Show simple item record

dc.contributor.authorWieczorkowska, Magdalena
dc.date.accessioned2017-12-01T09:55:30Z
dc.date.available2017-12-01T09:55:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23468
dc.description.abstractThe paper depicts demographic situation in Poland and in the European Union countries, proving that it is crucial to consider issues of life and of senior social performance. The aim of the paper is to show diversity of senior social roles in frames of national representative statistical data. The paper evaluates also the concept of senior social roles proposed by Zofia Szarota. On its’ grounds the author’s original concept of senior social roles is proposed. In the first section of the paper, trends and demographic prognoses are depicted. In the second section, by implementation of the author`s concept of senior social roles the analysis of senior social activity in Poland is done.en_GB
dc.description.abstractArtykuł ukazuje sytuację demograficzną w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, dowodząc zasadności zajmowania się zagadnieniem życia i społecznego funkcjonowania seniorów. Celem artykułu było ukazanie różnorodności ról społecznych realizowanych przez polskich seniorów w oparciu o dostępne wyniki ogólnopolskich reprezentatywnych badań oraz dane statystyczne. W artykule przedstawiono także ocenę koncepcji ról seniorów zaproponowanej przez Zofię Szarotę i w oparciu o nią dokonano konstrukcji autorskiej klasyfikacji ról społecznych współczesnych seniorów. W pierwszej części zaprezentowano trendy i prognozy demograficzne, zaś w drugiej, w oparciu o autorską klasyfikację ról społecznych, dokonano ich analizy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;61
dc.subjectsenioren_GB
dc.subjectsocial rolesen_GB
dc.subjectsenilityen_GB
dc.subjectsocial activityen_GB
dc.subjectseniorpl_PL
dc.subjectrole społecznepl_PL
dc.subjectstarośćpl_PL
dc.subjectaktywność społecznapl_PL
dc.titleRole społeczne współczesnych polskich seniorów w świetle wyników badańpl_PL
dc.title.alternativeSocial roles of contemporary Polish seniors in the light of dataen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[77]-97
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Socjologii
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012 (2011), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.pl_PL
dc.referencesBłędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS, BS/83/2012, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Błędowski P. (2014), Aktywność społeczna osób starszych w świetle percepcji Polaków. Raport tematyczny. Diagnoza społeczna 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFeliksiak M. (2014), Internauci 2014, komunikat CBOS nr 82/2014, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrabowska M. (2011), Dwadzieścia lat Radia Maryja, komunikat CBOS nr BS/168/2011, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKalka J. (2016), Seniorzy a młodsze pokolenia – problemy życia codziennego, komunikat CBOS nr 161/2016, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKempińska U. (2015), Rola seniorów w rodzinie, „Pedagogika Społeczna”, R. XIV, nr 4(58), s. 81–96.pl_PL
dc.referencesKijak R. J., Szarota Z. (2013), Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2012), Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa – Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. (2000), Starość w aspekcie socjologicznym, „Roczniki Socjologii Rodziny”, T. XII, s. 147–159.pl_PL
dc.referencesMiłkowska G. (2014), Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów, „Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński”, T. XVI, s. 177–192, http://dx.doi.org/10.16926/rpu [dostęp 16.12.2014].pl_PL
dc.referencesMossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (2012), POLSENIOR. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Poznań.pl_PL
dc.referencesOmyła-Rudzka M. (2012), Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, komunikat.pl_PL
dc.referencesOmyła-Rudzka M. (2016), Sposoby spędzania czasu przez seniorów, komunikat CBOS nr 163/2016, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOmyła-Rudzka M. (2016), Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane?, komunikat CBOS nr 164/2016.pl_PL
dc.referencesPikula M., Białożyt K. (2012), Aktywność społeczna seniorów a bariery środowiska architektonicznego, Debata Edukacyjna nr 5, s. 33–39.pl_PL
dc.referencesPosłuszna M. (2012), Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych, „Nowiny Lekarskie”, nr 81, s. 1, 75–79.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny 2013, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny 2016, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkrócony raport z badania oglądalności TV Trwam przeprowadzonego przez Europejski Instytut Studiów i Analiz w listopadzie 2015 roku, http://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2016/01/RAPORT-Z-BADANIA-OGL%C4%84DALNO%C5%9ACI-TV-TRWAM-2015.pdfpl_PL
dc.referencesStrategie i działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (2012), Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzarota Z. (2013), Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2009), Ageizm – przejawy indywidualne i instytucjonalne, [w:] M. Halicka, J. Halicki, A. Sidorczyk (red.), Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, Białystok, s. 59–68.pl_PL
dc.referencesTrempała J., Zając-Lamparska L. (2007), Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe, „Przegląd Psychologiczny”, T. 50, nr 4, s. 447–462.pl_PL
dc.referencesWądołowska K. (2009), Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, komunikat CBOS, BS/157/2009, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWieczorkowska M. (2014), Wolontariat jako forma aktywizacji społeczno-zawodowej seniorów, [w:] A. Depta (red.), Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmagdalena.wieczorkowska@umed.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.61.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record