Show simple item record

dc.contributor.authorMordwa, Stanisław
dc.date.accessioned2017-04-19T12:47:12Z
dc.date.available2017-04-19T12:47:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21303
dc.description.abstractIn this paper the diversity of defensive behavior of people aged over 60 years was confirmed. The author analyzes the research results with regard to two main aspects of defensive behavior: perception of the socio-spatial threats and subjective risk of victimization. In the study there was observed a significant and positive relationship between the level of insecurity, perceived risk of victimization and the number of taken defensive strategies by residents in the age 60+. There were also concluded that a sense of security and risk of victimization are a consequence of the problems identified in the socio-spatial environment of the elderly, which in turn affects their behavior.en_GB
dc.description.abstractPrzestrzeń miasta może być źródłem różnych zagrożeń, które oddziałują na poziom poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańców. W artykule dokonano analizy różnych aspektów zachowań obronnych mieszkańców, które podejmowane są jako skutek percepcji różnorodnych i zróżnicowanych przestrzennie zagrożeń występujących w Łodzi oraz subiektywnego ryzyka wiktymizacji odczuwanego przez osoby w wieku senioralnym. Zachowania obronne mieszkańców w przestrzeni miasta, są bowiem reakcją na realne bądź percypowane zagrożenia tam występujące.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;14
dc.subjectdefensive behaviouren_GB
dc.subjectsense of securityen_GB
dc.subjectsocio-spatial threatsen_GB
dc.subjectrisk of victimizationen_GB
dc.subjectŁódźen_GB
dc.subjectludzie starzypl_PL
dc.subjectzachowania obronnepl_PL
dc.subjectpoczucie bezpieczeństwapl_PL
dc.subjectzagrożenia społeczno-przestrzennepl_PL
dc.subjectryzyko wiktymizacjipl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titlePercepcja zagrożeń społeczno-przestrzennych w mieście a subiektywne ryzyko wiktymizacyjne i zachowania obronne osób w wieku powyżej 60 latpl_PL
dc.title.alternativeThe Perception of the Socio-Spatial Threats in the City and a Subjective Risk of Victimization and Defensive Behavior of People Aged Over 60 Yearsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[101]-120
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBauman Z., 2004, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.), 2009, Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, załącznik 2.pl_PL
dc.referencesCzapska J., 2008, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa, [w:] Krajewski K. (red.), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast, Wydawnictwo UJ, Kra­ków, s. 143–200.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesErikson E.H., 2002, Dopełniony cykl życia, Rebis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder J., 2001, Przestrzeń miejska a zjawiska upośledzenia społecznego (na przykładzie Łodzi), [w:] Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 215–227.pl_PL
dc.referencesInstytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport, 2010, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJabkowski P., 2008, Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości w Poznaniu. Analiza socjologiczna w perspektywie wskaźników jakości życia, [w:] Jakubowski J., Wątroba J. (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III, Kraków, s. 203–212.pl_PL
dc.referencesJabkowski P., Kilarska A., 2013, Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesJerschina J., Lesińska E., Pytliński Ł., Siwek H., 2012, Badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Prądnika Czerwonego w Krakowie ze szczególnym uwzględnie­niem wpływu zmian architektonicznych i technicznych na poziom lęku przed prze­stępczością, [w:] Czapska J. (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2010, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi, [w:] Madurowicz M. (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, WGSR UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osied­li mieszkaniowych, „Space–Society–Economy”, 10, s. 181–196.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2012, Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opi­nii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis.Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 12, s. 163–187.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przy­kład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2014, Dysproporcje przestrzenne wybranych zjawisk patologii społecznych w Łodzi, [w:] Suliborski A, Wójcik M. (red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 277–303.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2015, Przestrzenne i demograficzne uwarunkowania zróżnicowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, [w:] Wołk A., Potasińska A. (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s. 193–208.pl_PL
dc.referencesRosset E., 1959, Proces starzenia się ludności, PWG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Wójcik M. (red.), 2014, Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSynak B., 2000, Pozycja społeczna ludzi starych w warunkach zmian ustrojowych i cywilizacyjno-ustrojowych, [w:] Synak B. (red.), Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W. (red.), 2001, (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, Absolwent, Łódź.pl_PL
dc.referencesZięba R., 1997, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodo­we u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmost@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.14.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record