Show simple item record

dc.contributor.authorBiczkowski, Mirosław
dc.contributor.authorBiczkowska, Marta
dc.date.accessioned2018-02-19T15:21:00Z
dc.date.available2018-02-19T15:21:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24089
dc.description.abstractThe article was devoted to a broader discussion of the substance of two rural development instruments financed by the European Union – renewal and revitalization of rural areas. Renewal and revitalization of rural areas are two important instruments for rural development, co-financed by the European Union under the Common Agricultural Policy (through the rural development program – rural renewal) and cohesion policy (through regional operational programs of individual voivodeships – revitalization). The article describes the features of both approaches, together with an indication of the similarities and differences that are associated with them. In addition, the answer to the question is how much each instrument influences the activation of the population and takes into account in the process of creating individual documents the participation of different social groups, public and private institutions, etc. Both approaches, though similar in purpose, do not duplicate or exclude, but Complementary and complementary.en_GB
dc.description.abstractArtykuł został poświęcony szerszemu omówieniu istoty dwóch instrumentów związanych z rozwojem wsi, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. odnowie oraz rewitalizacji wsi. Odnowa i rewitalizacja to dwa ważne instrumenty rozwoju wsi, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – odnowa wsi) oraz polityki spójności (poprzez Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw – rewitalizacja). W artykule dokonano charakterystyki obu podejść wraz ze wskazaniem podobieństw i różnic, które się z nimi wiążą. Ponadto udzielono odpowiedzi na pytanie, na ile każdy z instrumentów wpływa na aktywizację mieszkańców oraz uwzględnia w procesie tworzenia poszczególnych dokumentów udział różnych grup społecznych, instytucji publicznych i prywatnych itp. Obydwa podejścia – choć w założeniach podobne do siebie – nie dublują się ani nie wykluczają, ale uzupełniają się i są względem siebie komplementarne.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS4/00364.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 29; 29
dc.subjectrevitalizationen_GB
dc.subjectvillage renewalen_GB
dc.subjectEU fundsen_GB
dc.subjectrural areasen_GB
dc.subjectactivation residentsen_GB
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectodnowa wsipl_PL
dc.subjectfundusze unijnepl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.subjectaktywizacja mieszkańcówpl_PL
dc.titleRewitalizacja a Odnowa Wsi. Analiza porównawcza instrumentów Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeRevitalization of rural renewal. Comparative analysis of European Union instrumentsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[27]-45
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.contributor.authorAffiliationDolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBiczkowski M., 2016, Fundusze unijne wdrażane poprzez Regionalne Programy Operacyjne jako neoendogeniczny czynnik rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Heffner K.,Klemens B. (red.), Studia Obszarów Wiejskich – Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich, 41, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiliński T., 2005, Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, t. 1, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesBłąd M., 2005, Znaczenie programów odnowy wsi w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Rosner A. (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBudzich-Szukała U., 2008, Program LEADER w Polsce – sposób na aktywizację wsi, [w:] Wilkin J., Nurzyńska I. (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCibis J., Olejko W., 2005, Rewitalizacja istniejących zasobów mieszkaniowych – aktualne potrzeby i możliwości realizacji, [w:] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, t. 1, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło A., 2010, Rewitalizacja miast w dokumentach strategicznych w Polsce. Odniesienie do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, [w:] Skalski K. (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw PublicznychUniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesKaleta A., 1992, Podstawowe założenia odnowy obszarów wiejskich Europy, [w:] Odnowa wsi – między mitem a nadzieją , IRWiR PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. Problemy rozwoju wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKazimierczak J., 2014, Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzi, Wydawnictwo UniwersytetuŁódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLubecka A., 2010, Rewitalizacja/gentryfikacja jako element zmieniający semantykę miasta, [w:] Skalski K. (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,Kraków.pl_PL
dc.referencesPrzygodzka R., 2010, Lokalne grupy działania a procesy rewitalizacyjne na obszarach wiejskich, [w:] Skalski K. (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UniwersytetuJagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesRadeberg-Skorzysko M., 2009, Problemy rewitalizacji małych miast i wsi. Przykłady z pogranicza województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, http://www.srl.de/dateien/dokumente/de/problemy_rewitalizacji_malych_miast_i_wsi_przyklady_z_pogranicza_wojewodztw_zachodniopomorskiego_i_wielkopolskiego.pdf (dostęp: 03.01.2017).pl_PL
dc.referencesSkalski K. (red.), 2010, O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesTargowska F., 2006, Rewitalizacja obszarów miejskich, [w:] Projekty i programy rewitalizacji w latach 2002–2006. Studium przypadków, Kraków.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U., 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U., 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2015, poz. 1777, z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesWilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja – Fundusz Współpracy – Program Agro-Info, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Poznań.pl_PL
dc.referencesWilczyński R., 2010, Jak rozwijać obszary wiejskie, Materiały z konferencji „Kościoły i związki wyznaniowe w „Odnowie i rozwoju wsi” PROW 2007–2013 – Partner w rozwoju obszarów wiejskich”, 4–5 października 2010 r., Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny w Teresinie, http://ksow.pl/news/entry/1095-koscioly-i-zwiazki-wyznaniowe-w-odnowie-i.html (dostęp: 03.01.2017).pl_PL
dc.referencesWojnarska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Ministerstwo Rozwoju (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016).pl_PL
dc.referencesWytyczne programowe dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014–2020, opracowane indywidualnie dla każdego z województw opracowywane przez właściwe Urzędy Marszałkowskie.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmirbicz@umk.pl
dc.contributor.authorEmailbiczkowska.marta@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.29.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record