zagadki i tajemnice kampanii wrześniowej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesHistoria polskiej dyplomacji, t. IV, red. P. Łossowski, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesHistoria polskiej dyplomacji, t. V, red. W. Michowicz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHossu-Lungu V., Monarhia românească, Bucureşti 1994.pl_PL
dc.referencesIacob Gh., România în epoca modernizării (1859–1939), Iaşi 2013.pl_PL
dc.referencesKirken L., Między Wisłą a ujściem Dunaju, Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesKornat M., Polityka zagraniczna Polski 1938–1939, Gdańsk 2012.pl_PL
dc.referencesLastra Norambuena A., Stosunki polityczno-gospodarcze między Polską a Chile, [w:] Relacje Polska – Chile. Historia i współczesność, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesMajewski P.M., Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 roku, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesMajzner R., Attachaty wojskowe drugiej Rzeczypospolitej 1919–1945, Częstochowa 2011.pl_PL
dc.referencesMamina I., Monarhia constitutionala, Bucureşti 2000.pl_PL
dc.referencesManer H.Ch., Parlamentarismul în România 1930–1940, Bucureşti 2004.pl_PL
dc.referencesMason F.K., Hawker Fury, London 1965.pl_PL
dc.referencesMarski St., Magda Lupescu i Karol Rumuński, Warszawa 1934.pl_PL
dc.referencesNowak K., Polska i Polacy wobec problemów integracyjnych „Wielkiej Rumunii”, [w:] Współcześni historycy polscy o Rumunii, red. T. Dubicki, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesPietrzak J. Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki. Instytucje. Organizacje, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesPokropiński B. Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPopescu M.Ch., Relațiile româno-polone în perioada interbellică (1918–1939), București 2001.pl_PL
dc.referencesPuia I., Relaţiile economice externe ale României în perioada interbellică, Bucureşti 1982.pl_PL
dc.referencesRojek W., Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesRumuński azyl. Losy Polaków 1939–1945, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSaizu I., Politica economica a României între 1922–1928, Bucureşti 1981.pl_PL
dc.referencesSeişanu R., Take Ionescu. Viaţa şi opera sa, Bucureşti 1930.pl_PL
dc.referencesSłownik biograficzny polskiej służby zagranicznej, vol. IV, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesStosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. I, Europa 1918–2006, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesStępniak W., Dyplomacja polska na Bałkanach 1918–1926, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSzczepanik K., Organizacja polskiej służby zagranicznej. 1918–2010, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesTarczyński J., Szczerbicki T., Samochody osobowe Polski Fiat 508 i 518, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesTitulescu N., Romania’s foreign Policy, Bucharest 1994.pl_PL
dc.referencesWalczak H., Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1931, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesWandycz P., Aleksander Skrzyński. Minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesWandycz P., Z Piłsudskim i Sikorskim. August Zaleski, minister spraw zagranicznych w latach 1926–1932 i 1939–1941, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesWillaume M., Rumunia, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesWillaume M., Rumunia lat 1919–1926 w świetle doniesień „Gazety Warszawskiej”, [w:] Współczesni historycy polscy o Rumunii, red. T. Dubicki, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesWołos M., Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesXeni C., Take Ionescu, [b.m.w., b.r.w.].pl_PL
dc.referencesBaliszewski D., Kiedy znowu wojna?, „Uważam Rze. Historia”, maj 2014.pl_PL
dc.referencesBuczma L., Z genezy Małej Ententy, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1970, t. VI.pl_PL
dc.referencesBułhak H., Początki sojuszu polsko-rumuńskiego, „Dzieje Najnowsze”1973, z. 3.pl_PL
dc.referencesBułhak W., Krótki kurs dezinformacji, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 12.pl_PL
dc.referencesCienciała A., Czy los ministra Józefa Becka był przesądzony. Działalność wrogów i przyjaciół (cz. I–X. 1939–VI 1944), „Niepodległość” 1990, t. 23.pl_PL
dc.referencesDubicki A., Mareşalul Józef Piłsudski şi România, „Adevarul”, 9–11 XI 2012.pl_PL
dc.referencesDubicki T., Likwidacja polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Rumunii – 4 listopada 1940 r., „Teki Historyczne” 1993, t. XX.pl_PL
dc.referencesKareƫchi A., Eşanu L., Demnitari polonezi refugiati in România la inceputul celui de al doilea razboi mondial, „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie >>A.D.Xenopol<<. laşi” 1975, t. XII, s. 149.pl_PL
dc.referencesKornat M., Działania prezydenta Roosevelta, „Zeszyty Historyczne”, 164.pl_PL
dc.referencesLeczyk M., Stosunki gospodarcze polsko-rumuńskie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarstwa Krajowego w Kutnie” 2002, nr 4.pl_PL
dc.referencesPrzegiętka M., Kolej w przedwojennych Kutach, „Świat Kolei” 2008, nr 12.pl_PL
dc.references„Gazeta Polska”, 8 V 1936.pl_PL
dc.references„Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 10 VI 1936.pl_PL
dc.references„Kurjer Łódzki”, 25 VI 1934.pl_PL
dc.references„Universul”, 25 XI 1937.pl_PL
dc.referenceshttp://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/10341826.pl_PL
dc.referenceshttp://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBubr.pl_PL
dc.referenceshttp://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio.pl_PL
dc.referenceshttp://www.srr.ro/anii_20-11863.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-294-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska