Show simple item record

dc.contributor.authorRochmińska, Agnieszka
dc.contributor.authorRoczniak, Jurij A.
dc.date.accessioned2017-05-16T09:42:11Z
dc.date.available2017-05-16T09:42:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21600
dc.description.abstractIn Poland and in Ukraine, railway areas are managed by state enterprises. Both countries are facing the problem of depreciation of railway property, especially along railway lines that are no longer used. The purpose of this article is to present the situation of railway stations in small and medium-sized towns in Poland and in Ukraine with a particular focus on the functional changes. These stations constitute assets which, due to the development of railways and road transport, are losing their usefulness in some locations. In both countries there are objects of this kind, in a state of disrepair and alling into ruin. Only finding a new use for these buildings can save tchem from ultimate damage. In Ukraine, converting small and medium-sized station buildings into housing units is the specificity of the transformations. In Poland, housing developments appear along railway lines no longer in use (provisions of law put restrictions on this type of transformations).en_GB
dc.description.abstractW Polsce i na Ukrainie terenami kolejowymi zarządzają przedsiębiorstwa państwowe. Obydwa kraje borykają się z problemem dekapitalizacji majątku kolejowego, szczególnie przy nieczynnych liniach. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji dworców kolejowych w małych i średniej wielkości miastach w Polsce i na Ukrainie ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w ich zagospodarowaniu i związanymi z tym zmianami funkcjonalnymi. Dworce te stanowią majątek, który ze względu na rozwój kolejnictwa i transportu drogowego tracą w niektórych miejscowościach swoje znaczenie i użyteczność. W obydwu krajach znajdują się obiekty nieodpowiednio zagospodarowane, ulegające niszczeniu i popadające w ruinę. Jedynie zmiana ich przeznaczenia może uchronić budynki przed ostatecznym zniszczeniem. Specyfiką przekształceń na Ukrainie jest adaptowanie małych i średniej wielkości budynków dworcowych na cele mieszkaniowe. W Polsce funkcje mieszkaniowe pojawiają się przy nieczynnych liniach kolejowych (przepisy prawne ograniczają tego typu przekształcenia).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;18
dc.subjectRailway stationen_GB
dc.subjecthousing functionen_GB
dc.subjectfunctional changesen_GB
dc.subjectUkraineen_GB
dc.subjectPolanden_GB
dc.subjectDworzec kolejowypl_PL
dc.subjectfunkcja mieszkaniowapl_PL
dc.subjectzmiany funkcjonalnepl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleZmiany funkcjonalne dworców kolejowych w Polsce i na Ukrainiepl_PL
dc.title.alternativeFunctional changes in railway stations in Poland and Ukraineen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[23]-47
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
dc.contributor.authorAffiliationNarodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Katedra Projektowania Architektonicznego, Instytut Architektury
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBanaszek S., 2012, Restrukturyzacja zasobu nieruchomości dworcowych oddziału dworców kolejowych PKP S.A., „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, 11/1, s. 19–27.pl_PL
dc.referencesBatyrjew M., 1988, Wokzały, M.: Strojizdat, s. 216.pl_PL
dc.referencesBiała księga. Mapa problemów polskiego kolejnictwa, 2009, Forum Kolejowe Railway Business Forum, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesBiała księga 2013. Kolej na działania – mapa problemów polskiego kolejnictwa, 2013, Forum Kolejowe Railway Business Forum, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesCzoban O.J., 2013, Pryncypy modernizaciji ta rekonstrukciji zaliznycznych wokzalnych kompłeksiw istorycznych mist, Wisnyk Nacionalnoho Uniwersytetu „Lwiwska Politechnika”, Architektura, Lwiw, Wydawnyctwo Lwiwskoji Politechniky, No 757, 447, s. 321–324.pl_PL
dc.referencesDemel J., 1954, Początki kolei żelaznej w Krakowie, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków.pl_PL
dc.referencesDrewal I.W., 2013, Metodolohiczni osnowy mistobudiwnoho rozwytku zaliznycznych wokzalnych kompleksiw, Awtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupeniu doktora ar-ry, Połtawa, s. 36.pl_PL
dc.referencesGołubiew G.E., Angelinin H.M., Modorow A.F., 1967, Sowremennye wokzały, M. Strojizdat, s. 208.pl_PL
dc.referencesHnat H.O., 2013, Formuwannia płanuwalnoji struktury kwartyr socialnoho i dostupnoho żytła, Awtoref. dysertaciji na zdobuttia naukowoho stupenia kandydata architektury, Lwiw, s. 20.pl_PL
dc.referencesHneś I.P., 2013, Bahatokwartyrne żytło: tendenciji ewoluciji: monohrafija, Wydawnyctwo Lwiwskoji Politechniky, Lwiw, s. 652.pl_PL
dc.referencesHrankin P.E., Łazeczko P.W., Siomoczkin I.W., Szramko H.I., 1996, Lwiwska zeliznycia. Istorija i suczasnist, Lwiw: Centr Jewropy, s. 175.pl_PL
dc.referencesLijewski T., 1996, Koleje polskie po 150 latach, „Geografia w Szkole”, 49, s. 3–11.pl_PL
dc.referencesLijewski T., Sujko E.S., 2001, Regres przestrzenny sieci kolejowej w Polsce, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, 7, Warszawa–Rzeszów, s. 133–148.pl_PL
dc.referencesNieruchomości dla samorządów, 2014, PKP S.A., Departament Geodezji i Współpracy z Samorządami, Warszawa, http://docplayer.pl/10855969-Nieruchomosci-dla-samorzadow-lublin-15-04-2014-r.html.pl_PL
dc.referencesNowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U., 2010, nr 130, poz. 871.pl_PL
dc.referencesNowy pomysł PKP na dworce?, 2015, „Rzeczpospolita”, 05.01.2015, http://www.rp.pl/artykul/1168986-Nowy-pomysl-PKP-na-dworce-.html#ap-1.pl_PL
dc.referencesPion nieruchomości. Podsumowanie I półrocza 2015, 2015, PKP S.A., www.pkpsa.pl.pl_PL
dc.referencesPKP opracowuje nową strategię dotyczącą dworców kolejowych, 2015, http://wyborcza.biz/biznes/1,147749,17212190,PKP_opracowuje_nowa_strategie_dotyczaca_dworcow_kolejowych.html?disableRedirects=true (05.01.2015) (dostęp: 22.08.2016).pl_PL
dc.referencesPKP współpracuje z samorządami. Przekazała już prawie 300 dworców, 2016, Rynek Kolejowy (23.06.2016), http://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/pkp-wspolpracuje-z-samorzadami-przekazala-juz-prawie-300-dworcow-76698.html.pl_PL
dc.referencesPKP S.A., 2016, http://pkpsa.pl/nieruchomosci/informacje-podstawowe_old.html (dostęp: 22.08.2016).pl_PL
dc.referencesPKP S.A., 2016, Modernizacja dworców PKP S.A. – aktualna lista dworców do pobrania, http://pkpsa.pl/pkpsa/bip/modernizacja-dworcow.html, opublikował w BIP J. Billing; zaktualizował G. Kustosik (stan na 06.05.2016); (dostęp: 22.08.2016).pl_PL
dc.referencesPodsumowanie działań pionu nieruchomości PKP S.A. w 2015 r., 2016, Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoliński J., 2016, Dworce we współczesnym transporcie kolejowym, „Prace Instytutu Kolejnictwa”, 150, s. 51–58.pl_PL
dc.referencesRechłowicz M., 2014, Obsługa pasażerów na dworcach kolejowych Białorusi i Ukrainy, TTS nr 7–8, s. 76–84.pl_PL
dc.referencesRoczniak J.A., 2014a, Architektura budynki w małych pasażyrskych zaliznycznych stancij Hałyczyny XIX – poczatku XX w., Probłemy dosłidżennia, zbereżennia i restawraciji objektiw kulturnoji spadszczyny. Zbirnyk naukowych prac kafedry restawraciji i rekonstrukcji architekturnych kompleksiw, Wydawnyctwo „Rastr – 7”, Lwiw, s. 255–265.pl_PL
dc.referencesRoczniak J.A., 2014b, Kompozycijni włastywosti małych zaliznycznych wokzałiw Hałyczyny XIX – poczatku XX stołit, Istoryko-kulturnistudij, „Lwiwska Politechnika”, Lwiw, s. 79–90.pl_PL
dc.referencesRoczniak J.A., 2015a, Zaliznyczni wokzały jak czastyna architekturnoji identycznosti kraju, Tezy II Miżnarodnoji naukowo-praktycznoji konferenciji „Istoryko-kulturna spadszczyna w demokratycznemu suspilstwi: spryjannia diałohu, prymyrenniu ta widpowidalnosti (wid 17–18 kwitnia 2015 roku), Nacionalnyj uniwersytet „Lwiwska Politechnika” Instytut Humanitarnych Isocialnych Nauk, Kafedra Istoriji Ukrajiny ta Etnokomunikaciji, s. 75–78.pl_PL
dc.referencesRoczniak J.A., 2015b, Architekturni typy wokzałiw zaliznyci Peremyszl – Suczawa, Wisnyk NU „Lwiwska Politechnika” Architektura, 816, s. 72–79.pl_PL
dc.referencesRoczniak J.A., 2015c, Osobływosti architektury zaliznycznych wokzałiw Bukowyny, Suczasni problemy architektury ta mistobuduwannia, Wypusk No 40, Kyjiw KNUBA, s. 281–294.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, Dz.U., 1998, nr 151, poz. 987.pl_PL
dc.referencesSołowij Ł.S., 2011, Osobływosti formuwannia specialnych typiw żytła dla bezdomnych, Awtoref. dysertaciji na zdobuttia naukowoho stupenia kandydata architektury, Lwiw, s. 28.pl_PL
dc.referencesTaylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, „Monografie”, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, Dz.U., 2000, nr 84, poz. 948, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003 r., Dz. U., 2003, nr 86, poz. 789, ze zm.pl_PL
dc.referencesZałuski D., 2009, Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.pl_PL
dc.referencesZałuski D., 2014, Dworzec kolejowy – jaki był, jaki jest i jaki być powinien?, TTS, „Technika Transportu Szynowego”, 21 (7–8), s. 7–16.pl_PL
dc.referencesZamkowska S., 2011, Dworce jako element wizerunku kolei, „Logistyka”, 3, s. 3075–3084.pl_PL
dc.contributor.authorEmailagaroch@gmail.com
dc.contributor.authorEmailrotchniak.youri@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.18.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record