Show simple item record

dc.contributor.authorBunio-Mroczek, Paulina
dc.date.accessioned2017-12-28T14:10:14Z
dc.date.available2017-12-28T14:10:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23800
dc.description.abstractThe last decades witnessed the beginnings of interdisciplinary studies on children and childhood and new children and childhood sociology. They were started out of a belief that the until-then definitions of “child” and “childhood” in scientific disciplines, such as sociology, psychology, anthropology, history, geography, law, economy, and others, were too narrow. New children and childhood studies opened new geographical, cultural, and thematic areas of research. New studies on children and childhood are based on presumptions that childhood is a social construct and that children are important social actors. Interpretative sociology and symbolic interactionism are important theoretical frames for new children and childhood studies. Development of new sociology of children and childhood is reflected in research networks and committees being set up in sociological associations.en_GB
dc.description.abstractW ciągu kilku ostatnich dekad powstały interdyscyplinarne studia nad dziećmi i dzieciństwem oraz nowa socjologia dzieci i dzieciństwa. Narodziły się one z przekonania o zbyt wąskim definiowaniu tego, kim jest „dziecko” i czym jest „dzieciństwo” w naukach takich jak socjologia, psychologia, etnologia, historia, geografia, prawo, ekonomia. Nowe badania nad dziećmi i dzieciństwem objęły obszary geograficzne, kulturowe i tematyczne wcześniej pomijane. Paradygmat „nowej socjologii dzieciństwa” opiera się na założeniach, że dzieciństwo jest konstruowane społecznie, a dzieci powinny być postrzegane jako ważni społeczni aktorzy. Socjologia interpretatywna i interakcjonizm symboliczny stanowią znaczącą podstawę teoretyczną dla nowej socjologii dzieci i dzieciństwa. Rozwój nowej socjologii dzieci i dzieciństwa znajduje odzwierciedlenie w powstających w ramach stowarzyszeń socjologicznych sieci tematycznych, komitetów i sekcji badawczych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;4
dc.subjectchildrenen_GB
dc.subjectchildhooden_GB
dc.subjectsociologyen_GB
dc.subjectqualitative researchen_GB
dc.subjectdziecipl_PL
dc.subjectdzieciństwopl_PL
dc.subjectsocjologiapl_PL
dc.subjectbadania jakościowepl_PL
dc.titleOd redaktora. Aktualne teoretyczne, metodologiczne i tematyczne podejścia w badaniach dzieciństwa i młodzieży w perspektywie jakościowejpl_PL
dc.title.alternativeCurrent Theoretical, Methodological, and Thematic Approaches in Childhood and Youth Studies in Qualitative Perspectiveen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder©2017 PSJpl_PL
dc.page.number[8]-13
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
dc.identifier.eissn-
dc.referencesKehily Mary Jane (2009) Understanding childhood. An introduction to some key themes and issues [w:] Mary Jane Kehily, ed., Introduction to childhood studies. New York: Open University Press, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesKolankiewicz Maria (2005) Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce. „Dziecko Krzywdzone. Teorie, badania, praktyka”, t. 4, nr 3, s. 69-92.pl_PL
dc.referencesMoran-Ellis Jo (2010) Reflections on the Sociology of Childhood in the UK. „Current Sociology”, vol. 58, no. 2, s. 186–205.pl_PL
dc.referencesOrnacka Katarzyna (2013) Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesPine Barbara A., Drachman Diane (2005) Effective Child Welfare Practice with Immigrant and Refugee Children and Their Families. „Child Welfare”, vol. 84, no. 5, s. 537–562.pl_PL
dc.referencesWalker Marion i in. (2012) ‘It came up to here’: learning from children’s flood narratives. „Children’s Geographies”, vol. 10, no. 2 ”Children as Knowledge Producers”, s. 135–150.pl_PL
dc.referencesWoodheart Martin (2009) Children studies. Past, present, future [w:] Mary Jane Kehily, ed., Introduction to childhood studies. New York: Open University Press, s. 17–34.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpaulinabunio@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.13.4.01
dc.relation.volume13pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record