Show simple item record

dc.contributor.authorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.authorKulawiak, Anita
dc.date.accessioned2018-02-19T15:20:59Z
dc.date.available2018-02-19T15:20:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24088
dc.description.abstractThe 90s of the XXth century were a period of considerable transformations in the Polish economy. They also included Polish agriculture, where the over 40-year-old state-owned farms were liquidated and replaced by new private entities operating on completely new, previously unknown principles. With that, almost every day, the lives of thousands of people have changed, for which the PGR was not only a place of daily work, but also often the place and meaning of life, defining its daily rhythm. This article attempts to explain the process of the collapse and transition of two former SOEs – Beams and Sarnes, located in the Lodzkie Voivodeship, into private agricultural enterprises and to show the most important social consequences of this process. In particular, the text focuses on three issues: the characteristics and role of Sarnes and Beams PGRs in the local environment, their transition to private farms and the social impact of the transformation process.en_GB
dc.description.abstractLata 90. ubiegłego wieku były okresem znacznych przemian w polskiej gospodarce. Objęły one także polskie rolnictwo, w którym zlikwidowano funkcjonujące przez ponad 40 lat PGR-y, a w ich miejsce utworzono nowe podmioty prywatne, działające na zupełnie nowych, nieznanych wcześniej zasadach. Wraz z tym, niemal z dnia na dzień, zasadniczo zmieniło się życie tysięcy ludzi, dla których PGR-y były nie tylko miejscem codziennej pracy, ale nierzadko także miejscem i sensem życia, wyznaczającym jego codzienny rytm. Artykuł podejmuje próbę wyjaśnienia procesu upadku i przejścia dwóch byłych PGR-ów – Bełdowa i Sarnowa, położonych w województwie łódzkim, w prywatne przedsiębiorstwa rolne oraz ukazania najważniejszych skutków społecznych tego procesu. W szczególności w tekście skupiono się na trzech problemach: charakterystyce i roli PGR-ów Sarnów i Bełdów w środowisku lokalnym, procesie ich przejścia w prywatne gospodarstwa rolne oraz społecznych skutkach procesu zmiany.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 29; 29
dc.subjectPGRen_GB
dc.subjectsocio-economic transformationen_GB
dc.subjectrural areasen_GB
dc.subjectPaństwowe Gospodarstwo Rolnepl_PL
dc.subjecttransformacja społeczno-gospodarczapl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.titleTransformacja Państwowych Gospodarstw Rolnych Sarnów i Bełdów w województwie łódzkim w prywatne przedsiębiorstwa. Konsekwencje społecznepl_PL
dc.title.alternativeTransformation of the State of Agricultural Farms of Sarnes and Beams in Łódź Voivodeship in private enterprises. Social consequencesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[5]-26
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBerndt-Kostyrzewska J., 1999, Warunki życia ludności związanej z rolnictwem państwowym – przed likwidacją i po likwidacji PGR, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBłąd M., 2004, Czynniki i symptomy marginalizacji na obszarach wiejskich w Polsce, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, 1.pl_PL
dc.referencesBrożek L., Suszyński A., 1999, Problemy aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich województwa koszalińskiego, „Koszalińskie Studia i Materiały”, 1.pl_PL
dc.referencesBryl B., Deryło M., 1998, Gospodarka lokalami mieszkaniowymi AWRSP na terenie województwa wrocławskiego, „Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu”, 338.pl_PL
dc.referencesCholewa R., Ostrowski T., 1976, Państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, zarys rozwoju organizacyjno-ekonomicznego, PWRiL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiewska G., 2005, Stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych jako istotna forma pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży z rodzin popegeerowskich (na przykładzie subregionu słupskiego), [w:] Dutkowski M. (red.), Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Oficyna In Plus, Szczecin.pl_PL
dc.referencesCzapiewska G., 2012, Ekonomiczno-społeczne skutki restrukturyzacji PGR na Pomorzu Środkowym, Słupsk.pl_PL
dc.referencesCzapka E., 2001, Radzenie sobie pracowników byłych PGR-ów i ich rodzin w codziennym życiu, [w:] Warzywoda-Kruszyńska W., Kośmicki E., Januszek H. (red.), Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, Akademia Rolnicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesCzyszkiewicz R., 1993, Bezrobocie wśród byłych pracowników PGR, „Polityka Społeczna”, 5–6.pl_PL
dc.referencesCzyżewski A., Grzelak A., Jankowiak J., 2001, Transformacja państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogólnej, Akademia Ekonomiczna, Poznań.pl_PL
dc.referencesDramowicz E., 1986, Przestrzenne zróżnicowanie państwowej gospodarki rolnej w Polsce, „Studia KPZK PAN”, 84, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDzun W., 1991, PGR w rolnictwie polskim w latach 1944–1990, IRWiR PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFedyszak-Radziejowska B., 1997, Nowi gospodarze dawnych PGR i ich pracownicy, [w:] Nowi gospodarze dawnych PGR. Przekształcenia państwowego rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGawłowski K., 1985, Państwowe gospodarstwa rolne w Polsce Ludowej – etapy rozwoju ANS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGawłowski K., 1998, Państwowe gospodarstwa rolne w warunkach reformy gospodarczej (lata 1981–1986), ANS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGłębocki B., 1998, Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesGórecki J., 1993, Doświadczenia polskiego rolnictwa w warunkach gospodarki rynkowej, „Wieś i Państwo”, 2.pl_PL
dc.referencesGrykień S., 2004, Przekształcenia w rolnictwie Europy w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGuzewicz W., 1997, Kierunki rozwoju i efektywności gospodarstw wielkoobszarowych powstałych w wyniku przekształceń własnościowych w rolnictwie, [w:] Ziętara W. (red.), Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i UE, SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHalamska M., 1999, Procesy marginalizacji na wsi popegeerowskiej, „Wieś i Rolnictwo”, 2.pl_PL
dc.referencesHalamska M., 2001, Wieś popegeerowska między adaptacją i marginalizacją,[w:] Bukraba-Rylska I., Rosner A. (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, IRWiR PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJackowska M., 2002, Bezrobocie a rozmiary ubóstwa w Polsce w latach dziewięćdziesiątych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, [w:] Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznejwe Wrocławiu”, 941, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJacyszyn J., 1992, Przekształcenia własnościowe w rolnictwie państwowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., Kaczmarek U., 1998, Problemy przekształceń własnościowych rolnictwa w Polsce i Wschodnich Niemczech, [w:] Głębocki B. (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki WydawnictwoNaukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesKaczmarek U., 1999, Społeczne skutki restrukturyzacji PGR w województwie szczecińskim, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesKisiel R., Marks-Bielska R., 2003, Problemy aktywizacji gospodarczej społeczności popegeerowskich, [w:] Kłodziński M., Dzun W. (red.), Aktywizacja wiejskich obszarówproblemowych, IRWiR PAN, Warszawa, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKołodziej A., 1994, Warunki i możliwości restrukturyzacji sektora państwowego w rolnictwie, „Wieś i Rolnictwo”, 1.pl_PL
dc.referencesKołodziej A., 1997, Korzyści z przekształceń PGR, „Nowe Życie Gospodarcze”, 32.pl_PL
dc.referencesKowalak T., 1998, Marginalność i marginalizacja społeczna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLewandowski J., 1992, Rolnictwo w procesie przemian systemowych, „Wieś i Rolnictwo”, 2.pl_PL
dc.referencesŁapińska-Tyszka K., Pepereczko B., 2002, Subiektywny i obiektywny wymiar ubóstwa na wsi, „Wieś i Rolnictwo”, 3.pl_PL
dc.referencesOrganiściak-Krzykowska A., 2001, Sytuacja materialna ludności popegeerowskiej Warmii i Mazur, [w:] Warzywoda-Kruszyńska W., Kośmicki E., Januszek H. (red.), Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, Akademia Rolnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPsyk-Piotrowska E., 1996, Postawy pracowników byłych PGR i dzierżawców wobec przemian w rolnictwie, „Wieś i Rolnictwo”, 2.pl_PL
dc.referencesPsyk-Piotrowska E., 1998, Bezrobocie i pauperyzacja środowisk dawnych PGR w Polsce, „Wieś i Rolnictwo”, 3.pl_PL
dc.referencesPsyk-Piotrowska E., 2001, Aktywizacja i przedsiębiorczość na obszarach popegeerowskich, [w:] Kłodziński M., Dzun W. (red.), Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, IRWiR PAN, Akademia Rolnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPsyk-Piotrowska E., 2004, Społeczne konsekwencje przekształceń własnościowych w rolnictwie państwowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRudnicki R., 2001, Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski Północnej w latach 1988–1998 (uwarunkowania, dynamika, kierunki), UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesRunowski H., 1996, Przekształcenia organizacyjno-prawne i własnościowe rolnictwa państwowego oraz ich skutki ekonomiczno-społeczne na obszarach wiejskich nad środkową Odrą, [w:] Kłodziński M., Rosner A. (red.), Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, IRWiR PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRunowski H., 1997, Społeczne skutki restrukturyzacji i prywatyzacji PGR, [w:] Kłodziński M. (red.), Ludzie i ziemia po upadku PGR-ów. Analiza socjologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRydz E., 1995, Główne problemy restrukturyzacji rolnictwa Pomorza Środkowego, [w:] Mikołajewicz Z. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole.pl_PL
dc.referencesRydz E., 1999, Społeczno-ekonomiczne skutki restrukturyzacji gospodarki na przykładach z Pomorza Środkowego, [w:] Orłowski R., Zioło Z. (red.), Przemiany społeczno-gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, WSZiA, Zamość.pl_PL
dc.referencesSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880–1914, red. Chlebowski B., Sulimierski F.,Walewski W., przy współudziale od poł. t. VI, Krzywicki J., Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarkowska E., 1998, Ubóstwo w byłych PGR-ach w poszukiwaniu dawnych źródeł nowej biedy, „Kultura i Społeczeństwo”, 2.pl_PL
dc.referencesTarkowska E., 2000, Bieda popegeerowska, [w:] Tarkowska E. (red.), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U., 1981, nr 24, poz. 122.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U., 1990, nr 51, poz. 298.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U., 1991, nr 107, poz. 464.pl_PL
dc.referencesWilkin J., 1994, Państwowe gospodarstwo rolne – teraz i w przyszłości, [w:] Własność państwowa w rolnictwie. Przekształcenia, problemy, perspektywy, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesWilkin J., 1997, Zagospodarowanie ziemi i siły roboczej. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej wobec obszarów popegeerowskich, [w:] Kłodziński M., Rosner A. (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wydawnictwo SGGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZapotoczna M., 2005, Organizacja i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi byłych PGR-ów, „Wieś i Rolnictwo”, 1.pl_PL
dc.referencesZgliński W., 1997, Przekształcenia państwowego rolnictwa w Polsce – skutki społeczne, ekonomiczne i przestrzenne, „Zeszyty KPZK PAN”, 48.pl_PL
dc.referencesZgliński W., 2003, Wpływ transformacji państwowych gospodarstw rolnych na przemiany rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Górz B., Guzik C. (red.), Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi, „Studia Obszarów Wiejskich”, 4, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZgliński W., 2004, Prywatne gospodarstwa wielkoobszarowe powstałe w wyniku transformacji PGR jako nowy element w strukturze rolnictwa Polski, [w:] Parysek J.J. (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002, Uniwersytet Adama Mickiewiczaw Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesZiętara W., 1992, Przekształcenia własnościowe w PGR (uwarunkowania i bariery), „Wieś i Rolnictw”, 3.pl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej.suliborski@geo.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailanita.kulawiak@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.29.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record