Show simple item record

dc.contributor.authorMichalczyk, Joanna
dc.date.accessioned2017-05-24T11:55:05Z
dc.date.available2017-05-24T11:55:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21783
dc.description.abstractThe aim of the article is to indicate the importance of local food and short supply chains in the implementation of the concept of the sustainable development of agriculture and rural areas, and to present the European Union’s actions in this field. These actions are concentrated in the Common Agricultural Policy. When preparing the text, the descriptive method and an analysis of the literature were utilised. In the context of diverse challenges facing the economy of the modern world, the development of local food systems, meaning production, processing and trade in a relatively small area, is particularly important. It brings an important contribution to solving the problems arising from progressive globalisation and constitutes a significant element of sustainable development around the world. Focusing attention on the development of local food systems in the agricultural policy of the European Union allows its main objectives to be realized, in particular the preservation of food security and safety, through maintaining local production capacity, ensuring a transparent process of food production and caring for sustainable development of the entire agri-food sector, among others.en_GB
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest określenie znaczenia lokalnej żywności oraz krótkich łańcuchów dostaw we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przedstawienie działań Unii Europejskiej w tym zakresie. Działania te są prowadzone na podstawie Wspólnej Polityki Rolnej. W celu przygotowania tekstu posłużono się metodą opisową oraz analizą literatury. W kontekście różnorodnych wyzwań współczesnej gospodarki światowej, rozwój lokalnych systemów żywności, oznaczających produkcję, przetwórstwo i obrót na stosunkowo małym obszarze, jest szczególnie ważny. Ma on istotny wkład w rozwiązywanie problemów wynikających z postępującej globalizacji i stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju na świecie. Przywiązywanie szczególnej wagi w polityce rolnej Unii Europejskiej do rozwoju lokalnych systemów żywności pozwala osiągać jej główne cele, zwłaszcza zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego i żywności, m.in. dzięki utrzymaniu lokalnych zdolności wytwórczych, zapewnieniu transparentnego procesu produkcji żywności oraz dbaniu o zrównoważony rozwój całego sektora rolno-spożywczego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;17
dc.subjectlocal fooden_GB
dc.subjectshort supply chainsen_GB
dc.subjectsustainable development of agriculture and rural areasen_GB
dc.subjectEuropean Unionen_GB
dc.subjectżywność lokalnapl_PL
dc.subjectkrótkie łańcuchy dostawpl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskichpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.titleZnaczenie lokalnej żywności oraz krótkich łańcuchów dostaw w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeThe importance of local food and short supply chains in shaping sustainable development of agriculture and rural areas in the European Unionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[5]-20
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAgenda 21 (2017), https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.pl_PL
dc.referencesBorowiec J. (2011), Ekonomia integracji europejskiej, Wyd. UE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji (2017), http://www.un.org.pl/cel12.pl_PL
dc.referencesDefinicja krótkich łańcuchów żywności (KŁŻ) (2017), http://produktlokalny.pl/wp-content/uploads/2016/10/PL-Definicja-K%C5%81%C5%BB-1.pdf.pl_PL
dc.referencesEuropa 2020 – cele (2017), http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm.pl_PL
dc.referencesHardaker J.B. (2017), Guidelines for the integration of sustainable agriculture and rural development into agricultural policies, www.fao.org/docrep/w7541-e/w7541e00.HTM.pl_PL
dc.referencesHealth Check of the Common Agricultural Policy (2017), http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck_pl.pl_PL
dc.referencesFood Miles Calculator (2017), www.foodmiles.com.pl_PL
dc.referencesKociszewski K. (2013), Ekologizacja polskiego rolnictwa a zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wyd. UE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. WPR do 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (2010), KOM 672, 18.11.2010, www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0672_/com_com(2010)0672_pl.pdf.pl_PL
dc.referencesKomunikat prasowy. Porozumienie polityczne w sprawie nowego kierunku wspólnej polityki rolnej (2013), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-613_pl.htm.pl_PL
dc.referencesLocal Food and Short Supply Chains (2012), „EU Rural Review”, nr 12, http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/fms/pdf/E8F24E08-0A45-F272-33FBA6309E3AD601.pdf.pl_PL
dc.referencesMichalczyk J. (2014), Ewolucja polityki rolnej Unii Europejskiej na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju [w:] Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 369. Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, t. 1, Wyd. UE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMilenijne cele rozwoju (2017), www.unic.un.org.pl/cele.php.pl_PL
dc.referencesMorżoł I. (2017), UNESCO a zrównoważony rozwój, www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazonyrozwoj.pl_PL
dc.referencesNotatka. Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) – wyjaśnienie najważniejszych ele-mentów (2013), http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_pl.htm.pl_PL
dc.referencesPawłowski A., Pawłowski L. (2014), Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości [w:] Galwas B., Wyżnikiewicz B. (red.), Czy kryzys światowych zasobów?, PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesProjekt opinii perspektywicznej Komitetu Regionów „Lokalne systemy żywnościowe” (2017), https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/CDR341-2010_REV1_PAC_PL.doc.pl_PL
dc.referencesRaszeja-Ossowska I. (2017), Cykle dostaw i systemy jakości w rolnictwie, www.dotacje.pl/dla-rolnikow/cykle-dostaw-i-systemy-jakosci-w-rolnictwie.pl_PL
dc.referencesRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011r. w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnym (2011), P7_TA 0297, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0297+0+DOC+PDF+V0//PL.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu etykietowania dotyczącego rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej (2013), COM 866, 06.12.2013, http://eur-lex.europa.eu/resource.pl_PL
dc.referenceshtml?uri=cellar:be106719-60e5-11e3-ab0f-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1format=PDF.pl_PL
dc.referencesSzczyt Ziemi 1992 (2017), http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_1992.pl_PL
dc.referencesSzczyt Ziemi 2002 (2017), http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_2002.pl_PL
dc.referencesŚwiderska A. (2017), Programy rolnośrodowiskowe szansą na pełniejszą ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszaru polskiej wsi, http://archiwum.ekoportal.gov.pl/warto_wiedziec_i_odwiedzic/artykuly/OchronaRoznorodnosciBiologicznejWsi.html.pl_PL
dc.referencesWilkin J. (2017), Rolnictwo – funkcje teraz i w przyszłości, http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/rolnictwo-funkcje-teraz-i-w-przyszlosci.pl_PL
dc.referencesWstępny zarys. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (2013), www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/dokumenty/Zarys_PROW_2014-2020_15042013.pdf.pl_PL
dc.referencesWystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ dotyczące rezultatów Konferencji Rio+20 (2017), www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2305wid=18.pl_PL
dc.referencesWyżnikiewicz B. (2014), Realność trwałego i zrównoważonego rozwoju – perspektywa 2050 roku [w:] Galwas B., Wyżnikiewicz B. (red.), Czy kryzys światowych zasobów?, PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZegar J.S. (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻmija D. (2014), Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe”, nr 166, s. 149–158.pl_PL
dc.referencesŻywność lokalna i krótkie łańcuchy dostaw (2017), http://enrd.ec.europa.eu/enrdstatic/themes/local-food-and-short-supply-chains/pl/local-food-and-shortsupply-chains_pl.html.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.michalczyk@ue.wroc.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.17.01
dc.subject.jelQ01
dc.subject.jelQ18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record